18
Ni ani mkpwulu kuriko osi?
(Mariko 9:33–37; Luka 9:46–48)
18:1 Luka 22:24Wakati hinyo anafundzi amlunga Jesu, achendamuuza, “Kahi ya osi ariokubali kukala atu a Mlungu, ni ani mkpwulu zaidi?” Phahi Jesu wamuiha mwanache mdide, achimuimisa mbere zao, 18:3 Mariko 10:15; Luka 18:17na achiamba, “Nakuambirani kpweli, mwimwi msiphogaluka na kunikuluphira dza anache adide, tamundakala atu angu katika ufalume wa mlunguni. Yeyesi ndiyegbwa maguluni dza hiyu mwanache, hiye ndiye mkpwulu kahi za atu angu. Na yeyesi ndiyemkaribisha mwanache dza hiyu kpwa sababu yangu, ananikaribisha mimi. Ela shakare yeyesi ndiyehenda mmwenga wa hinya adide anikuluphirao kuhenda dambi; mutu hiye baha afungbwe lala kulu singoni na akatsuphiwe chivwa cha bahari.”
Mambo gatiyago mutu dambini
(Mariko 9:42–48; Luka 17:1–2)
“Shaka rani ro ra atu ahendesao ayawao akahenda dambi! Majaribu dza higo ni lazima gakale, ela shakare hiye ndiyegareha. 18:8 Mathayo 5:30Na mkpwonoo ama chigulucho chichikuhenda uhende dambi, chikate uchitsuphe. Ni baha kuinjira uzima wa kare na kare na mkpwono mmwenga au chigulu chimwenga, kuriko kukala na mikonoyo na magulugo mairi na kutsuphiwa mohoni, moho uakao ta kare na kare. 18:9 Mathayo 5:29Na dzitsoro richikuhenda uhende dambi, risokole uritsuphe. Ni baha kuinjira uzima wa kare na kare na tsongo, kuriko kukala na matsogo mairi na kutsuphiwa mohoni, moho uakao ta kare na kare.”
Ndarira ya ngʼondzi roangamika
(Luka 15:3–7)
10  18:10 Luka 19:10“Dzimanyirireni! Msibere hinya adide, hata mmwenga. Nakuambirani kukala siku zosi malaika aho a mbere za Baba hiko dzulu mlunguni.* 18:10 Vitabu vyanjina vya kare vina msitari wa 11: Mana mimi, mutu yela mlunguni, nákpwedzativya arioangamika. 12 Dze munaonadze? Mutu achikala na mangʼondzi gana, alafu mwenga riangamike, andahendadze? Si andaricha gara mirongo tisiya na tisiya hiko marisani, na akaendze rira chiroangamika? 13 Nakuambirani kpweli hiro ngʼondzi achiriphaha, andahererwa zaidi kpwa hiro kuriko gara mirongo tisiya na tisiya ambago tagaangamikire. 14 Vivyo hivyo Sowe yenu ariye mlunguni kamendze hata mmwenga wa hano adide aangamike.”
Vira afuasi alondwavyo akanyane
(Luka 17:3)
15  18:15 Luka 17:3“Mfuasi myao achikukosera, mlunge ukamkanye mwi airi machiyenu. Achikusikira mundakala mkaphahana, tsona undakala ukamuuyiza njira ya sawa. 16  18:16 Kumbukumbu 19:15Asiphokusikira, hala mutu mmwenga au airi ukale phamwenga nao, ili ‘chila kosa rihakikishwe ni mashaidi airi au ahahu.’ 17 Achirema kuaphundza, naambirwe afuasi ayae. Achikubali ni vinono, achirema kuaphundza, phahi mtsukurireni dza mutu ambaye si mmwenga wa atu a Mlungu. 18  18:18 Mathayo 16:19; Johana 20:23Nakuambirani kpweli kukala, chochosi ndichokahaza himu duniani, chindakala chikakahazwa hiko mlunguni, na chochosi ndichokubali himu duniani, chindakala chikakubaliwa hata hiko dzulu mlunguni. 19 Tsona nakuambirani kukala airi ama zaidi hipha duniani achiphahana na kuvoya kuhusu dzambo rorosi, phahi Baba ariye mlunguni andakuhenderani. 20 Kpwa mana atu airi ama zaidi achikala phamwenga kpwa sababu ni afuasi angu, nami ndakala phamwenga nao.”
Jesu anafundza
kuhusu kuswameheana
21  18:21 Luka 17:3–4Chisha Petero wamlunga Jesu achendamuamba, “Bwana, mfuasi myangu anikosere kano ngaphi ndipho nisimswamehe? Dze hata kano sabaa?” 22  18:22 Mwandzo 4:24Jesu achiamba, “Siamba umswamehe kano sabaa bahi, ela mirongo sabaa kano sabaa.
23 “Ndarira hino inaeleza afuasi angu alondwavyo kuswameheana. Mfalume mmwenga wakata shauri kumanya isabu ya pesaze arizoapha atumishie. 24 Ariphoandza kuhenda isabu, wareherwa mutu yekala na deni ra maelufu ga pesa. 25 Kpwa vira kala kaweza kuripha rira deni, tajiriwe walagiza aguzwe ye mwenye, mchewe, anae na vitu vyosi arivyokala navyo ili ariphe rira deni. 26 Phahi yuya mtumishi wamgbwerera maguluni tajiriwe na achimuamba, ‘Bwana, nivumirira nami nindakuripha deniro rosi.’ 27 Ndipho yuya tajiri achimuonera mbazi yuya mtumishiwe achimswamehe rira deni, chisha achimricha achiphiya vyakpwe.
28 “Ela yuyatu mtumishi ariyeswamehewa deni, ariphouka, wakutana na mtumishi myawe ambaye kala anamdai pesa chache. Phahi wamgbwira umiro na achimuamba, ‘Niripha deni rangu!’ 29 Hiye mtumishi myawe wagbwa chimabumabu, achimuamba, ‘Nivumirira nami nindakuripha!’ 30 Ela ye warema, achendamtiya jela myawe hadi ndiphoripha rira denire.
31 “Phahi hinyo atumishi anjina ariphoona mambo higo, asononeka sana, na achendasema na tajiri wao. 32 Yuya tajiri wamuiha yuya mtumishi na achimuamba, ‘Uwe u mtumishi mui sana! Wanivoya nikuswamehe, nami nchikuswamehe deniro rosi. 33 Dze, che si sawa kumuonera mbazi mtumishi myao dza nrivyokuonera mbazi?’ 34 Phahi yuya mfalume watsukirwa sana, achimlavya kpwa asikari a jela akatiwe adabu hadi ndiphoripha denire rosi.” 35 Chimarigizo Jesu waamba, “Naye Baba ariye mlunguni andakuhenderani vivyo chila mmwenga ambaye kandamswamehe mfuasi myawe moyo kutsuka.”

18:1 18:1 Luka 22:24

18:3 18:3 Mariko 10:15; Luka 18:17

18:8 18:8 Mathayo 5:30

18:9 18:9 Mathayo 5:29

18:10 18:10 Luka 19:10

*18:10 18:10 Vitabu vyanjina vya kare vina msitari wa 11: Mana mimi, mutu yela mlunguni, nákpwedzativya arioangamika.

18:15 18:15 Luka 17:3

18:16 18:16 Kumbukumbu 19:15

18:18 18:18 Mathayo 16:19; Johana 20:23

18:21 18:21 Luka 17:3–4

18:22 18:22 Mwandzo 4:24