26
Mpango wa kumuolaga Jesu
(Mariko 14:1–2; Luka 22:1–2; Johana 11:45–53)
Jesu ariphomala kufundza mambo higa gosi, waambira anafundzie, 26:2 Kutsama 12:1–27“Mnamanya kukala bada ya siku mbiri hundakala na Sikukuu ya Pasaka, na mimi, Mutu Yela Mlunguni, nindalaviwa ili nikakotwe misumari msalabani.”
Phahi akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi a Chiyahudi akutana dzumbani mwa Kayafa, yekala mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Akpwendahenda njama ya kumgbwira Jesu chiwerevu ili amuolage. Ela akubaliana kukala dzambo hiro risihendeke wakati wa sikukuu, sedze atu akahenda fujo.
Jesu anapakpwa marashi
hiko Bethania
(Mariko 14:3–9; Johana 12:1–8)
Jesu ariphokala hiko chidzidzi cha Bethania, wainjira nyumbani mwa Simoni, yekala na mahana. 26:7 Luka 7:37–38Wakati Jesu kala asegere anarya chakurya, phakpwedza mchetu yekala akatsukula tupa ya marashi ga samani kulu, achimmwagira chitswani. Anafundzie ariphoona vira, atsukirwa sana na achiamba, “Hasara hino ni yani? Marashi higa che ganaweza kuguzwa pesa nyinji na hizo pesa zikahewa agayi!”
10 Jesu ariphogamanya gokala anagagomba, achiaambira, “Kpwa utu wani munamyuga yuno mchetu? Akanihendera dzambo ra mana sana. 11  26:11 Kumbukumbu 15:11Mana siku zosi, agayi mundakala nao, ela mino sindakala namwi siku zosi. 12 Hiyu mchetu akaumwagira mwiri wangu marashi kuutayarisha kpwa mazishi gangu. 13 Nakuambirani kpweli kukala kokosi dunia ndzima ndikotangazwa iyo habari nono, dzambo hiri achirohenda hiyu mchetu rindahadzwa kpwa kumtambukira.”
Juda anakubali kumsalata Jesu
(Mariko 14:10–11; Luka 22:3–6)
14 Chisha, Juda Isikarioti, ambaye piya kala ni mwanafundzi wa Jesu, waphiya kpwa akulu a alavyadzi-sadaka, 15  26:15 Zakariya 11:12achendaauza, “Nchikuphani Jesu, mundaniphani?” Nao achimuisabira vipande mirongo mihahu vya feza achimupha. 16 Na kula wakati hinyo Juda waandza kuendza nafwasi ya kumsalatira Jesu.
Jesu anadzitayarisha
kurya Sikukuu ya Pasaka
(Mariko 14:12–21; Luka 22:7–13; Johana 13:21–30)
17 Siku ya kpwandza ya Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira,* 26:17 Chitabu cha Kutsama 12:15–20. anafundzi amlunga Jesu achimuuza, “Unalonda hukakutayarishire chakurya cha Pasaka kuphi?” 18 Naye achiaambira, “Phiyani hiko mudzini mundamuona mutu fulani, mumuambe, ‘Mwalimu anaamba, wakati wangu u phephi, phahi nindarya Pasaka phamwenga na anafundzi angu mwako nyumbani.’ ” 19 Phahi hara anafundzi ahenda vyo arivyolagizwa, na achendatayarisha chakurya cha Pasaka mumo.
20 Kuriphofika dziloni, Jesu wasagala arye chakurya phamwenga na anafundzie kumi na airi. 21 Na ariphokala anarya, Jesu wagomba achiamba, “Nakuambirani kpweli, mmwenga wenu andanisalata.” 22 Anafundzie ariphosikira hivyo, asononeka sana, na achiandza kumuuza Jesu mmwenga-mmwenga achiamba, “Dze! Bwana, ikale ni mimi?” 23  26:23 Zaburi 41:9Jesu achimjibu achiamba, “Atsotsaye mkpwahe bakuli mwenga nami ndiye ndiyenisalata. 24 Mimi, Mutu Yela Mlunguni, nindafwa kama Maandiko gaambavyo, ela shakare ye ndiyenisalata! Baha kala mutu iye kavyarirwe.” 25 Juda, yemsalata, achimuuza achiamba, “Dze! Ikale ni mimi Mwalimu?” Jesu achimjibu, “Ehe, ni uwe.”
