23
Jesu anademurira alimu a Shariya
na Mafarisayo
(Mariko 12:38–40; Luka 11:39–52; 20:45–47)
Chisha Jesu wagomba na hura umati wa atu phamwenga na anafundzie, achiamba, “Munaona, alimu a Shariya na Mafarisayo ndio ariohala nafwasi ya Musa. Kazi yao ni kukufundzani na kukuelezani shariya ziambavyo. Phahi gbwirani na muhende chochosi ndichokuambirani. Ela msilunge gara ahendago, mana taahenda gara agombago. Atu hinya nkufunga mizigo miziho ya Shariya ambazo ni vigumu kuzilunga, na akaahika ayawao. Ela nyo enye taamendze kugolosa hata chala kuterya atu kuitsukula.
23:5 Mathayo 6:1; Kumbukumbu 6:8; Isabu 15:38“Ela nkuhenda mahendo gao gosi ili aonewe ni atu. Nkuvwala vibandiko vipana virivyo na maandishi ga Shariya chilanguni na mikononi, na nkuhenda pindo za kandzu zao nyire. Atu hinya nkumendza kusagala vihi vya mbere-mbere karamuni na masinagogini. Piya nkumendza kulamuswa na ishima mbere za atu, na kuihwa, ‘Alimu’ ni atu osi. Msiruhusu atu anjina akpwiheni ‘Alimu’, mana mosi mu ndugu na mwalimu wenu ni Mmwenga bahi. Wala msiihe mutu yeyesi hipha duniani ‘Baba’, mana Sowe yenu ni Mmwenga bahi, naye a mlunguni. 10 Wala msiaruhusu atu akuiheni ‘Bwana,’ mana muna bwana mmwenga bahi, naye ndiye Yetsambulwa Kuokola Atu.* 23:10 Yani Masihi. 11  23:11 Mathayo 20:26–27; Mariko 9:35; 10:43–44; Luka 22:26Ariye mkpwulu kuriko mosi mwenu kundini ni lazima akale mtumishi wa anjina. 12  23:12 Luka 14:11; 18:14Adzikpwezaye andatserezwa, na adzitserezaye andakpwezwa.
13 “Shaka hiro mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mnafungira ayawenu miryango ya mlunguni, mana mwimwi enye tamuinjira, wala tamuaruhusu ayawenu alondao kuinjira, ainjire.
14 “Shaka hiro mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mkufuta vitu vya magungu na kudzihenda kukala mu atu anono kpwa kuvoya mavoyo mare. Kpwa hivyo mundaphaha adabu kali sana. 23:14 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 14.
15 “Shaka rani ro, mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mkuhenda vyaro vya baharini na tsi za kure ili mphahe mutu mmwenga alunge dini yenu. Ela mchimphaha, mukumuhenda akale mui zaidi na kuinjirakpwe mohoni kukale kano mbiri ya mwimwi enye.
16 “Shaka rani ro, mwi vilongozi vipofu! Mnadzichenga kukala mutu achiapa kuhadza Nyumba ya Kuvoya Mlungu hata asiphotimiza chilaganeche nkukala kana neno. Ela achiapa kuhadza zahabu iriyo ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, ni asivundze chilagane arichochiika. 17 Vipofu apumbavu mwi! Ni chiphi cha mana zaidi: zahabu hebu Nyumba ya Kuvoya Mlungu ihendayo iyo zahabu kukala takatifu? 18 Piya mkugomba mukaamba, mutu yeyesi ndiyeapa kuhadza phatu pha kulavira sadaka si chitu; ela achiapa kuhadza sadaka ichiyoikpwa dzuluye, ni asivundze cho chilaganeche arichochiika. 19 Mwi vipofu! Ni chiphi cha mana zaidi: hira sadaka, au phatu pha kulavira sadaka ambapho nkuhenda hira sadaka kukala takatifu? 20 Phahi yeyesi aapaye kuhadza phatu pha kulavira sadaka nkuapa kpwa hipho phatu pha kulavira sadaka, na chochosi chirichoikpwa dzuluze. 21 Na aapaye kuhadza Nyumba ya Kuvoya Mlungu nkuapa kpwa iyo nyumba na Mlungu asagalaye himo ndani. 22  23:22 Isaya 66:1; Mathayo 5:34Na aapaye kuhadza mlunguni nkuapa kuhadza chihi cha endzi cha Mlungu na iye achisagariraye.
