24
Mateso ndigokpwedza
(Mariko 13:1–20; Luka 21:5–24)
Jesu watuluka Nyumba ya Kuvoya Mlungu, na ariphokala anaphiya vyakpwe, anafundzie amlunga achimuonyesa madzengo ga Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Ela Jesu waamba, “Hebu lolani, munaona madzengo gosi higa! Nakuambirani kpweli, taphana hata dziwe mwenga ndirosala dzulu ya ranjina, chila chitu chindabomolwa.”
Jesu wakpwendasagala Mwango wa Mizaituni, na anafundzie amlunga achikala naye machiyao. Nao achimuuza, “Huambire mambo higo gandakala rini? Ni dalili yani ambayo indaonyesa kpwedzako na mwisho wa dunia ukafika?”
Naye Jesu achiaambira, “Dzimanyirireni sedze mkachengbwa. Mana kundakpwedza anji ahumire dzina rangu, nao andachenga atu anji, aambe, ‘Mimi ndiye iye Masihi!’* 24:5 Yani Masihi. (Misitari ya 23 na 24.) Mundasikira habari za viha na ndziyendziye za viha, ela msitishirwe, mana higa ni lazima gakale, ela mwisho wa dunia undakala taudzangbwe. Tsi mwenga indapigana na tsi yanjina, mfalume mmwenga andapigana na mfalume wanjina. Kundakala na ndzala na dunia indasumba kpwatu kunji. Mambo higa ni dza viratu mwandzo wa utsungu wa mayo alondaye kudzivugula.
24:9 Mathayo 10:22“Chisha andakuphirikani kpwa atu ambao andakugayisani na kukuolagani. Atu anjina osi asiomkuluphira Mlungu dunia ndzima andakuzirani kpwa sababu yangu. 10 Na anji andaricha kunikuluphira; andasalatana na andazirana. 11 Kundazuka manabii anji a handzo na andachenga atu anji. 12 Na kpwa sababu ya kuenjerezeka uyi, mendzwa ya atu anji indaphunguka. 13  24:13 Mathayo 10:22Ela ndiyevumirira hadi mwisho ndiye ndiyeokolwa. 14 Iyo habari nono kuhusu ufalume ambao Mlungu wanipha indatangazwa dunia ndzima, ili ikale ushuhuda kpwa atu osi. Na ndipho mwisho wa dunia undafika.
15  24:15 Danieli 9:27; 11:31; 12:11“Kundakpwedza wakati muone ‘Chitu cha kutsukiza na cha kubananga,’ 24:15 Chitu cha kutsukiza na cha kubananga chinahadzwa chitabu cha Danieli 9:27, 11:31 na 12:11. Labuda Danieli kala anatabiri kuhusu chizuka choikpwa ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu miaka zaidi ya gana mwenga kabila ya Jesu kuvyalwa. Ela Jesu kala anabisha kuhusu mambo ambago anamanya gandakpwedza, chahi Nyumba ya Kuvoya Mlungu kubomolwa miaka kama mirongo mine bada ya Jesu kufwa, ama mpindzani ndiphokpwedza siku za mwisho (soma 2 Athesalonike 2:3–10; 1 Johana 2:18–22). chirichogombwa ni nabii Danieli chiimire pho phatu phatakatifu.” (Msomadzi naamanye manage.) 16 “Wakati hinyo, ario Judea naachimbirire myangoni. 17  24:17 Luka 17:31Ndiyekala kondze ya nyumba naasiuye mwakpwe nyumbani kuhala chitu. 18 Na ariye mundani naasiuye kaya kpwedzahala nguwoye. 19 Shaka rani ro achetu a mimba na amwisao siku hizo! 20 Voyani Mlungu ili siku ya kuchimbira kpwenu kusikale minga ya mnyevu wala Siku ya Kuoya! 21  24:21 Danieli 12:1; Maono 7:14Mana wakati hinyo kundakala na tabu kulu ambazo tazidzangbwekala kula mwandzo wa dunia hadi rero, wala tazindahendeka tsona. 22 Ela Mlungu wapanga kare kuphunguza siku za mateso kpwa ajili ya atu arioatsambula. Kala Mlungu kahendere hivyo, takungesala mutu.”
Wakati wa Mutu Yela Mlunguni
kuuya
(Mariko 13:24–37; Luka 21:25–36)
23 Jesu waenderera kuamba, “Siku hizo mutu achikuambirani, ‘Lolani, ye Masihi hiyu hipha!’ au ‘Hiye hiko!’ musimusikize. 24 Mana kundazuka manabii a handzo na atu ambao andadziamba ni ye Masihi. Andahenda vilinje na maajabu ili aachenge atu na hata ichiwezekana piya aangamize atu ariotsambulwa ni Mlungu kukala afuasi angu. 25 Phundzani, nakuambirani chimbere mambo higa kabila tagadzangbwehendeka. 26  24:26 Luka 17:23–24Phahi atu achikuambirani, ‘Lolani, akaonewa hiko weruni,’ musiphiye; na achikuambirani, ‘Lolani, akadzifwitsa chumbani,’ wala msiaamini bii. 27 Mana mimi, Mutu Yela Mlunguni, kuuya kpwangu kundakala dza viratu limeme ringʼalavyo kula mlairo wa dzuwa hadi mtswerero wa dzuwa. 28  24:28 Luka 17:37Sababu phophosi pharipho na lufu, ndipho nderi nkukutana.
29  24:29 Isaya 13:10; 34:4; Joeli 2:10–31; 3:15; Maono 6:12–13; Ezekieli 32:7“Phahi bada ya siku za mateso kusira tu, dzuwa rindakala jiza, na mwezi taundangʼala. Nyenyezi zindagbwa kula dzulu, na nguvu za dzulu mlunguni zindasumbiswa. 30  24:30 Danieli 7:13; Zakariya 12:10–14; Maono 1:7Chisha dalili ya Mutu Yela Mlunguni indaonewa mlunguni, na hipho makabila gosi ga dunia ndzima gandarira kuno gananiona mimi, Mutu Yela Mlunguni, niredza na maingu kula mlunguni na nguvu na utukufu munji. 31 Nami nindahuma malaika angu na gunda ra sauti kulu sana, nao andakusanya ariotsambulwa kula chila pembe ya dunia.
32 “Dzifundzeni kula kpwa mfwano hinyu wa mtini: Panda za mtini zinaphotula, mkumanya wakati wa kuvuna u phephi. 33 Mwimwi namwi mchiona mambo higa gosi ganahendeka, manyani kukala mimi, Mutu Yela Mlunguni, ni phephi na kuuya. 34 Nami nakuambirani kpweli, chivyazi hichi tachindasira kabila ya mambo higa gosi kuhendeka. 35 Dzulu mlunguni na dunia kundasika, ela maneno gangu tagana mwisho.”
36 Jesu waenderera kuaambira, “Ela takuna mutu amanyaye siku wala saa indakala rini ndiphohendeka mambo gaga, hata nyo malaika a mlunguni, wala Mwana taimanya bii. Baba macheye ndiye aimanyaye. 37  24:37 Mwandzo 6:5–8Vivyo vyokala wakati wa Nuhu, ndivyo ndivyokala wakati mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndiphouya. 38 Mana wakati hinyo kabila ya mafuriko makulu, atu kala achirya na kunwa, kala achilóla na kulólwa, hadi siku Nuhu ariphoinjira ndani ya hira safina. 39  24:39 Mwandzo 7:6–24Nao taamanyire kala kundahendekani hadi mafuriko gariphokala, gachiaolaga osi bu. Vivi ndivyo ndivyokala wakati mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndiphouya.
40 “Wakati hinyo alume airi andakala mundani, mmwenga andahalwa na wanjina arichwe. 41 Achetu airi andakala anasaga, mmwenga andahalwa na wanjina arichwe. 42 Phahi, dzimanyirireni mana tammanya siku ndiyouya Bwana wenu. 43  24:43 Luka 12:39–40Ela mmanye: Kalapho mchina-nyumba anamanya saa ngaphi za usiku edzerayo muivi, angechesa kurinda na asingekubali nyumbaye ivundzwe. 44 Kpwa hivyo mwimwi piya ni lazima mkale tayari, kpwa sababu tammanya saa ndizokpwedzera mimi, Mutu Yela Mlunguni.”
Mtumishi muaminifu
na asiyekala muaminifu
(Luka 12:41–48)
45 Jesu achienderera kuamba, “Kalani dza mtumishi muaminifu na wa marifwa, ambaye tajiriwe nkumupha kazi ya kuimirira nyumbaye na kuapha atumishi ayae chakurya wakati unaofwaha. 46 Ni baha hiye mtumishi ambaye siku tajiriwe achedza, andakutwa anahenda hivyo. 47 Phahi nakuambirani kpweli, tajiriwe andamuhenda muimirizi wa malize zosi. 48 Ela mtumishi mui achiamba, ‘Tajiri wangu andakaa kuuya,’ 49 naye aandze kuapiga atumishi ayae, na kurya na kunwa phamwenga na alevi. 50 Phahi yuya tajiriwe ndiphouya siku asiyomtarajiya na saa asiyoimanya, 51 andamtiya adabu kali sana, na andamuika kundi mwenga na anafiki, ambako atu andarira na kusaga meno.”

