22
Ndarira ya karamu ya arusi
(Luka 14:15–24)
Jesu waenderera kugomba nao kuhumira ndarira, achiamba, “Njira ya Mlungu kutsambula atue inaelezwa ni ndarira hino. Mfalume mmwenga wamuhendera mwanawe karamu ya arusi. Achihuma atumishie akaihe atu arioalikpwa edze arusini. Ela hinyo arioalikpwa arema kpwedza. Hipho wahuma atumishi anjina, achiaambira, ‘Aambireni hara arioalikpwa: Sambi karamu i tayari, nátsindza ndzau na ndama za kunona; chila chitu chi tayari. Ndzoni arusini!’ Ela hara arioalikpwa agapuza, chila mmwenga walunga shuulize. Mmwenga waphiya kpwakpwe mundani na wanjina achiphiya kpwakpwe dukani. Anjina achiagbwira hara atumishi achiagayisa, na chisha achiaolaga.
“Mfalume ariphosikira hivyo, watsukirwa sana. Achihuma asikarie akaolage hara atu ayi na kuocha mudzi wao. Chisha achiaambira atumishie, ‘Chakurya cha arusi chi tayari, ela arioalikpwa kala taafwaha. Sambi phiyani hiko mudzini na yeyesi ndiyemuona barabarani muambireni edze arusini.’ 10 Hara atumishi aphiya chila njira, achiareha atu osi, anono na ayi. Nyumba ya arusi ichiodzala ajeni.
11 “Ela mfalume ariphoinjira kulola hara ajeni, waona mutu mmwenga ambaye kala kavwarire nguwo ya arusi. 12 Phahi achimuuza, ‘Msena wangu, ukainjiradze muno bila nguwo ya arusi?’ Ela yuya mutu kayagomba chitu. 13  22:13 Mathayo 8:12; 25:30; Luka 13:28Chisha mfalume waambira atumishie, ‘Mfungeni mikono na magulu mukamtsuphe kondze jizani, ambako andarira na kusaga meno.’ ”
14 Chimarigizo Jesu waamba, “Mana atu anji nkualikpwa, ela atsambulwao ni achache.”
Jesu anajibu swali
kuhusu kuripha kodi
(Mariko 12:13–17; Luka 20:20–26)
15 Chisha Mafarisayo aphiya njama, achendapanga njira ya kumgbwira Jesu kpwa sababu ya manenoge. 16 Phahi ahuma afuasi aho na hara a chikundi cha Herode, nao achendamuamba, “Mwalimu, hunamanya kukala uwe u mutu muaminifu, na unafundza kpweli kuhusu Mlungu alagizago, nawe kulunga maoni ga atu mana cheo si chochosi kpwako. 17 Hebu huambire unaonadze. Dze, shariya zehu zinahuruhusu kuripha kodi kpwa Kaisari, mtawala wa Chirumi? Huriphe hebu husiriphe?”* 22:17 Mpango wao wa kumgbwira kala ni hinyu: ichikala angejibu ndiyo, angevundza shariya za Chiyahudi ambazo zinakahaza kuripha kodi kpwa atu asiokala Ayahudi. Angerema kukala atu asiriphe kodi, atu a chikundi cha Herode angephaha nafwasi ya kumshitaki kpwa mkpwulu wa Chirumi, mana chikundi hicho kala chinaunga mkpwono utawala wa Chirumi.
18 Ela Jesu wamanya maazo gao mai, achiaambira, “Mwi anafiki, mbona munanipima achili? 19 Nionyesani hira pesa ya kuriphira kodi.” Nao achimrehera hira pesa. 20 Ariphoihewa achiauza, “Sura na dzina ni ra ani?” 21 Nao achimuamba, “Ni vya Kaisari.” Ndipho achiaambira, “Phahi, vya Kaisari mupheni Kaisari, na vya Mlungu, mupheni Mlungu.” 22 Ariphosikira hivyo, aangalala. Phahi achimricha, na achiphiya vyao.
Jesu anauzwa kuhusu atu kufufulwa
(Mariko 12:18–27; Luka 20:27–40)
