6
Ruwiya ya nane: Magari mane ga kuvwehwa ni farasi
Mimi náunula matso tsona nami nchiona magari mane ga kuvwehwa ni farasi, ganatuluka kahi-kahi ya myango miiri ya shaba. 6:2 Maono 6:4–5Gari ra kpwandza kala rinavwehwa ni farasi a rangi ya kundu, ra phiri richikala rinavwehwa ni farasi a rangi nyiru, 6:3 Maono 6:2ra hahu kala rinavwehwa ni farasi a rangi nyereru na ra ne kala rinavwehwa ni farasi a rangi ya ivu-ivu. Farasi osi kala ana mkpwotse. Phapho námuuza ye malaika yekala anagomba nami nchimuamba, “Bwana wangu, gano magari ga kuvwehwa ni farasi manaye nini?” 6:5 Maono 7:1Ye malaika achinijibu achiniamba, “Gaga ga tayari kuphiya kpwenye pembe ne za mlunguni, bada ya kuima mbere za Mwenyezi Mlungu wa dunia yosi. Gari rivwehwaro ni farasi aru rinaphiya uphande wa vurini. Gari rivwehwaro ni farasi ereru rinaphiya uphande wa mtswerero wa dzuwa na ro rivwehwaro ni farasi a ivu-ivu rinaphiya uphande wa mwakani.” Nyo farasi ariphotuluka, kala ana hamu ya kuandza kuzunguluka duniani. Ye malaika achiaambira, “Phiyani mkazunguluke duniani mlole gahendekago.” Phahi aphiya duniani kosi. Badaye ye malaika achiniiha kpwa raka ra dzulu achiniamba, “Lola, nyo farasi achiophiya uphande wa vurini akahuriza moyo wangu kuhusu uphande wa vurini.”
Joshuwa anavwikpwa chiremba
Mwenyezi Mlungu wagomba nami achiniamba, 10 “Rero phiya nyumbani kpwa Josiya, mwana wa Zefania ukahale zawadi za feza na zahabu chizorehwa ni Helidai, Tobia na Jedaya kula kpwa atu ambao atsamizwa kpwa lazima ko Babeli. 11 Hala zo feza na zahabu, utengeze chiremba ukamvwike mlavyadzi-sadaka mkpwulu Joshuwa mwana wa Jehosadaki 12  6:12 Jeremia 23:5; 33:15; Zakariya 3:8na umuambe kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba hivi: ‘Sikiza, hiyu ndiye mutu aihwaye Panda. Iye andatsephula kula pho phatuphe aripho na andadzenga luphya yo nyumba yangu. 13 Iye ndiye ndiyeidzenga luphya yo nyumba ya Mwenyezi Mlungu, naye andaphaha nguma ya chitawala chisha andasagala na kutawala kpwenye chihiche cha utawala. Pho kanda-kanda ya chihiche phandakala na mlavyadzi-sadaka, nao osi airi andahenda kazi phamwenga na amani.’ 14 Cho chiremba chindaikpwa mo ndani ya nyumba ya kuvoya Mwenyezi Mlungu ili kutambukiza atu kuhusu Helidai, Tobia, Jedaya na mbazi za Josiya mwana wa Zefania.
15 “Na atu ario kure andakpwedza akuteryeni kudzenga luphya yo nyumba ya kuvoya Mwenyezi Mlungu, namwi mundamanya kukala Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi akanihuma kpwenu. Mambo gaga gandakala ichikala mundakala na chadi cha kugbwira gosi ambago Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu anakuambirani.”

6:2 6:2 Maono 6:4–5

6:3 6:3 Maono 6:2

6:5 6:5 Maono 7:1

6:12 6:12 Jeremia 23:5; 33:15; Zakariya 3:8