25
Ndarira ya vyandama kumi
25:1 Luka 12:35Jesu waamba, “Wakati mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndiphouya kutawala ufalume ambao Mlungu wanipha, undaelezwa na ndarira hino. Siku mwenga, vyandama kumi ahala taa zao, achendamchinjira bwana arusi. Kahi-kahi yao, atsano akala azuzu na atsano achikala alachu. Mana hara vyandama azuzu ahala taa zao, ela taayatsukula mafuha, ela hara alachu atsukula taa zao na tupa za mafuha. Kpwa vira bwana arusi wachelewa kpwedza, hara vyandama asenukira na achilala.
“Ela usiku wa manane kpwakala na hoyo rosikirwa kuamba, ‘Hiye bwana arusi aredza; phiyani mkamchinjire.’ Phahi hara vyandama kumi alamuka achitayarisha taa zao. Nao hara azuzu achiaambira hara alachu, ‘Hupheni mafuha genu sababu taa zehu zinafwa.’ Ela hara alachu achiaambira, ‘Hata! Tagandatosha swiswi na mwimwi; ni baha mphiye dukani mkagule genu.’
10 “Phahi hara vyandama azuzu ariphouka kpwendagula mafuha, bwana arusi wakpwedza. Hara ambao kala a tayari ainjira phamwenga naye dzumba ra arusi, chisha mryango uchifungbwa. 11  25:11 Luka 13:25Badaye hara vyandama anjina piya auya achedzaamba, ‘Bwana, bwana, huvugurire!’ 12 Ela naye achiaamba, ‘Nakuambirani kpweli kukala sikumanyani.’ ”
13 Chimarigizo Jesu waamba, “Kpwa hivyo chesani, mana tammanya mambo gaga gandahendeka siku iphi na saa ngaphi.”
Ndarira ya atumishi ahahu
(Luka 19:11–27)
14  25:14 Luka 19:11–27Jesu achienderera kugomba, achiamba, “Kuuya kpwangu kundakala dza hivi. Mutu mmwenga wapanga kuphiya charo. Phahi waiha atumishie achiapha madaraka ga kuimirira malize, 15 naye achimupha chila mmwenga kulengana na uwezowe. Mmwenga wamupha mifuko mitsano ya zahabu,* 25:15 Chiyunani talanta mwenga ni sawa na kilo 34 za zahabu, au mshahara wa miaka kumi na mitsano wa muhendadzi-kazi. wanjina achimupha mifuko miiri ya zahabu, wanjina achimupha mfuko mmwenga wa zahabu. Chisha achiphiya charoche. 16 Mara mwenga yuya yephokera mifuko mitsano waandza bishara nayo, naye achiphaha mifuko mitsano zaidi. 17 Vivyo hivyo yuya wa mifuko miiri waphaha fwaida ya mifuko miiri zaidi. 18 Ela yuya ariyehewa mfuko mmwenga wakpwendatsimba dibwa, achiufwitsa.
19 “Bada ya muda mure, yuya bwana wauya, achedzahenda isabu phamwenga na atumishie. 20 Phahi yuya kala akaphaha mifuko mitsano ya zahabu wakpwedza kuno akatsukula mifuko mitsano zaidi, achiamba, ‘Bwana, wanipha mifuko mitsano ya zahabu, ela nkakurehera mifuko mitsano zaidi, ndiyo fwaida nriyophaha.’ 21 Yuya bwana achimuamba, ‘Wahendato! U mtumishi mnono tsona muaminifu. Kpwa sababu wakala muaminifu wa mambo madide, nindakupha garigo makulu. Ndzo husherekee phamwenga.’
22 “Naye yuya yehewa mifuko miiri piya wakpwedza, achiamba, ‘Bwana, wanipha mifuko miiri ya zahabu vino hala mifuko miiri zaidi ndiyo fwaida nriyophaha.’ 23 Yuya mutu achimuamba, ‘Wahendato! U mtumishi mnono tsona muaminifu. Kpwa sababu wakala muaminifu wa mambo madide, nindakupha garigo makulu. Ndzo husherekee phamwenga.’
24 “Chisha yuya kala akahewa mfuko mmwenga wa zahabu wakpwedza, achiamba, ‘Bwana, námanya kukala uwe u mutu mufu, ukuvuna ambapho kuphandire, na ukukusanya phatu ambapho mutu wanjina wakumbira. 25 Kpwa hivyo náogopha, nchifwitsa mfukoo dibwani. Phahi, hala mfukoo wa zahabu.’
