20
Ndarira ya ahendadzi-kazi
“Phahi ufalume ambao Mlungu wanipha unaelezwa ni ndarira hino. Mchina-munda mmwenga warauka chiti achendaendza atu a vibaruwa. Ariphophahana na hara vibaruwa kuaripha maripho ga kutwa, waaphirika akarime mundawe wa mizabibu. Yuya mchina-munda wauka tsona achiphiya cheteni kama saa tahu za ligundzu, achendaona atu anjina aimire bila ya kazi yoyosi. Achiaambira, ‘Mwimwi piya phiyani mkahende kazi munda wa mizabibu, nami nindakuriphani haki yenu.’ Phahi hinyo atu aphiya. Yuya mchina-munda waphiya tsona cheteni kpwendalola vibaruwa anjina wakati wa saa sita na saa tisiya. Wauya tsona muda wa saa kumi na mwenga achiona atu anjina aimire hipho cheteni. Na achiauza, ‘Mbona muimire hipha mutsi wosi bila ya kazi?’ Nao achimuamba, ‘Kpwa sababu tahuphahire mutu wa kuhupha chibaruwa.’ Yuya mchina-munda achiaambira, ‘Haya, phiyani mkahende kazi munda wangu wa mizabibu.’
20:8 Alawi 19:13; Kumbukumbu 24:15“Dziloni, yuya mchina-munda wa mizabibu wamuiha mwiiki wa pesa na achimuamba, ‘Iha vibaruwa osi uariphe haki yao, kuandzira hara a mwisho na umarigize na hara a mwandzo.’ Phahi akpwedza hara kala akahewa kazi saa kumi na mwenga, nao achiriphiwa maripho ga kutwa chila mmwenga. 10 Hara arioandza kazi mwandzo ariphokpwedzariphiwa haki yao, aona andahewa zaidi, ela nao piya ariphiwa maripho ga kutwa chila mmwenga. 11 Ariphophokera pesa zao, aandza kumnungʼunikira yuya mchina-munda. 12 Amuamba, ‘Hinya vibaruwa uchioareha mwisho, akahenda kazi saa mwenga bahi. Mbona ukaaripha sawa na swiswi huchiohenda kazi ngumu ya kutwa ndzima na dzuwa kali?’ 13 Ela achimuamba yuya mmwenga, ‘Msena wangu, sikakuonera hata chidide! Kpwani tahukaphahana maripho ga kutwa? 14 Hala hakiyo uuke. Nkamendza kumupha hiyu wa mwisho sawa na uwe. 15 Dze, nikale sina haki ya kuhenda nilondavyo na pesa zangu? Dze, uzuri wangu unauonera chidzitso?’ ”
16  20:16 Mathayo 19:30; Mariko 10:31; Luka 13:30Chimarigizo Jesu waamba, “Phahi a mwisho andakala a kpwandza na a kpwandza andakala a mwisho.”
Jesu anagomba tsona
kuhusu chifoche
(Mariko 10:32–34; Luka 18:31–34)
17 Jesu ariphokala anaphiya Jerusalemu, himo njirani, wahala hara anafundzi kumi na airi achiphiya nao njama, achiaambira, 18 “Phundzani, vivi hunaphiya Jerusalemu, ambako mimi, Mutu Yela Mlunguni, nindalaviwa kpwa akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya, nao andaniamula nikaolagbwe. 19 Chisha andanilavya kpwa atu ambao sio Ayahudi. Nao andanizemerera, andanichapa viboko na anikote msalabani. Ela siku ya hahu nindafufuka.”
Voyo ra nine wa Jakobo na Johana
(Mariko 10:35–45)
20 Bada ya muda, mkpwaza Zebedayo waphiya kpwa Jesu phamwenga na anae, achendachita mavwindi Jesu achimuamba, “Bwana, navoya chitu chimwenga.” 21 Jesu achimuuza, “Nikuhendereni?” Hiye mchetu achiamba, “Niahidi kukala ndiphoandza kutawala, hinya anangu airi, mmwenga asagale uphandeo wa kulume na wanjina uphandeo wa kumotso.” 22 Ela achiaambira, “Tammanya mvoyaro. Dze, munaweza kuvumirira mateso ambago gandaniphaha?”* 20:22 Chiyunani chinaamba, Jesu achiaambira, “Dze, munaweza kunwerera chikombe ndichochinwerera?” Nao achijibu, “Hunaweza.” Nao achimuamba, “Hunaweza.” 23 Jesu achiaambira, “Mundagaya dza vivyo ndivyogaya, ela kusagala uphande wangu wa kulume au wa kumotso siyo kazi yangu kupanga. Dzambo hiro andahewa hara ambao aikirwa ni Baba ariye mlunguni.”
24 Hara anafundzi kumi ariphosikira hivyo, aareyera hara ndugu airi. 25  20:25 Luka 22:25,26Ela Jesu waiha anafundzie osi phamwenga na achiaambira, “Mnamanya kukala atawala a himu duniani nkutawala atu aho chinguvu-nguvu, na hinyo vilongozi nkuatawala atu aho na uwezo wao. 26  20:26 Mathayo 23:11; Mariko 9:35; Luka 22:26Ela kpwenu mwimwi taindakala hivyo. Amendzaye kukala mkpwulu ni lazima akale mtumishi wa ayae, 27 na amendzaye kukala wa kpwandza kahi yenu, ni lazima akale mtumwa wa ayae. 28 Vivyo hivyo mimi, Mutu Yela Mlunguni, kedzere kuhumikirwa, ela wakpwedza kuhumikira na alavye uzimawe ukale mzamana wa kukombola atu anji.”
Jesu anaphoza vipofu airi
(Mariko 10:46–52; Luka 18:35–43)
29 Jesu na anafundzie ariphokala anauka mudzi wa Jeriko, kundi kulu ra atu ramlunga-lunga. 30 Phakala na vipofu airi asegere kanda-kanda ya barabara. Na ariphosikira kukala Jesu anatsapa na phapho, aandza kukota kululu kuno anaamba, “Bwana, Mwana wa Daudi, 20:30 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala. huonere mbazi!” 31 Rira kundi ra atu richiademurira richiaambira anyamale, ela azidi kukota kululu, “Bwana, Mwana wa Daudi, huonere mbazi!” 32 Phahi Jesu waima, achiaiha na kuauza, “Mnalonda nikuhendereni?” 33 Nao achiamba, “Bwana, hunalonda huuvugule matso huone.” 34 Phahi Jesu waaonera mbazi, achiaguta matso, na phapho hipho achiona, nao achimlunga-lunga.

20:8 20:8 Alawi 19:13; Kumbukumbu 24:15

20:16 20:16 Mathayo 19:30; Mariko 10:31; Luka 13:30

*20:22 20:22 Chiyunani chinaamba, Jesu achiaambira, “Dze, munaweza kunwerera chikombe ndichochinwerera?” Nao achijibu, “Hunaweza.”

20:25 20:25 Luka 22:25,26

20:26 20:26 Mathayo 23:11; Mariko 9:35; Luka 22:26

20:30 20:30 Manage ni chivyazi cha Mfalume Daudi, yani mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala.