21
Jesu anainjira Jerusalemu
(Mariko 11:1–11; Luka 19:28–38; Johana 12:12–19)
Jesu na anafundzie ariphofika phephi na Jerusalemu afika Bethifage, ko Mwango wa Mizaituni. Chisha Jesu achihuma anafundzie airi achiaambira, “Phiyani hadi mudzi wa hipho mbere na phapho hipho mundaona punda akafungbwa na mwanawe. Avuguleni munirehere. Na mutu achikuuzani chochosi, muambeni, ‘Bwana ana haja nao,’ naye andakurichirani mara mwenga.” Dzambo hiri rahendeka ili ritimiye rira neno ra Mlungu rogombwa ni nabii, roamba,
21:5 Zakariya 9:9“Aambireni atu a Jerusalemu:
‘Lolani, mfalume wenu aredza!
Ni mpole, naye akapanda mwana punda.’ ”
Hara anafundzi aphiya achendahenda viratu achivyolagizwa ni Jesu. Achimrehera yuya punda na mwanawe, achihandika nguwo zao dzulu ya yuya mwana punda naye Jesu achipanda achisagala.
Borori kulu sana ra atu rahandika nguwo zao barabarani, anjina akata makandza ga mitende achigahandika barabarani.* 21:8 Ayahudi ahenda hivyo kuonyesa ishima yao kpwa mutu muhimu, ama kuonyesa ushindi wakati mfalume anauya kula vihani. 21:9 Zaburi 118:25–26Makundi gosi ga atu, kundi rokala mbere na rira ririrokala nyuma, gakota kululu gachiamba:
“Naatogolwe Mwana wa Daudi!”
“Naajaliwe iye edzaye kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu!”
“Mlungu ariye dzulu mlunguni naatogolwe!”
10 Jesu ariphokala anainjira Jerusalemu, mudzi wosi wadedemuka. Atu achikala anauzana, “Yuno ni ani?” 11 Rira borori richiamba, “Hiyu ni Jesu, nabii kula Nazareti mudzi wa Galilaya.”
Jesu anazoresa achuuzi
ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu
(Mariko 11:15–19; Luka 19:45–48; Johana 2:13–22)
12 Badaye Jesu wainjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu, achizoresa atu ariokala anahenda bishara mo ndani. Achipendula-pendula meza za hara okala anabadilisha pesa na vihi vya hara okala anaguza njiya. 13  21:13 Isaya 56:7; Jeremia 7:11Achiaambira, “Maneno ga Mlungu gaandikpwa, ‘Nyumba yangu indaihwa nyumba ya mavoyo.’ Ela mwino munaihenda kukala mwamdzifwitso wa aivi!”
14 Vipofu na viswere anji amlunga hiko ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, naye achiaphoza. 15 Nao akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya aona vilinje virivyohendwa ni Jesu. Piya achisikira kululu za anache himo ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu ambao kala anaamba, “Naatogolwe Mwana wa Daudi!” Kpwa hivyo achitsukirwa, 16  21:16 Zaburi 8:2nao achimuuza Jesu, “Dze, ukale kusikira gano gagombwago ni hano anache?” Ela Jesu achiamba, “Ehe, nagasikira! Dze, tamdzangbwesoma maandiko kuhusu mambo higo? ‘Wahumira anache adide na atsanga ili udziphahire nguma kamili.’ ”
17 Phahi Jesu waaricha hara atu achituluka kondze ya mudzi na achiphiya Bethania ambako wakpwendalala.
Jesu analani muhi wa mtini
(Mariko 11:12–14,20–24)
18 Ligundzu chiti Jesu ariphokala anauya Jerusalemu, wasikira ndzala. 19 Waona muhi uihwao mtini kanda-kanda ya njira, achiaphuka kpwendalola tini, ela kayakuta chochosi ela makodza mahuphu. Alafu waulani hura muhi achiamba, “Kundavyala tsona bii!” Na phapho hipho hinyo muhi wanyala uchiuma. 20 Anafundzie ariphoona higo, aangalala achiamba, “Ni kpwa utu wani huno mtini ukauma gafula?” 21  21:21 Mathayo 17:20; 1 Akorintho 13:2Naye Jesu achiajibu achiamba, “Nakuambirani kpweli, mchimkuluphira Mlungu bila wasiwasi, munaweza kuhenda hivyo. Tsona munaweza hata kuuambira mwango hinyu, ‘Ngʼoka ukadzitiye baharini,’ na kpweli gakahendeka. 22 Namwi mchikuluphira, mundaphokera chochosi mundichomvoya Mlungu.”
Jesu anauzwa kuhusu uwezowe
(Mariko 11:27–33; Luka 20:1–8)
23 Jesu wauya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, nao akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi anjina a Chiyahudi amlunga wakati kala anafundza, achimuuza, “We, gano unagogahenda, unahenda kpwa uwezo wa ani? Ni ani yekupha uwezo huno?” 24 Achiaambira, “Mimi piya nindakuuzani swali, na mchinijibu, nami nindakuambirani nahenda mambo higa kpwa uwezo wa ani. 25 Uwezo wa Johana wa kubatiza walaphi? Dze, wala kpwa Mlungu hebu wala kpwa atu?”
