14
Chifo cha Johana Mʼbatizadzi
(Mariko 6:14–29; Luka 9:7–9)
Phahi siku zizo hizo, Herode mtawala wa jimbo ra Galilaya, wasikira sifwa za Jesu na achiaambira atumishie, “Hiye ni lazima akale ni Johana Mʼbatizadzi! Akafufuka ndiyo sababu anaweza kuhenda vilinje vinji.” 3-4  14:3–4 Luka 3:19–20 14:3–4 Alawi 18:16; 20:21Hipho mwandzo Herode kala akalagiza Johana agbwirwe na afungbwe jela, kpwa sababu Johana kala achimuambira Herode kala chishariya ni makosa sana kumlóla Herodiya ambaye kala ni mkpwaza nduguye Filipu. Herode kala analonda kumuolaga Johana, ela achiogopha atu, mana kala anaamini kukala ni nabii.
Ela wakati wa kusherekeya kumbukumbu ya kuvyalwa kpwa Herode, mwana mchetu wa Herodiya wafwiha vinono mbere za ajeni osi. Naye Herode piya achihamirwa hata achimuahidi yuya msichana kpwa kuapa kumupha chochosi ndichovoya. Yuya msichana bada ya kuambirwa ni nine, waamba, “Nalonda uniphe chitswa cha Johana Mʼbatizadzi ndani ya chano.” Mfalume ariphosikira hivyo wasononeka, ela kpwa vira kala akaapa mbere za ajeni, walagiza areherwe. 10 Phahi achihuma mutu ko jela, akamkate chitswa Johana. 11 Nacho chitswa chichireherwa yuya msichana ndani ya chano, naye achimphirikira nine. 12 Anafundzi a Johana akpwedzahala mwiriwe na achendauzika, chisha achendamuambira Jesu.
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu tsano
(Mariko 6:30–44; Luka 9:10–17; Johana 6:1–14)
13 Jesu ariphosikira habari hizo, wapanda dauni achiphiya phatu phokala taphana atu ili akakale macheye. Ela makundi ga atu kula vidzidzi vinji ariphomanya kura ariko, anyendeka achimlunga kuko. 14 Jesu ariphotuluka dauni waona rira kundi kulu ra atu. Naye waonera mbazi na achiphoza atu ariokala akongo.
15 Dziloni iriphofika anafundzie akpwendamuamba, “Mwalimu, hipha ni kure na midzi na jiza rinahanda. Aambire hinya atu aphiye midzini ili akagule chakurya.” 16 Ela Jesu achiamba, “Si lazima aphiye; ariseni mwimwi.” 17 Nao achimjibu, “Huna mabofulo matsano na ngʼonda airi bahi!” 18 Jesu achiamba, “Hebu nireherani.” 19 Chisha waambira hara atu asagale nyasini. Alafu achihala gara mabofulo matsano na hara ngʼonda airi, achilola dzulu mlunguni achimshukuru Mlungu. Ariphomala kuvoya, wamega-mega gara mabofulo achiapha anafundzie aaganyire hara atu. 20 Atu osi arya kumvuna. Chisha anafundzie achitsola-tsola masaza goodzaza kaphu kumi na mbiri. 21 Na hara ariorya kala ni kama alume elufu tsano bila ya kuolanga achetu na anache.
Jesu ananyendeka dzulu ya madzi
(Mariko 6:45–52; Johana 6:15–21)
22 Bada ya higa tu, Jesu waambira anafundzie apande dau amtanguliye kuvuka ngʼambo. Ela ye mwenye wasala ko nyuma kuaambira atu auye makpwao. 23 Bada ya kulagana na hara atu, waphiya gambani macheye kpwendavoya Mlungu. Iriphofika dziloni, Jesu wakala kuko macheye hadi usiku. 24 Wakati hinyo dau kala rikafika kure sana, naro kala rinasukpwa-sukpwa ni maimbi mana phuto kala rinapiga kula kokala anaphiya.
25 Wakati wa dzogolo ra kpwandza kuika, waalunga anafundzie kuno ananyendeka dzulu-dzulu ya madzi. 26 Nao ariphomuona, achikota kululu kpwa wuoga, achiamba, “Ni tsunusi!” 27 Ela phapho hipho Jesu achiaambira, “Msitishirwe! Ni mimi!”
28 Alafu Petero wamuiha achiamba, “Bwana, ichikala ni uwe kpweli, niamba ninyendeke dzulu ya madzi kpwedza kuko uriko.” 29 Achiambwa, “Haya, ndzo!” Phahi Petero watuluka mura dauni na achinyendeka dzulu-dzulu ya madzi kuphiya kura kpwa Jesu. 30 Ela ariphoona zira tsulu za maimbi, watishirwa na achiandza kuhoha. Phahi wakota kululu achiamba, “Bwana nitivya!” 31 Jesu wagolosa mkpwono mara mwenga achimgbwira, chisha achimuamba, “Mutu usiyekuluphira, we! Kpwa utu wani ukakala na wasiwasi?” 32 Ariphogomba vivyo, iye na Petero ainjira mo dauni, na rira phuto richihurira. 33 Chisha atu osi mura dauni amuabudu na achiamba, “Kpwa kpweli uwe u Mwana wa Mlungu!”
34 Bada ya kuvuka ziya, atuluka tsi kavu seemu za Genesareti. 35 Atu a seemu iyo ariphomtambukira kala ni Jesu, agoteza habari seemu zosi za phephi, na achimrehera atu osi ariokala akongo. 36 Jesu wavoywa aruhusu akongo agute hata dzagbwe ni mutse wa nguwoye ili aphozwe, nao osi arioriguta aphola.

14:3-4 14:3–4 Luka 3:19–20

14:3-4 14:3–4 Alawi 18:16; 20:21