15
Mafundzo kuhusu mila
(Mariko 7:1–13)
Siku mwenga, Mafarisayo na alimu a Shariya anjina akpwedza kula Jerusalemu kumuuza Jesu, “Anafundzio nkuvundza mila hurizorichirwa ni akare ehu. Mana wakati anarya taatsukutsa mikono yao kama mila ziambavyo. Mbona nkuhenda hivyo?” Jesu achiaamba, “Mbona mwi munavundza shariya ya Mlungu kpwa kulunga mila zenu? 15:4 Kutsama 20:12; 21:17; Kumbukumbu 5:16; Alawi 20:9Mana Mlungu walavya shariya achilagiza, ‘Ishimu sowe na mayoo,’ na chisha achiamba, ‘Yeyesi alaphizaye ise au nine, ni lazima aolagbwe.’ Ela mwi munaamba kukala mutu achimuamba ise au nine, ‘Cho nricho nacho kpwa kukuteryani nkachilavya sadaka kpwa Mlungu,’ phahi kana lazima tsona ya kumterya ise. Phahi, kpwa sababu ya mila zenu, munabera malagizo ga Mlungu. Mbavi mu anafiki mwi! Nabii Isaya wagomba kpweli kukuhusuni ariphotabiri ujumbe hinyu kula kpwa Mlungu.
15:8 Isaya 29:13Mana waamba, ‘Atu hinya nkuniogopha na maneno bahi,
ela mioyo yao i kure nami.
Kuniabudu kpwao takuna mana,
mana anafundza atu alunge mafundzo ga chibinadamu
dza malagizo gangu.’ ”
Mambo gamtiyago mutu najisi
(Mariko 7:14–23)
10 Jesu ariphomala kugomba na hara Mafarisayo, waaiha rira kundi ra atu achiaambira, “Hebu niphundzani na mmanye ninagokuambirani! 11 Chimtiyacho mutu najisi sicho chira aryacho. Ela ni chira chilacho mwakpwe kanwani, hicho ndicho chimtiyacho mutu najisi.”
12 Chisha anafundzie amlunga achendamuamba, “Dze, unamanya kukala hara Mafarisayo achiphosikira manenogo akatsukirwa?” 13 Ela naye achiamba, “Baba ariye mlunguni andangʼola chila mmea ambao kauphandire. 14  15:14 Luka 6:39Msidzishuulishe na hinyo vilongozi vipofu. Chipofu achilongoza chipofu myawe, osi airi andavoromoka dibwani.”
15 Alafu Petero wamuamba Jesu, “Hueleze mana ga hira ndarira ya mutu atiywavyo najisi.” 16 Jesu achiauza, “Hata mwimwi piya bado tamuelewa? 17 Kpwani tammanya kukala chochosi chiinjiracho kanwani nkutsupira ndanini na badaye chikanyewa! 18  15:18 Mathayo 12:34Ela maneno mai galago kula kanwani, asiliye ni moyoni, nago ndigo gamuhendesago mutu kukala najisi. 19 Mana moyoni mwa mutu, ndimo asili ya maazo mai, gamuhendago akaolaga, akahenda uzembe, udiya, wivi, ushaidi wa handzo, na lisengenyo. 20 Higa ndigo gamtiyago mutu najisi. Ela kurya chakurya bila kutsukutsa mikono kama mila ziambavyo takumtiya mutu najisi.”
Kuluphiro ra mayo
ambaye kala si Myahudi
(Mariko 7:24–30)
21 Jesu ariphouka hiko Galilaya, waphiya seemu za midzi ya Tiro na Sidoni. 22 Phahi, mchetu mmwenga wa Chikanani wa tsi iyo wakpwedza kpwa Jesu, achipiga kululu achiamba, “Bwana, Mwana wa Daudi,* 15:22 Mwana wa Daudi chiyahudi manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue. nionera mbazi! Mwanangu mchetu ana pepho mui sana.” 23 Ela Jesu kayamugombekeza neno rorosi. Anafundzie achedzamuamba, “Muambire aphiye vyakpwe, kpwa sababu anahulunga-lunga na kuhukotera kululu.” 24 Phahi Jesu waamba, “Mino siyahumwa kpwa atu asiokala Aiziraeli ela náhumwa kpwa atu osi a Iziraeli arioangamika dza mangʼondzi.” 25 Ela yuya mchetu wakpwedzachita mavwindi mbere za Jesu achimuamba, “Bwana, niterya!” 26 Naye Jesu achimuamba, “Si vinono kuhala chakurya cha anache na kuchitsuphira madiya.” 27 Ye mchetu achiamba, “Ni kpweli Bwana, ela amba madiya nkurya pukupuku zigbwazo kula mezani pha matajiri gao.” 28 Hipho Jesu wamuamba, “Mayo, kuluphiroro ni kulu, navikale vyo ulondavyo.” Phapho hipho, mwanawe achiphola.
Jesu anarisa atu zaidi ya elufu ne
(Mariko 8:1–10)
29 Jesu wauka hipho achiphiya na kanda-kanda ya ziya ra Galilaya. Chisha achiphiya gambani, achendasagala kuko. 30 Kundi kulu ra atu ramlunga richimphirikira virema, viswere, vipofu, mabwibwi na akongo anjina anji. Akongo osi aikpwa mbere za maguluge, naye achiaphoza. 31 Atu aangalala ariphoona mabwibwi ganagomba, virema akauyato, viswere ananyendeka na vipofu anaona. Nao achimtogola Mlungu wa Iziraeli.
32 Phahi Jesu waiha anafundzie, achiaambira, “Naaonera mbazi atu hinya mana nkakala nao siku tahu, na sambi taana chakurya. Simendze niause na ndzala asedze achahirika njirani.” 33 Anafundzie achimuamba, “Phano weruni hundaphahaphi chakurya cha kutosha cha kurisa borori rosi hiri?” 34 Jesu achiauza, “Kpwani muna mabofulo mangaphi?” Nao achiamba, “Huna mabofulo sabaa na ngʼonda achache.” 35 Phahi Jesu waambira atu osi asagale. 36 Chisha achihala gara mabofulo sabaa na hara ngʼonda na achimshukuru Mlungu. Achigamega-mega, alafu achiapha anafundzie, nao achiaganyira atu. 37 Atu osi achirya kumvuna. Bada ya kurya anafundzie achitsola-tsola masaza goodzaza mabweko sabaa. 38 Na jumula ya atu ariorya kala ni alume elufu ne bila ya kuolanga achetu na anache. 39 Bada ya Jesu kulagana na hara atu, wapanda dauni achiphiya seemu za Magadani.

15:4 15:4 Kutsama 20:12; 21:17; Kumbukumbu 5:16; Alawi 20:9

15:8 15:8 Isaya 29:13

15:14 15:14 Luka 6:39

15:18 15:18 Mathayo 12:34

*15:22 15:22 Mwana wa Daudi chiyahudi manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue.