16
Jesu anaambirwa ahende dalili
(Mariko 8:11–13; Luka 12:54–56)
16:1 Mathayo 12:38; Luka 11:16Siku mwenga, Mafarisayo na Masadukayo aphiya kpwa Jesu kpwendamhega achili, achimuamba aahendere ishara ya chilinje kuonyesa kala uwezowe ula mlunguni. Naye achiaamba, “Ichifika dziloni mkuamba, ‘Hali ya hewa indakala nono muhondo mana mlunguni ku kundu!’* 16:2 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa phiri na wa hahu. Na ichifika ligundzu mkuamba, ‘Kundakala na phuto rero mana mlunguni ku kundu na maingu manji.’ Phahi mwimwi mkumanya hali ya hewa kpwa kulola mlunguni kurivyo, ela kuna mambo ambago ganahendeka hivi sambi wala tammanya manage. 16:4 Mathayo 12:39; Luka 11:29Mwimwi chivyazi cha atu ayi msiokala aaminifu! Mnalonda ishara! Hata! Tamundaonyeswa isiphokala iratu yohenderwa Jona.” Phahi Jesu waaricha hara atu achiphiya vyakpwe.
Onyo kuhusu mafundzo
ga Mafarisayo na Masadukayo
(Mariko 8:14–21)
Phahi ariphomala gago Jesu na anafundzie apanda dauni achivuka ngʼambo ya phiri ya ro ziya ra Galilaya. Nao anafundzi kala akayala kutsukula mabofulo. 16:6 Luka 12:1Jesu achiaambira, “Dzimanyirireni na unafiki wa Mafarisayo na wa Masadukayo, ambao ni dza hamira.” Ela nyo abisha enye kpwa enye achiamba, “Anagomba higo kpwa sababu tahutsukurire mabofulo.” Ela Jesu waamanya agombago, achiaambira, “Mwi atu murio na imani chache, mbona munabisha kuhusu kusakala na mabofulo? 16:9 Mathayo 14:17–21Dze, tamdzangbweelewa? Si munatambukira gara mabofulo matsano hurigoapha atu elufu tsano. Badaye, mwatsola-tsola kaphu ngaphi za masaza? 10  16:10 Mathayo 15:34–38Na gara mabofulo sabaa goapha atu elufu ne, mwatsola-tsola mabweko mangaphi ga masaza? 11 Pho sambi mbona tamuelewa kukala sigomba kuhusu mabofulo? Phahi nakuambirani mdzimanyirire na hamira ya Mafarisayo na ya Masadukayo!” 12 Ndipho nao achimanya kukala akaambira adzimanyirire si hamira itiywayo mabofuloni, ela ni kuhusu mafundzo ga Mafarisayo na Masadukayo.
Petero anakubali kukala Jesu
ndiye Yetsambulwa ni Mlungu
(Mariko 8:27–30; Luka 9:18–21)
13 Jesu ariphofika phephi na mudzi wa Kaisaria Filipi, wauza anafundzie, “Atu nkuamba mino, Mutu yela Mlunguni, ni ani?” 14  16:14 Mathayo 14:1–2; Mariko 6:14–15; Luka 9:7–8Nao achimuamba, “Anjina nkuamba u Johana Mʼbatizadzi, anjina nkuamba u nabii Elija, anjina nkuamba u nabii Jeremia, au mmwenga wa manabii.” 15 Jesu achiauza, “Dze, mwino, munaamba mino ni ani?” 16  16:16 Johana 6:68–69Simoni Petero achimuamba, “Uwe ndiwe Masihi, 16:16 Masihi manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. Mwana wa Mlungu ariye moyo.” 17 Naye Jesu achimuamba, “Waajaliwa Simoni mwana wa Jona, mana higo ugombago si mwanadamu achiyekumanyisa, ela ni Baba ariye mlunguni. 18 Nami nakuamba, nindakuiha Petero. 16:18 Petero ni dzina ra chiyunani ambaro manage ni dziwe. Atu ndionikuluphira, nindaahenda akale atu angu, nawe undakala ndiwe dziwe ra msingi. Na hata nguvu za kuzimu tazindaweza kurivundza kanisa rangu. 19  16:19 Mathayo 18:18; Johana 20:23Nindakupha uwezo wa kutawala atu a ufalume ambao Mlungu wanipha. Chochosi ndichokahaza himu duniani chindakala chikakahazwa hiko mlunguni, na chochosi ndichokubali himu duniani chindakala chikakubaliwa hata hiko dzulu mlunguni.” 20 Chisha waakahaza sana anafundzie asimuambire mutu yeyesi kukala iye ndiye Masihi.
Jesu anabisha kuhusu kugaya
na chifoche
(Mariko 8:31—9:1; Luka 9:22–27)
21 Kula wakati hinyo Jesu waandza kubisha na anafundzie chingʼangʼa, achiamba, “Ni lazima niphiye Jerusalemu ili nikateswe ni vilongozi a Chiyahudi, na akulu a alavyadzi-sadaka, na alimu a Shariya na niolagbwe ela siku ya hahu nindafufulwa.” 22 Phahi Petero wamuhala Jesu kanda achimdemurira achimuamba, “Bwana dzambo hiri tarindakuphaha.” 23 Ela Jesu achimgalukira Petero, achimuamba, “Hebu niukira, Shetani wee! Unanizuwiya nisihende nilondwago nihende, mana maazogo ni ga chibinadamu bahi, sigo ga chimlungu.”
24  16:24 Mathayo 10:38; Luka 14:27Chisha Jesu achiaambira anafundzie, “Yeyesi amendzaye kukala mwanafundzi wangu ni lazima ariche njiraze mwenye, akale tayari kugaya kpwa kutsukula msalabawe, na anilunge. 25  16:25 Mathayo 10:39; Luka 17:33; Johana 12:25Mana yeyesi ndiyelonda kuokola maishage himu duniani andaangamiza maishage ga kare na kare, ela aangamizaye maishage ga himu duniani kpwa sababu yangu, andagaokola. 26 Mana indafwahani mutu achiphaha utajiri wosi wa dunia ndzima, ela rohoye yiangamike? Ama mutu anaweza kulavya chitu chani chikale badili ya uzima? 27  16:27 Mathayo 25:31; Zaburi 62:12; Arumi 2:6Mana mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndakpwedza phamwenga na malaika angu. Ndakpwedza na utukufu ulao kpwa Baba. Na hipho ndipho ndiphomripha chila mmwenga kulengana na mahendoge. 28 Nakuambirani kpweli kukala, phapha phana anjina ambao taandafwa hadi amuone Mutu Yela Mlunguni, aredza kpwenye ufalumewe.”

16:1 16:1 Mathayo 12:38; Luka 11:16

*16:2 16:2 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa phiri na wa hahu.

16:4 16:4 Mathayo 12:39; Luka 11:29

16:6 16:6 Luka 12:1

16:9 16:9 Mathayo 14:17–21

16:10 16:10 Mathayo 15:34–38

16:14 16:14 Mathayo 14:1–2; Mariko 6:14–15; Luka 9:7–8

16:16 16:16 Johana 6:68–69

16:16 16:16 Masihi manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

16:18 16:18 Petero ni dzina ra chiyunani ambaro manage ni dziwe.

16:19 16:19 Mathayo 18:18; Johana 20:23

16:24 16:24 Mathayo 10:38; Luka 14:27

16:25 16:25 Mathayo 10:39; Luka 17:33; Johana 12:25

16:27 16:27 Mathayo 25:31; Zaburi 62:12; Arumi 2:6