19
Jesu anafundza
kuhusu kulólana na kurichana
(Mariko 10:1–12)
Jesu ariphomala kugomba higo, wauka seemu ya Galilaya, achiphiya seemu ya Judea, ngʼambo ya Muho wa Joridani. Atu madiba-madiba amlunga kuko, naye achiaphozera akongo ao.
Mafarisayo anjina akpwendamuuza ili kumhega achili, achiamba, “Dze, shariya inamruhusu mutu kumricha mchewe kpwa kosa rorosi?” 19:4 Mwandzo 1:27; 5:2Jesu achiaambira, “Dze, tamdzangbwesoma Maandikoni kukala iye ariyeumba atu hipho mwandzo waumba mlume na mchetu, 19:5 Mwandzo 2:24na achiamba, ‘Kpwa sababu hiyo, mlume andaricha ise na nine, agbwirane na mchewe, nao osi airi andakala mwiri mmwenga.’ Phahi atu hinyo si airi tsona ela ni mwiri mmwenga. Kpwa hivyo ariounganishwa ni Mlungu, mwanadamu asiatenganishe.”
19:7 Kumbukumbu 24:1–4; Mathayo 5:31Ela hara Mafarisayo achimuuza, “Sambi kpwa utu wani Musa walagiza kukala mlume amuphe mchewe cheti cha talaka na amriche?” Jesu achiamba, “Musa wakuruhusuni kuricha achetu enu kpwa sababu ya mioyo yenu mifu. Ela taiyakala hivyo kula mwandzo. 19:9 Mathayo 5:32; 1 Akorintho 7:10–11Ela nakuambirani, mlume yeyesi ndiyericha mchewe, isiphokala kpwa sababu ya kuzinga, phahi achilóla mchetu wanjina anazinga.”
10 Anafundzie achimuamba, “Ichikala mambo ga mutu na mchewe ga hivyo, phahi baha kusalóla kamare!” 11 Ela Jesu achiaambira, “Munafikiri chila mutu anaweza kusala bila ya kulóla? Hata chidide, ni hara ambao Mlungu waakubaliya kusalóla ndio anaweza. 12 Mana kuna anjina ambao taalóla kpwa sababu avyalwa taaokola, anjina ahenda tulwa ni anadamu ayawao, na kuna anjina nkurema kulóla ili amuhumikire Mlungu bahi. Awezaye kugbwira fundzo hiri naarigbwire.”
Jesu anajaliya anache adide
(Mariko 10:13–16; Luka 18:15–17)
13 Chisha atu amrehera Jesu anache adide ili aaikire mikono na kuavoyera. Anafundzie achiademurira hara atu, 14 ela Jesu achiaamba, “Aricheni hinyo anache adide edze kpwangu, wala msiazuwiye, mana atu ambao nindahewa ni Mlungu kuatawala ni dza hinya anache.” 15 Naye achiabandikira mikono kpwa kuajaliya, chisha achiuka.
Barobaro tajiri
(Mariko 10:17–31; Luka 18:18–30)
16 Barobaro mmwenga wakpwedza kpwa Jesu achimuuza, “Mwalimu, nihende chitu chani chinono ili Mlungu aniphe uzima wa kare na kare?” 17 Jesu achimuamba, “Mbona unaniuza mino kuhusu chitu chinono? Kuna Mmwenga bahi ariye mnono. Ela uchilonda kuinjira uzimani, gbwira malagizo ga Shariya.” 18  19:18 Kutsama 20:13–16; Kumbukumbu 5:17–20Yuya barobaro achiuza, “Ni malagizo gaphi?” Jesu achiamba, “Usiolage, usizini, usiiye, usizige myao na dzambo ra handzo, 19  19:19 Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16; Alawi 19:18muishimu sowe na mayoo na mmendze myao dza vyo udzimendzavyo mwenye.” 20 Yuya barobaro achimuamba, “Higo gosi nágalunga. Dze, nihendeni zaidi?” 21 Jesu achimuamba, “Uchilonda kukala bila lawama, phiya ukaguze malizo na pesaze ukaziganyire achiya, nawe undakala na akiba hiko mlunguni. Chisha ndzo unilunge.” 22 Yuya barobaro ariphosikira higo, waphiya vyakpwe na kureya, mana kala ana mali nyinji.
23 Phahi Jesu waambira anafundzie, “Nakuambirani kpweli kukala ni vigumu sana tajiri kukala mmwenga katika ufalume ambao Mlungu wanipha. 24 Tsona nakuambirani kukala ni rahisi zaidi ngamia kutsapira na tundu ya sindano kuriko tajiri kukala mmwenga katika ufalume wa Mlungu.” 25 Hara anafundzi ariphosikira hivyo aangalala sana, achimuuza Jesu, “Pho sambi ni ano ani ambao anaweza kuokolwa?” 26 Ela Jesu waalolato na achiamba, “Dzambo hiri tariwezekana kpwa anadamu, ela kpwa Mlungu chila chitu chinawezekana.”
27 Chisha Petero achiamba, “Dze swino? Kpwani hwaricha vitu vyehu vyosi huchikulunga hukale anafundzio! Vino hundaphahani?” 28  19:28 Mathayo 25:31; Luka 22:30Jesu achiamba, “Nakuambirani kpweli, wakati mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndiphosagarira chihi cha endzi cha utukufu, mwimwi murionilunga mundasagarira vihi kumi na viiri vya chifalume kuhukumu mbari kumi na mbiri za Iziraeli. 29 Na yeyesi arichaye mudziwe ama ndugu alume na achetu, ise ama nine, anae ama minda, kpwa ajili ya dzina rangu, andaphaha kano gana zaidi, na Mlungu andamupha uzima wa kare na kare. 30  19:30 Mathayo 20:16; Luka 13:30Ela anji ambao ni a kpwandza andakala a mwisho, na anji a mwisho andakala a kpwandza.”

19:4 19:4 Mwandzo 1:27; 5:2

19:5 19:5 Mwandzo 2:24

19:7 19:7 Kumbukumbu 24:1–4; Mathayo 5:31

19:9 19:9 Mathayo 5:32; 1 Akorintho 7:10–11

19:18 19:18 Kutsama 20:13–16; Kumbukumbu 5:17–20

19:19 19:19 Kutsama 20:12; Kumbukumbu 5:16; Alawi 19:18

19:28 19:28 Mathayo 25:31; Luka 22:30

19:30 19:30 Mathayo 20:16; Luka 13:30