10
Mwenyezi Mlungu andativya atue
Mvoyeni Mwenyezi Mlungu akupheni mvula wakati wa mwaka,
mana iye ndiye arehaye maingu ga mvula.
Iye nkuapha atu mawasa ga mvula,
na kumupha chila mmwenga mimea ya mundani.
10:2 Mathayo 9:36; Mariko 6:34Kuvoya vizuka kpwaapha atu maneno ga handzo,
na apigi a mburuga aona ruwiya za kuchenga.
Alavyao mana ya ndoso, agomba ga handzo,
aho nkuaphoza atu mioyo bure.
Kpwa hivyo nyo atu anadengereka dza mangʼondzi,
anagaya kpwa kukosa mrisa.
 
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nkaatsukirirwa sana nyo arisa,
nami nindaatiya adabu.”
Mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anamanyirira mifugoye, yani atu a Juda,
naye andaahenda akale dza farasie anono a viha.
Kahi ya atu a Juda kundatuluka vilongozi a chila aina,
ambao andakala dza dziwe ra msingi,
dza chigingi cha kuimisira hema na dza uha wa kupigira viha.
Osi phamwenga andakala dza anajeshi sujaa vihani,
aho andavyoga-vyoga maadui gao kpwenye tope za barabara za mudzi.
Andapiga viha kpwa kukala Mwenyezi Mlungu a phamwenga nao,
nao andaagbwiza waibu anajeshi akuhumira farasi.
 
Mwenyezi Mlungu anaamba, “Nindaatiya mkpwotse atu a Juda
na niaphe ushindi atu a nyumba ya Yusufu.
Nindaauyiza kpwa sababu naaonera mbazi,
nao andakala avi siyaarema,
mana mimi, ndimi Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao,
nami nindajibu mavoyo gao.
Chisha atu a Efuraimu andakala dza masujaa,
na mioyo yao indahamirwa dza atu achionwa uchi mchache wa zabibu.
Ana aho andagaona na ahamirwe,
nao andahererwa mwao mioyoni kpwa sababu ya Mwenyezi Mlungu.
 
Nindaapigira milozi atu angu niakusanye phamwenga,
kpwa mana nikaakombola,
nao andakala anji dza vyo arivyokala pho mwandzo.
Dzagbwe naatsamula kahi za mataifa,
ela andanitambukira kuko tsi za kure.
Aho na ana aho asagalao kuko, andauya.
10 Nindaauyiza kpwao kula tsi ya Misiri,
na niakusanye kula Ashuru.
Nindaareha tsi ya Giliadi na tsi ya myango ya Lebanoni
mana tsi yao indakala ikaodzala taina nafwasi.
11 Andatsupira na bahari ya mateso,
maimbi ga bahari gandahurizwa,
na vivwa vya muho Naili vindauma.
Chimvute cha Aashuru chindatserezwa,
na utawala wa Misiri undasiswa.
12 Mimi mwenye nindaatiya nguvu atu angu,
nao andaniabudu na kuniogopha. Mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.”

10:2 10:2 Mathayo 9:36; Mariko 6:34