Phahi, aphiya njama, achendabisha enye kpwa enye, “Huchiamba, ‘Wala mlunguni,’ andahuamba, ‘Sambi mbona tamyamkuluphira?’ 26 Na huchiamba, ‘Wala kpwa atu,’ hundaphaha tabu mana atu osi anakubali kukala Johana kala ni nabii.” 27 Phahi amuamba Jesu, “Tahumanya.” Naye achiaambira, “Wala nami sindakuambirani nahenda mambo higa kpwa uwezo wa ani.”
Ndarira ya ana airi
28 Jesu waenderera kugomba, “Hebu munaonadze? Kpwakala na mutu yekala na ana airi a chilume. Walunga mwanawe mvyere achendamuamba, ‘Mwanangu, rero phiya ukahende kazi ko munda wa mizabibu.’ 29 Yuya mwana achimuamba ise, ‘Sindaphiya!’ Ela badaye achigaluza nia, achendahenda kazi. 30 Halafu baba achimuamba mwanawe mdide vivyo, naye achimuamba, ‘Haya Baba nkasikira!’ Ela kayakpwendahenda hira kazi. 31 Dze, ni ani kahi ya hara ana airi yehenda vira alondavyo ise?” Nao achimuamba, “Yuya mwanawe mvyere.” Phahi, Jesu achiaambira, “Nakuambirani kpweli kukala, atoza kodi na malaya anatubu na kukala atu a Mlungu badala ya mwimwi. 32  21:32 Luka 3:12; 7:29–30Mana Johana wakpwedza kpwenu ili akuonyeseni kusagala vira Mlungu alondavyo, wala tamuyamuamini. Ela atoza kodi na malaya (atu ambao anaharirwa ni achina-dambi) amuamini, na hata bada ya kuona gosi higo, mwi tamyatubu na kumuamini.”
Ndarira ya akurima ayi
(Mariko 12:1–12; Luka 20:9–19)
33  21:33 Isaya 5:1–2Jesu achiamba, “Phundzani ndarira yanjina. Kpwakala na mutu mmwenga yephanda mizabibu mwakpwe mundani. Achiizungulusira lichigo, achitsimba phatu pha kuminyira zabibu, na piya achidzenga uringo. Chisha hura munda achiukodishira akurima, naye mwenye achiphiya tsi yanjina. 34 Wakati wa kuvuna zabibu uriphofika, yuya mchina-munda wahuma atumishie aphiye kpwa hara akurima ariokodisha mundawe, ili akahewe fungure ra mavuno. 35 Ela hara akurima aagbwira hara atumwa; mmwenga achimpiga, wanjina achimuolaga, na wanjina achimpiga mawe. 36 Alafu mchina-munda wahuma atumishi anjina anji kuriko hara a kpwandza, na hara akurima achiahenda dza viratu hara a kpwandza. 37 Mwisho waahumira mwanawe mwenye, achifikiri achiamba, ‘Hakika hiyu andamuishimu, mana ni mwanangu.’ 38 Ela hara akurima ariphomuona hiye mwanawe aambirana, ‘Hiyu ni mwanawe ndiyemrisi. Nahumuolageni ili huale urisiwe!’ 39 Phahi amgbwira, achimtuluza kondze ya hura munda wa mizabibu, na achendamuolaga. 40 Dze! Ye mchina-munda achedza, andaahendadze hara akurima ariokodisha hura munda?”
41 Hara atu achimuamba, “Andaaolaga hara atu ayi, na hinyo munda aukodishe akurima anjina ambao andamupha fungure wakati wa kuvuna.” 42  21:42 Zaburi 118:22–23Hipho Jesu waambira, “Hakika mnamanya Maandiko higa ga Mlungu gaambago:
‘Dziwe roremewa ni adzengi,
ndipho rikakala dziwe kulu ra msingi.
Mwenyezi Mlungu ndiye yehenda dzambo hiri,
naro huchirilola rinahuangalaza!’
43 “Kpwa hivyo nakuambirani kukala ufalume wa Mlungu undauswa kula kpwenu na uhewe atu anjina ambao andauvyarira matundage.” 21:43 Vitabu vyanjina vya kare vina msitari wa 44: Ndiyegbwa dzulu ya dziwe hiro andavundzika-vundzika, na ndiyegbwererwa ni hiro dziwe andasagbwa-sagbwa.
45 Mafarisayo na akulu a alavyadzi-sadaka, ariphosikira hizo ndariraze, amanya kukala anagomba kuhusu aho, 46 phahi alonda kumgbwira Jesu kpwa nguvu ili amutiye jela. Ela achiogopha atu mana aho kala anaamini kukala iye ni nabii.

21:5 21:5 Zakariya 9:9

*21:8 21:8 Ayahudi ahenda hivyo kuonyesa ishima yao kpwa mutu muhimu, ama kuonyesa ushindi wakati mfalume anauya kula vihani.

21:9 21:9 Zaburi 118:25–26

21:13 21:13 Isaya 56:7; Jeremia 7:11

21:16 21:16 Zaburi 8:2

21:21 21:21 Mathayo 17:20; 1 Akorintho 13:2

21:32 21:32 Luka 3:12; 7:29–30

21:33 21:33 Isaya 5:1–2

21:42 21:42 Zaburi 118:22–23

21:43 21:43 Vitabu vyanjina vya kare vina msitari wa 44: Ndiyegbwa dzulu ya dziwe hiro andavundzika-vundzika, na ndiyegbwererwa ni hiro dziwe andasagbwa-sagbwa.