23  23:23 Alawi 27:30“Shaka hiro mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mkulavya fungu ra kumi ya chikatsu, iliki, na bizari nyembamba ambavyo ni vilungo bahi, na kuno munaricha haki, mbazi, na kuluphiro ambago ni mambo muhimu ga Shariya. Higo ndigo mlondwago kuhenda, bila ya kubera higo ganjina. 24 Vilongozi vipofu mwi! Mkutuluza indzi chikombeni, ela mkamiza ngamia mzima!
25 “Shaka hiro mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mbona munatsukutsa vikombe na sahani kondze macheye, na ndani munakuricha kunaodzala unyangʼanyi na uchoyo. 26 We Mfarisayo chipofu! Amba tsukutsa chikombe ndani kpwandza nako kondze piya kundakala swafi.
27  23:27 Mahendo 23:3“Shaka hiro mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mana mu dza mbira zopakpwa chokaa kondze na zinaonekana nono, ela ndani zikaodzala misoza na lovu. 28 Phahi namwi munaonekana atu a haki, ela ndani mukaodzala unafiki na uyi.
29 “Shaka hiro mwi alimu a Shariya na Mafarisayo, anafiki mwi! Mnadzenga mbira za manabii a kare na kupamba vikuta vya atu a haki, 30 kuno munaamba, ‘Kala swiswi hwaishi wakati wa akare ehu, husingegbwirana nao kuolaga manabii!’ 31 Kpwa hivyo munadzishuhudiya kukala mu chivyazi cha atu arioolaga manabii. 32 Haya, marigizani mwi enye hira kazi yoandzwa ni atumia enu!
33  23:33 Mathayo 3:7; 12:34; Luka 3:7“Nyoka a sumu mwi! Mundahepadze uamuli wa kutiywa mohoni? 34 Nindakureherani manabii, atu okala na marifwa, na alimu; ela anjina mundaaolaga na anjina kuakota misumari msalabani. Piya anjina mundaachapa viboko mwenu masinagogini na kuagayisa chila mudzi. 35  23:35 Mwandzo 4:8; 2 Nyakati 24:20–21Kpwa hivyo mundatiywa adabu kpwa sababu ya atu osi arioolagbwa ariokala taana lawama, hangu chifo cha Abeli ambaye kayakala na lawama hadi Zakariya mwana wa Barakiya, ambaye mwamuolaga mbere za Nyumba ya Kuvoya Mlungu, kahi-kahi ya iyo nyumba na phatu pha kulavira sadaka. 36 Nakuambirani kpweli, chivyazi chichi tachindakosa kutiywa adabu hizo zosi.”
Jesu anaririra Jerusalemu
(Luka 13:31–35)
37 Jesu waenderera kugomba, achiamba, “Ee maye, mwi atu a Jerusalemu! Mkuolaga manabii na kuapiga mawe ariohumwa kpwenu. Mara nyinji náaza kukuikani phamwenga dza kolo ra kuku rifwinikavyo anae mwakpwe maphani, ela mwi mwakahala! 38  23:38 Jeremia 22:5Haya phundzani, mkarichirwa mudzi wenu 23:38 Mana yanjina ni nyumba yenu ya kuvoya Mlungu au tsi yenu. enye na vivi ni muhuphu. 39  23:39 Zaburi 118:26Nakuambirani kukala, tamundaniona tsona hadi wakati ndiphokpwedzaamba, ‘Waajaliwa iye edzaye kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu.’ ”

23:5 23:5 Mathayo 6:1; Kumbukumbu 6:8; Isabu 15:38

*23:10 23:10 Yani Masihi.

23:11 23:11 Mathayo 20:26–27; Mariko 9:35; 10:43–44; Luka 22:26

23:12 23:12 Luka 14:11; 18:14

23:14 23:14 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 14.

23:22 23:22 Isaya 66:1; Mathayo 5:34

23:23 23:23 Alawi 27:30

23:27 23:27 Mahendo 23:3

23:33 23:33 Mathayo 3:7; 12:34; Luka 3:7

23:35 23:35 Mwandzo 4:8; 2 Nyakati 24:20–21

23:38 23:38 Jeremia 22:5

23:38 23:38 Mana yanjina ni nyumba yenu ya kuvoya Mlungu au tsi yenu.

23:39 23:39 Zaburi 118:26