*24:5 24:5 Yani Masihi. (Misitari ya 23 na 24.)

24:9 24:9 Mathayo 10:22

24:13 24:13 Mathayo 10:22

24:15 24:15 Danieli 9:27; 11:31; 12:11

24:15 24:15 Chitu cha kutsukiza na cha kubananga chinahadzwa chitabu cha Danieli 9:27, 11:31 na 12:11. Labuda Danieli kala anatabiri kuhusu chizuka choikpwa ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu miaka zaidi ya gana mwenga kabila ya Jesu kuvyalwa. Ela Jesu kala anabisha kuhusu mambo ambago anamanya gandakpwedza, chahi Nyumba ya Kuvoya Mlungu kubomolwa miaka kama mirongo mine bada ya Jesu kufwa, ama mpindzani ndiphokpwedza siku za mwisho (soma 2 Athesalonike 2:3–10; 1 Johana 2:18–22).

24:17 24:17 Luka 17:31

24:21 24:21 Danieli 12:1; Maono 7:14

24:26 24:26 Luka 17:23–24

24:28 24:28 Luka 17:37

24:29 24:29 Isaya 13:10; 34:4; Joeli 2:10–31; 3:15; Maono 6:12–13; Ezekieli 32:7

24:30 24:30 Danieli 7:13; Zakariya 12:10–14; Maono 1:7

24:37 24:37 Mwandzo 6:5–8

24:39 24:39 Mwandzo 7:6–24

24:43 24:43 Luka 12:39–40