23  22:23 Mahendo 23:8Siku iyo-iyo Jesu watsolokerwa ni Masadukayo anjina. Nao Masadukayo ni kundi ra Ayahudi asioamini kukala atu achifwa andafufuka. 24  22:24 Kumbukumbu 25:5Agomba achimuamba, “Mwalimu, Musa waamba mutu achilóla alafu achifwa bila ya kuphaha ana, nduguye ni lazima ahale ufwa hiye gungu, na amvyarire ana yuya mufwa. 25 Phahi kpwakala na ndugu sabaa ambao hwaishi nao. Wa mwandzo walóla mchetu, achifwa bila ya kuvyala naye ana. Hiye gungu achihalwa ufwa ni ndugungbwa wa yuya mufwa. 26 Phahi hiye wa phiri wafwa kabila ya kuphaha mwana. Wa hahu naye dza vivyo, hadi achisira osi sabaa. 27 Mwisho, yuya mchetu naye piya wafwa. 28 Dze, siku ndiphofufulwa atu, yuya mchetu andakala mkpwaza ani? Mana ndugu osi amlóla.”
29 Ela Jesu waambira, “Mwimwi Masadukayo munakosera, mana tammanya Maandiko wala uwezo wa Mlungu. 30 Mana siku ya kufufulwa, atu andakala dza malaika hiko mlunguni ambao taalóla wala taalólwa. 31 Na kuhusu atu kufufulwa, dze, tamdzangbwesoma gara ambago muambirwa ni Mlungu? Iye waamba, 32  22:32 Kutsama 3:6‘Mimi ni Mlungu wa Burahimu, wa Isaka na wa Jakobo.’ 22:32 Ndani ya chitabu cha Kutsama 3:6, Mlungu wamuambira Musa maneno higa miaka minji ambapho Burahimu, Isaka na Jakobo kala akafwa kare. Kpwa hivyo, iye si Mlungu wa atu ariofwa, ela ni Mlungu wa ario moyo.” 33 Na atu osi ariphosikira higo, aangalazwa ni mafundzoge.
Shariya muhimu
(Mariko 12:28–34; Luka 10:25–28)
34 Mafarisayo ariphosikira kukala Jesu waahendesa Masadukayo anyamale, akutana. 35 Mmwenga wao, yekala ni mwanashariya, wamuuza Jesu swali kumhega achili. 36 Waamba, “Mwalimu, ndani ya Shariya za Musa ni shariya iphi iriyo kulu sana?” 37  22:37 Kumbukumbu 6:5Naye Jesu achiamba, “ ‘Mmendze Mwenyezi Mlungu, Mlungu wenu, na mioyo yenu yosi, na roho zenu zosi, na mkpwotse wenu wosi.’ 38 Iyo ndiyo shariya ya kpwandza na ya muhimu sana. 39  22:39 Alawi 19:18Na ya phiri yoigana na iyo ya kpwandza, ni hino yiambayo, ‘Mmendze myao dza vyo udzimendzavyo mwenye.’ 40  22:40 Luka 10:25–28Shariya zosi za Musa na mafundzo ga manabii zinategemea shariya hizi mbiri.”
Swali dzulu ya Yetsambulwa
ni Mlungu kuokola atu
(Mariko 12:35–37; Luka 20:41–44)
41 Mafarisayo ariphokala achere phamwenga, Jesu waauza, 42 “Kpwani mwino munamanyani kuhusu Masihi? 22:42 Yani Masihi. Ni chivyazi cha ani?” Nao achimuamba, “Ni chivyazi cha Mfalume Daudi.” 43 Jesu achiaambira, “Sambi inawezekanadze Daudi wagomba kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu achimuiha ‘Bwana?’ Mana wagomba achiamba:
44  22:44 Zaburi 110:1‘Mwenyezi Mlungu wamuamba Bwana wangu,
Sagala uphande wangu wa kulume,
hadi nihende maaduigo akale chihicho cha kuikira magulu.’
45 “Ichikala Daudi anamuiha hiye mutu, ‘Bwana wangu,’ vinakaladze akale ni chivyaziche?” 46 Taphana ariyeweza kumjibu neno. Na hangu siku iyo atu osi aogopha kumuuza maswali zaidi.

22:13 22:13 Mathayo 8:12; 25:30; Luka 13:28

*22:17 22:17 Mpango wao wa kumgbwira kala ni hinyu: ichikala angejibu ndiyo, angevundza shariya za Chiyahudi ambazo zinakahaza kuripha kodi kpwa atu asiokala Ayahudi. Angerema kukala atu asiriphe kodi, atu a chikundi cha Herode angephaha nafwasi ya kumshitaki kpwa mkpwulu wa Chirumi, mana chikundi hicho kala chinaunga mkpwono utawala wa Chirumi.

22:23 22:23 Mahendo 23:8

22:24 22:24 Kumbukumbu 25:5

22:32 22:32 Kutsama 3:6

22:32 22:32 Ndani ya chitabu cha Kutsama 3:6, Mlungu wamuambira Musa maneno higa miaka minji ambapho Burahimu, Isaka na Jakobo kala akafwa kare.

22:37 22:37 Kumbukumbu 6:5

22:39 22:39 Alawi 19:18

22:40 22:40 Luka 10:25–28

22:42 22:42 Yani Masihi.

22:44 22:44 Zaburi 110:1