17
Jesu anagaluka sura
(Mariko 9:2–13; Luka 9:28–36)
Bada ya siku sita Jesu wauka na Petero, Jakobo na Johana ndugungbwa wa Jakobo, achiambuka nao mwango mure achendakala machiyao. Ariphokala hiko, Jesu wagaluka mbere za anafundzie. Usowe wangʼala dza dzuwa, nazo nguwoze zichikala nyereru za kungʼala-ngʼala. Gafula Musa na Elija achiatsembukira na achibisha naye. Chisha Petero achimuamba Jesu, “Bwana, ni vinono swiswi kukala hipha. Uchimendza nindadzenga vibanda vihahu. Chimwenga chako, cha phiri cha Musa, na cha hahu cha Elija.” 17:5 Mwandzo 22:2; Zaburi 2:7; Isaya 42:1; Mathayo 3:17; 12:18; Mariko 1:11; Luka 3:22; Kumbukumbu 18:15 17:5 2 Petero 1:17–18Wakati acheregomba, kpwatserera ingu dzereru richiafwinika na kuchituluka sauti kula mo inguni ichiamba, “Hiyu ni mwanangu, nammendza naye ananihamira sana. Muogopheni!” Hara anafundzi ariphosikira hivyo, atishirwa sana hata achigbwa chimabumabu. Ela Jesu wakpwedza phara kala aripho achiaguta na achiamba, “Unukani, msiogophe!” Na ariphounula uso, taonere mutu wanjina yeyesi ela Jesu macheye.
Wakati kala anatserera kula mwangoni, Jesu waakahaza hara anafundzi achiamba, “Mambo higa mchigogaona, msigaambire mutu hadi mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndiphofufulwa.” 10  17:10 Malaki 4:5Chisha anafundzie achimuuza, “Mbona alimu a Shariya anaamba ati ni lazima Elija edze kpwandza?” 11 Jesu achiaambira, “Ni kpweli Elija ni lazima edze atayarishe chila chitu. 12  17:12 Mathayo 11:14Ela nakuambirani kukala Elija wakpwedza kare, nao taayamtambukira, ela atu achimgbwayisa vira arivyolonda. Na kpwa njira iyo andanigayisa mimi, Mutu Yela Mlunguni.” 13 Ndipho anafundzi achimanya kukala Jesu kala anagomba kuhusu Johana Mʼbatizadzi.
Jesu anaphoza mvulana wa pepho
(Mariko 9:14–29; Luka 9:37–43a)
14 Jesu na anafundzie ariphofika ko kurikokala ro kundi ra atu, mutu mmwenga waphiya achendamchitira mavwindi mbereze. 15 Achiamba, “Bwana, muonere mbazi mwanangu wa chilume mana ana chifwafwa, tsona anagaya sana. Mara nyinji nkugbwa mohoni au madzini. 16 Nami nkamrehera anafundzio ela taakaweza kumphoza.” 17 Jesu ariphosikira waamba, “Aa! Mwi atu msiolunga manono na kusamkuluphira Mlungu! Ndakala namwi hadi rini? Nindakuvumirirani hadi rini? Hebu mreheni hipha ye mwanache.” 18 Chisha Jesu wamdemurira yuya pepho achituluka, naye mwanache achiphola phapho kpwa phapho.
19 Badaye hara anafundzi amlunga Jesu wakati kala a macheye, achendamuuza, “Kpwa utu wani swino tahuwezere kumtuluza yuya pepho?” 20  17:20 Mathayo 21:21; Mariko 11:23; 1 Akorintho 13:2Achiaambira, “Ni kpwa sababu tamyaamini. Nakuambirani kpweli kalapho muna imani, hata dzagbwe ni ndide dza tembe ya mgandi, mngeweza kuuambira hinyu mwango, ‘Ngʼoka hipha uphiye kura,’ nao ukangʼoka ukaphiya. Takuna sichowezekana kpwenu. [ 21 Ela aina hino ya pepho katuluka isiphokala kpwa kufunga na kuvoya bahi.”]* 17:21 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 21.
Jesu anagomba tsona
kuhusu chifoche
(Mariko 9:30–32; Luka 9:43–45)
22 Anafundzie ariphokala akakusanyika phamwenga hiko Galilaya, Jesu waambira, “Wakati ukafika mimi, Mutu Yela Mlunguni, niyalaviwa kpwa anadamu 23 ambao andaniolaga. Ela siku ya hahu bada ya kuolagbwa nindafufulwa.” Anafundzi ariphosikira higo asononeka sana.
Kodi ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu
24  17:24 Kutsama 30:13; 38:26Jesu na anafundzie ariphofika Kaperinaumu, atoza kodi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu amlunga Petero achendamuuza, “Avi yuno mwalimu wenu, nkuripha kodi ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu?” 25 Petero achiamba, “Ee, nkuripha.” Phahi Petero ariphoinjira mura nyumbani, kabila kadzangbwegomba neno, Jesu wamuuza, “Simoni, we uonadze? Afalume a dunia nkukusanya maripho au kodi kula kpwa ano ani? Kula kpwa arisi aho hebu kula kpwa anjina?” 26 Petero achiamba, “Kula kpwa anjina.” Phahi Jesu wamuamba, “Kpwa hivyo arisi taahusika. 27 Hata hivyo nahusiakosere, phiya ziyani ukalowe. Na ngʼonda wa kpwandza ndiyemgbwira, mnahule kanwa, undaona feza. Ihale ukaariphe, kodiyo na yangu.”

17:5 17:5 Mwandzo 22:2; Zaburi 2:7; Isaya 42:1; Mathayo 3:17; 12:18; Mariko 1:11; Luka 3:22; Kumbukumbu 18:15

17:5 17:5 2 Petero 1:17–18

17:10 17:10 Malaki 4:5

17:12 17:12 Mathayo 11:14

17:20 17:20 Mathayo 21:21; Mariko 11:23; 1 Akorintho 13:2

*17:21 17:21 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 21.

17:24 17:24 Kutsama 30:13; 38:26