9
Uamuli wa maadui ga Iziraeli
9:1 Isaya 17:1–3; Jeremia 49:23–27; Amosi 1:3–5Ujumbe wa Mwenyezi Mlungu kuhusu tsi ya Hadiraki,
na mudzi wa Damasikasi ni phatuphe pha kuoya.
Kpwa mana Mwenyezi Mlungu analola anadamu osi
dza viratu alolavyo mbari zosi za Iziraeli.
9:2–4 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14Piya anamanyirira tsi ya Hamathi yophakana na tsi ya Hadiraki,
na kumanyirira midzi ya Tiro na Sidoni,
mana atu a kuko ni enye ikima nyinji.
Atu a Tiro adzidzengera ngome,
na achidzikusanyira ndulu za feza na zahabu,
hadi zichikala tazina mana dza vumbi na matope ga barabarani.
Ela lola, Mwenyezi Mlungu andaausira mali zao
na ngome zao andaziangamiza baharini,
na nyo mudzi undatiywa moho.
 
9:5 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7Atu a mudzi wa Ashikeloni andaona gago na aogophe;
Atu a mudzi wa Gaza andagalagala kpwa utsungu,
na atu a mudzi wa Ekironi piya andagalagala kpwa utsungu
kpwa kukala kuluphiro rao rikaangamika.
Mfalume wa Gaza andaolagbwa,
na Ashikeloni taindasagalwa ni mutu.
Atu asiokala na avyazi a kabila mwenga andasagala mudzi wa Ashidodi,
nami nindakomesa kudzikarya kpwa Afilisti.
Nao taandarya tsona nyama yenye milatso,
na taandarya chakurya ambacho ni tsukizo.
Na Afilisti ndiosala andakala seemu ya atu angu,
andakala dza mryango mmwengawapho kahi ya mbari ya Juda,
Aekironi andakala seemu ya atu angu dza vyokala Ajebusi.
Chisha nindachita kambi kuzunguluka nyumba yangu niirinde,
ili majeshi ga maadui gangu gasitsupe na phapho,
kusikale na mutu wa kuaonera tsona atu angu,
mana nkaona mwenye go mateso ga atu angu.
Kpwedza kpwa mfalume
wa atu a Mlungu
9:9 Mathayo 21:5; Johana 12:15Hererwani sana, mwi atu a Sayuni!
Kotani kululu, mwi atu a Jerusalemu!
Lolani, mfalume wenu aredza,
iye ni wa haki, chisha ni mshindi,
iye ni mpole, naye akapanda dzulu ya punda,
akapanda dzulu ya mwana punda.
10  9:10 Zaburi 72:8Nindausa magari ga kuvwehwa ni farasi gavwehwago ni farasi kula Efuraimu,
na farasi a viha kula Jerusalemu.
Maha ga viha gandauswa,
naye andatangazira mataifa amani.
Utawalawe undakala kula bahari hadi bahari,
na kula muho Yufurati hadi pembe za dunia.
 
11  9:11 Kutsama 24:8Kpwa sababu ya chilagane nrichoika namwi
mwimwi atu a Sayuni kpwa kumwaga mlatso,
nindaaika huru atu enu ariotsamizwa kpwa lazima
ambao ni dza afungbwa ndani ya dibwa risirokala na madzi.
12 Uyani kpwenu ngomeni, mwimwi afungbwa murio na kuluphiro;
rero nakutangazirani kukala nindakuyizirani kano mbiri vyosi murivyoviangamiza.
13 Mana Juda nkaiphinda dza uha wangu;
na Efuraimu nkaipharika dza muvwi.
Nindaasunganya atuo, uwe Sayuni,
na kuahenda dza upanga wa viha wa sujaa
apigane na atuo, uwe Uyunani.
 
14 Chisha Mwenyezi Mlungu andatsembuka dzulu yao,
na miviye indaphiya dza limeme.
Mwenyezi Mlungu andapiga gunda
na kunyendeka kpwenye chikulukulu kula mwakani.
15 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi andaarinda,
nao andaturya maadui gao kpwa kuhumira mawe ga tero.
Aho andakota kululu mo vihani avi akalewa uchi wa zabibu,
nao andakala tele dza bakuli richingirwaro mlatso wa nyama chiyelaviwa sadaka,
na kulwama dza pembe za phatu pha kulavira sadaka.
 
16 Siku iyo Mwenyezi Mlungu, Mlungu wao andaativya
dza mrisa ativyavyo mangʼondzige na mbuzize wakati wa shida.
Aho andameka-meka mo mwenye tsiiye
dza mawe ga samani gobandikpwa chirembani.
17 Atue andakala anono sana!
Mtsere na uchi muitsi undaahenda avulana na asichana akale vitibwatibwa.

9:1 9:1 Isaya 17:1–3; Jeremia 49:23–27; Amosi 1:3–5

9:2 9:2–4 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:26; Joeli 3:4–8; Amosi 1:9–10; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14

9:5 9:5 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Amosi 1:6–8; Zefania 2:4–7

9:9 9:9 Mathayo 21:5; Johana 12:15

9:10 9:10 Zaburi 72:8

9:11 9:11 Kutsama 24:8