8
Ahadi ya Mlungu
ya kujaliya Jerusalemu manono
Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi wagomba nami achiniamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, ‘Mimi nina wivu kpwa ajili ya Sayuni, tsona sana, na nagatsukirirwa sana maaduige.’ Chisha Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Nindauya Sayuni na nindasagala Jerusalemu. Nayo Jerusalemu indaihwa Mudzi wa Kukuluphirika na Mwango wa Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, undaihwa Mwango Mtakatifu.’ Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaenderera kuamba hivi, ‘Atumia na achetu a kare andasagala tsona kpwenye viwanja vya Jerusalemu, chila mmwenga agbwiririre mgbwufu kpwa sababu ya ukarewe. Na njira za nyo mudzi zindaodzala anache avumbao.’ Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, ‘Nyo atu achache ndiokala akasala wakati uho anaweza kuona avi neno riri tariwezekana. Dze, rikale kpwangu tariwezekana?’ Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi waenderera kuamba hivi, ‘Ni phephi nitivye atu angu kula tsi za mlairo wa dzuwa na mtswerero wa dzuwa, nami ndaareha edze asagale Jerusalemu. Aho andakala atu angu nami nindakala Mlungu wao muaminifu na mwenye haki.’ Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaenderera kuamba hivi, ‘Mwimwi ambao munasikira maneno higa gagombwago ni manabii ariokalapho wakati msingi wa Nyumba ya kuvoya Mlungu wa majeshi uriphokala unaikpwa, dinani chilume ili nyumba ya Mlungu idzengbwe luphya. 10 Mana kabila ya wakati hinyo, kala takuna kazi yenye maripho, kpwa ajili ya mutu wala nyama. Chisha takuyakala na usalama kpwa yeyesi ainjiraye wala atulukaye kpwa sababu ya maadui, nami namuhenda chila mmwenga amgalukire myawe. 11 Ela vivi atu aha ariosala sindaahendera dza nrivyohenda pho kare,’ Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba. 12 ‘Mana atu andaphanda kpwa amani, mizabibu indavyala matundage, tsi indalavya mavuno na mlunguni kundalavya manena. Nindaapha atu aha ariosala vitu hivi vyosi vikale vyao. 13 Pho kare atu a mataifa akuhendani mwimwi atu a Juda na a Iziraeli mkale ndzimo ya kulanirana. Ela nindakutivyani, namwi nindakujaliyani manono. Msiogophe, badalaye dinani chilume.’
14 “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaenderera kuamba hivi, ‘Akare enu ariphonitsukiza, nápanga kuahendera mai nami sigaluzire nia. 15 Ela vivi nikapanga kuhendera manono atu a Jerusalemu na a Juda. Kpwa hivyo msiogophe. 16  8:16 Aefeso 4:25Higa ndigo mambo ambago ni muhende: Ambiranani kpweli, amulani na haki kukale na amani. 17 Msiaze kupangirana mai mwenu mioyoni na msimendze kuapa kpwa dzambo ra handzo. Mana gaga gosi nagamena, mimi Mwenyezi Mlungu nkaamba.’ ”
18 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi wagomba nami tsona achiniamba, 19 “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, ‘Mfungo wa mwezi wa ne, wa mwezi wa tsano, wa mwezi wa sabaa na wa mwezi wa kumi undakala wakati wa kusherekeya na kuhamirwa kpwa atu a Juda. Kpwa hivyo mendzani kpweli na amani.’ ”
20 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi waenderera kuamba hivi, “Atu a kula tsi zanjina na kula midzi minji andakpwedza Jerusalemu. 21 Atu a mudzi mmwenga andakpwedza kpwa atu a mudzi wanjina aambire, ‘Huphiyeni Jerusalemu hukamuendze na hukamvoye Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ili ahuonere mbazi. Swiswi piya hunaphiya.’ 22 Atu anji kula mataifa ganjina ga nguvu andakpwedza amuendze Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi ko Jerusalemu na avoye aaonere mbazi.” 23 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaenderera kuamba hivi, “Siku hizo atu kumi kula mataifa ganjina ga luga tafwauti-tafwauti andagbwira pindo ra nguwo ya Myahudi na amuambe, ‘Huruhusu huphiye phamwenga namwi, mana hukasikira kukala Mlungu a phamwenga namwi.’ ”

8:16 8:16 Aefeso 4:25