7
Haki na mbazi
Iriphofika siku ya ne ya mwezi wa tisiya, yani mwezi wa Kisilevu, kahi za mwaka wa ne wa utawala wa mfalume Dario, Mwenyezi Mlungu wagomba nami tsona. Wakati hinyo atu a Betheli kala akahuma Sharezeri, Regemu-Meleki na atu aho akamvoye Mwenyezi Mlungu aaonere mbazi. Piya kala achauza alavyadzi-sadaka a nyumba ya Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi na manabii kuamba, “Dze huenderere kusononeka na kufunga mwezi wa tsano dza vyo hurivyokala huchihenda miaka minji?” Ndipho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi achigomba nami achiamba, “Auze atu osi a yo tsi na alavyadzi-sadaka uaambe, ‘Kpwani mriphofunga na kusononeka mwezi wa tsano na wa sabaa kpwa miaka mirongo sabaa, mkale kala munanifungira mimi? Na mriphokala munarya na kunwa, tamuhendere hivyo kpwa kudzifurahisha enye? Gano sigo maneno ga Mwenyezi Mlungu arigogomba kutsupira manabiige ga kare, wakati Jerusalemu na midzi yozunguluka iriphokala ina atu asegereo kpwa amani na ikaongokerwa? Kagombere wakati jangbwa ririro uphande wa mwakani wa Juda na tsi ya myango midide-midide iriyo uphande wa mtswerero wa dzuwa wa myango ya Juda iriphokala i tele atu?’ ”
Chisha Mwenyezi Mlungu wagomba tsona na Zakariya achimuamba, “Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi, ‘Lavyani uamuli wa haki, muonerane mbazi na mmendzane. 10 Musionere magungu, anachiya, ajeni asagalao kahi yenu wala achiya. Tsona musipange kuhenderana mai.’ 11 Ela arema kuphundza, na kpwa kukala ana likakado anilozera kogo na kuziba masikiro gao ili asisikire. 12 Ahenda mioyo yao kukala mifu dza dziwe ili asedze akasikira shariya na maneno ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi wagalagiza kpwa njira ya Rohowe mtakatifu kutsupira manabii a pho kare. Kpwa hivyo, Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi achiatsukirirwa sana. 13 Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, ‘Náaiha ela taayaniphundza, phahi ariphoniiha nami siyaaphundza. 14 Náatsamula na chikulukulu kuaphirika tsi zanjina zosi ambazo kala taazimanya. Kpwa hivyo yo tsi yao ariyoiricha ichisala gandzo, hata kuchikala takuna mutu ainjiraye wala atulukaye. Aho aihenda tsi nono ikale gandzo.’ ”