5
Ruwiya ya sita: Chitabu chiurukacho
Nami nálola tsona nchiona chitabu chinauruka! Ye malaika achiniuza, “Unaonani?” Nami nchimjibu nchimuamba, “Naona chitabu chinauruka, chenye ure wa mita tisiya na upana wa mita ne na nusu.” Naye achiniamba, “Chitabu hichi chikaandikpwa lana ambayo indaphiya tsi yosi ya Juda. Uphande mmwenga chikaandikpwa kukala chila ndiyeiya andaikpwa nyunga ni utsi, na ura wa phiri chikaandikpwa kukala chila anayeapa wakati anagomba handzo piya andatengbwa na utsi. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi anaamba, ‘Nindaihuma hino lana, nayo indamenya nyumbani mwa muivi na nyumbani mwa iye anayeapa wakati anagomba handzo. Indakala mumo hadi ibomole na kubananga mbaoze na mawege.’ ”
Ruwiya ya sabaa: Mchetu ndani ya bweko
Bada ya higo, ye malaika ambaye kala anagomba nami wanitsembukira tsona achiniamba, “Lola, utu wanjina uredza.” Nchimuuza, “Ni utu wani?” Naye achinijibu achiamba, “Ni bweko ambaro rikaodzazwa dambi za chila mmwenga ko tsi ya Juda.” Ro bweko kala rina mfwiniko uriotengezwa na chuma chiihwacho risasi. Nao wavugulwa kuno nalola, na mo ndani kala muna mchetu asegere! Ye malaika achiamba, “Hiyu mchetu anawakilisha uyi.” Ye malaika achimsukuma mo bwekoni tsona na achisukuma nyo mfwiniko achibwiningiza ro bweko. Chisha nchilola dzulu, nchiona achetu airi anauruka kpwedza kuku nrikokala kuno anasukumwa ni phepho, nao kala ana mapha dza ga manjera. Aunula hiro bweko na achiuruka naro hewani. 10 Ndipho nchimuuza yuya malaika, “Ro bweko anariphirikaphi?” 11 Achinijibu achiniamba, “Anariphirika tsi ya Babeli* 5:11 Babeli dzinare ra kare ni Shinari. akaridzengere nyumba ya ibada. Yo nyumba ndiphokamilika andaika ro bweko mumo.”

*5:11 5:11 Babeli dzinare ra kare ni Shinari.