11
Uamuli wa Iziraeli
Lebanoni, vugula miryangoyo,
ili moho uoche mihiyo yiihwayo mierezi!
Rirani mwi mihi yiihwayo misonobari, mana mierezi ikagbwa
mihi minono ikabanangbwa!
Rirani mwi mihi yiihwayo mialoni ya Bashani.
Mana ro tsaka rokala gigigi mihi, rikatemwa!
Phundzani cho chiriro cha arisa a atu
mana marisa gao manono gakabanangbwa!
Phundzani vyo simba angurumavyo,
mana vitsaka virivyo kanda-kanda ya muho Joridani vikabanangbwa!
Mrisa mnono na mui
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu anaamba hivi, “Chirise cho chaa cha mangʼondzi na mbuzi ndichotsindzwa. Aho agagulao anagatsindza wala taatiywa adabu, na nyo achuuzi nkuamba, ‘Naatogolwe Mwenyezi Mlungu mana hukakala matajiri!’ Na hata nyo arisa aho piya taagaonera mbazi.” Mwenyezi Mlungu anaamba, “Mimi sindaonera mbazi tsona atu asagalao tsi hino. Nindahenda chila mmwenga amgalukire jiraniwe na niatiye mikononi mwa mfalume wao, nao andabananga yo tsi, nami sindativya hata mmwenga kula mwao mikononi.”
Phahi nákala mrisa wa chaa cha mangʼondzi na mbuzi za kutsindzwa ambazo kala ni za achuuzi. Náhala ndata mbiri, mwenga nchiyiiha Mbazi na yanjina nchiyiiha Umwenga, nami nchimanyirira go mangʼondzi na mbuzi. Mimi náusa arisa a hahu ndani ya mwezi mmwenga, mana siyaavumirira nao achikala akanimena. Ndipho nami nchiamba, “Sindakala mrisa wenu tsona. Ga kufwa nagafwe, ga kuangamika nagaangamike na go ndigosala nagaryane.” 10 Nchihala yo ndata yangu yiihwayo Mbazi nchiivundza, ili nivundze cho chilagane nrichoika na mataifa gosi. 11 Phahi cho chilagane chavundzwa siku iyo, na nyo achuuzi a mangʼondzi ariokala ananilola, achimanya kukala Mwenyezi Mlungu kala anagomba nao kpwa go nrigokala nikahenda. 12  11:12 Mathayo 27:9–10 11:12 Mathayo 26:15Ndipho nami nchiaambira, “Ichikala munaona ni sawa kpwenu, niphani maripho gangu, ela mchiona sivyo sawa kalani nago.” Phahi achiniripha vipande mirongo mihahu vya feza. 13 Badaye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Mtsuphire mfinyangi wa nyungu vyo vipande mirongo mihahu vya feza, maripho machache sana ambago náhewa ni nyo atu.” Phahi návihala nchimtsuphira ye mfinyangi yekala ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mlungu. 14 Chisha nchivundza ndata yangu ya phiri iriyoihwa Umwenga, ili kuvundza udugu wa Juda na Iziraeli.
15 Badaye Mwenyezi Mlungu achiniamba, “Vihale tsona vyo vitu vya mrisa mzuzu. 16 Kpwa mana vivi ni phephi niike mrisa kahi ya yo tsi ambaye kandajali mangʼondzi na mbuzi ziangamikazo, kandaendza chizotsamukana, kandalagula chizolumira wala kurisato ndzima. Ela andarya go mangʼondzi na mbuzi zirizonona na kuafuna hadi makpwatsa gao.
17 Andamanya mwenye ye mrisa asiyekala na mana,
arichaye mangʼondzi na mbuzi ziinjirirwe!
Upanga naukate mkpwonowe,
na uhumbule dzitsore ra kulume!
Mkpwonowe naupholoze,
na dzitsore ra kulume narihohe kamare!”

11:12 11:12 Mathayo 27:9–10

11:12 11:12 Mathayo 26:15