12
Mlungu andaangamiza maadui
ga Jerusalemu
Ujumbe wa Mwenyezi Mlungu kuhusu tsi ya Iziraeli. Mwenyezi Mlungu ariyetandaza ko mlunguni, ariyeika misingi ya dunia na ariyeumba roho ya mwanadamu anaamba hivi, “Phundzani, mimi nindahenda Jerusalemu ikale dza chikombe cha uchi, na atu osi achioizunguluka andaunwa na adedeleke dza atu achiolewa. Jerusalemu ichizangirwa, Juda nayo indahendwa dza vivyo. Siku iyo ichifika, nindaihenda Jerusalemu ikale dza dziwe ra kuremera kpwa mataifa gosi, osi ndiojeza kuriunula andadzilumiza enye. Chisha mataifa ganjina gosi duniani gandavamia Jerusalemu.” Mwenyezi Mlungu anaamba, “Siku iyo ndaatiya wuoga farasi osi na aphiriki aho niatiye koma. Ela nindamanyirira atu a Juda na nihose matso ga farasi a maadui gao. Ndipho vilongozi a Juda andaaza mwao mioyoni adziambire, ‘Atu a Jerusalemu anatiywa nguvu ni Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, Mlungu wao.’
“Siku iyo nindahenda vilongozi a Juda akale dza chidzaya cha moho kahi ya kuni, na dza chimwindi cha moho kahi ya masuche ga mtsere gachigofungbwa mabutsa-mabutsa. Aho andaangamiza atu a pande zosi zozunguluka Jerusalemu, ela atu a Jerusalemu andasala salama mumo mudzini.
“Na Mwenyezi Mlungu andagapha ushindi majeshi ga Juda mwandzo, ili nguma ya nyumba ya Daudi na ya atu asagalao Jerusalemu isikale kulu kuriko ya atu anjina a Juda. Siku iyo Mwenyezi Mlungu andaarinda atu a Jerusalemu ili nyo asio mkpwotse kahi yao akale dza Daudi. Atu a chivyazi cha Daudi andaalongoza avi ni Mlungu mwenye, au avi ni malaika wa Mwenyezi Mlungu. Siku iyo mimi nindaangamiza mataifa ganjina gosi ndigo kpwedzavamia Jerusalemu.
Atu anatubu
10  12:10 Johana 19:37; Maono 1:7“Nami nindaapha roho ya mbazi na mavoyo, atu a nyumba ya Daudi na asagalao Jerusalemu, ili ndiphomlola iye ariyemdunga fumo, amsononekere dza mutu amsononekeravyo mwanawe wa macheye na amririravyo mwanawe wa kpwandza. 11 Siku iyo atu a Jerusalemu andakala na sonono kulu dza vyokala wakati wa kumsononekera Hadadi-Rimoni ko tsi ya kugbwa ya Megido. 12 Atu a yo tsi andakala na sonono, chila mryango chivyakpwe. Atu a mryango wa nyumba ya Daudi chivyao, na achetu ao nao chivyao; atu a mryango wa nyumba ya Nathani chivyao, na achetu ao nao chivyao. 13 Atu a mryango wa nyumba ya Lawi andakala chivyao, na achetu ao nao chivyao; atu a mryango wa Shimei* 12:13 Shimei ni mdzukulu wa Lawi. chivyao, na achetu ao nao chivyao. 14 Na atu a miryango yosi chiyosala andasononeka chivyao na achetu ao nao chivyao.

12:10 12:10 Johana 19:37; Maono 1:7

*12:13 12:13 Shimei ni mdzukulu wa Lawi.