26 “Ela yuya bwana achimuamba, ‘We mtumishi mui na mvivu! Unamanya kukala nkuvuna phatu ambapho siphandire, na nkukusanya phatu ambapho siyakumbira. 27 Phahi uwe kala waika pesa zangu bengi, nami nriphouya ningeiphaha na fwaida. 28 Kpwa hivyo halani hinyo mfuko ario nao mumuphe hiye ariye na mifuko kumi. 29  25:29 Mathayo 13:12; Mariko 4:25; Luka 8:18Mana ariye na chitu na kuchihumira andaenjerezwa akale na vinji. Ela asiyehumira chitu chidide aricho nacho, hata chicho chindahalwa. 30  25:30 Mathayo 8:12; 22:13; Luka 13:28Na kuhusu mtumishi hiyu asiye na fwaida, mhaleni mukamtsuphe kondze jizani ambako andarira na kusaga meno.’ ”
Mutu Yela Mlunguni
andaamula atu anjina osi
31  25:31 Mathayo 16:27; 19:28Jesu waenderera kugomba achiamba, “Wakati mimi, Mutu Yela Mlunguni, ndiphouya na utukufu phamwenga na malaika osi, hipho ndipho ndiphosagarira chihi changu cha endzi cha utukufu. 32 Atu a mataifa ganjina gosi andakusanyika mbere zangu nami nindaatanya dza viratu mrisa atanyavyo mangʼondzi na mbuzi. 33 Nindaika atu a haki uphande wangu wa kulume, na hara atu ayi uphande wa kumotso.
34 “Chisha nindaambira hara atu ario uphande wa mkpwono wa kulume, ‘Ndzoni mosi muriojaliwa ni Baba, phokerani majaliwa 25:34 Chiyunani chinaamba; Chisha mfalume andaambira, “Phokerani ufalume...Piya msitari wa 40. mrigotengezerwa hangu kuumbwa kpwa dunia. 35 Mana nákala na ndzala namwi mchinipha chakurya, nákala na chiru namwi mchinipha madzi ga kunwa, nákala mjeni namwi mchinikaribisha. 36 Tsona nákala sina nguwo namwi mchinivwika, nákala mkpwongo namwi mchedza mchinilola, nákala jela namwi mchedzanilamusa.’
37 “Hipho hara atu a haki andaniamba, ‘Bwana, ni rini huriphokuona una ndzala huchikupha chakurya, ama ni rini huriphokuona una chiru naswi huchikupha madzi ga kunwa? 38 Ni rini huriphokuona u mjeni huchikukaribisha, hebu ni rini huriphokuona kuna nguwo naswi huchikuvwika? 39 Ni rini huriphokuona mkpwongo ama busu naswi huchedza kulola?’ 40 Nami nindaambira, ‘Nakuambirani kpweli, chila chitu mrichomuhendera mmwenga wa hinya enehu adide, mwanihendera mimi.’
41 “Chisha nindaambira hara ario uphande wa kumotso, ‘Ukani mbere zangu mwimwi muriolaniwa! Phiyani moho wa kare na kare uriotengezerwa Shetani na malaikae. 42 Mana nákala na ndzala namwi tamyanipha chakurya, nákala na chiru namwi tamniphere madzi, 43 nákala mjeni namwi tamyanikaribisha. Tsona nákala sina nguwo namwi tamyanivwika, nákala mkpwongo namwi tamyanirarisa na nákala jela namwi taphana yekpwedzanilola.’
44 “Hipho nao andaniamba, ‘Bwana, ni rini huriphokuona una ndzala au chiru, u mjeni au bila nguwo, phokala mkpwongo au busu, naswi huchikuricha bila ya kukuterya?’ 45 Nami nindaambira, ‘Nakuambirani kpweli, chila chitu mrichorema kuhendera mmwenga wa hinya adide, mwarema kunihendera mimi.’ 46  25:46 Danieli 12:2Alafu atu ayi andainjira mateso ga kare na kare, ela hara a haki andainjira uzima wa kare na kare.”

25:1 25:1 Luka 12:35

25:11 25:11 Luka 13:25

25:14 25:14 Luka 19:11–27

*25:15 25:15 Chiyunani talanta mwenga ni sawa na kilo 34 za zahabu, au mshahara wa miaka kumi na mitsano wa muhendadzi-kazi.

25:29 25:29 Mathayo 13:12; Mariko 4:25; Luka 8:18

25:30 25:30 Mathayo 8:12; 22:13; Luka 13:28

25:31 25:31 Mathayo 16:27; 19:28

25:34 25:34 Chiyunani chinaamba; Chisha mfalume andaambira, “Phokerani ufalume...Piya msitari wa 40.

25:46 25:46 Danieli 12:2