Chakurya cha Bwana
(Mariko 14:22–25; Luka 22:14–20; 1 Akorintho 11:23–25)
26 Jesu ariphokala anarya na anafundzie, wahala mkpwahe na achimshukuru Mlungu. Chisha achiumega-mega na achiapha anafundzie, achiamba, “Halani murye; hinyu ni mwiri wangu.” 27-28  26:27–28 Kutsama 24:8; Jeremia 31:31–34Tsona wahala chikombe cha uchi wa zabibu, achimshukuru Mlungu, na achiapha, achiamba, “Hinyu ni mlatso wangu ambao unaika chilagane 26:27–28 Vitabu vyanjina vinaenjereza chiphya. cha Mlungu na atue, nao unamwagbwa kpwa fwaida ya atu anji ili aswamehewe dambi. Nwani mosi. 29 Nakuambirani, sindanwa tsona uchi wa zabibu hadi siku iyo ndiphounwa luphya phamwenga namwi kahi ya ufalume wa Baba.”
Jesu anatabiri
kukala Petero andamtsamalala
(Mariko 14:26–31; Luka 22:31–34; Johana 13:36–38)
30 Bada ya kuimba wira wa kumtogola Mlungu, 26:30 Desturi ya Ayahudi ni kuimba Zaburi 115–118 bada ya kurya Pasaka. auka achiphiya Mwango wa Mizaituni. 31  26:31 Zakariya 13:7Chisha Jesu waambira anafundzie, “Usiku uhu wa rero mwimwi mosi mundakala na wasiwasi nami na kuniricha, mana Mlungu anaamba kpwenye Maandikoge, ‘Nindampiga mrisa, nago mangʼondzi gandatsamukana.’ 32  26:32 Mathayo 28:16Ela bada ya kufufulwa, nindakutanguliyani kuphiya Galilaya.” 33 Ela Petero achimuamba, “Hata osi achikala na wasiwasi nawe na kukuricha, mino sindakuricha bii!” 34 Naye Jesu achimuamba, “Nakuambira kpweli kukala usiku uhu wa rero, kabila ya dzogolo kuika, undanitsamalala kano tahu.” 35 Petero achimuamba, “Hata ichikala ni kufwa, nahufwe hosi, ela sindakutsamalala bii!” Chisha hara anafundzi osi achigomba dza vivyo.
Jesu anavoya Mlungu
hiko Gethisemane
(Mariko 14:32–42; Luka 22:39–46)
36 Chisha Jesu wauka phamwenga na anafundzie hadi phatu phaihwapho Gethisemane, achiaambira, “Sagalani hipha nami naphiya phara mbere nkavoye.” 37 Achimuhala Petero na anangbwa airi a Zebedayo. Hipho waandza kusononeka na kuvundzika moyo, 38 achiaambira, “Yo sonono nriyo nayo, naona indanirya! Phahi kalani hipha hucheseni phamwenga.”
39 Na ariphosengera mbere chidide, wagbwa chimabumabu, chisha achivoya, “Baba, nakuvoya ichiwezekana, uniusire mateso chigonilenga; ela sio nimendzavyo mimi, ela ulondavyo uwe.” 40 Alafu achiauyira hara anafundzie na achiakuta arere. Achimlamusa Petero achimuamba, “Kpwani tamuweza kukala matso phamwenga nami hata dzagbwe ni dzisaa dzimwenga? 41 Chesani kuvoya ili Shetani asedze akakutiyani dambini, mana roho inamendza kuhendato, ela mwiri tauweza.”
42 Jesu wauka tsona kano ya phiri kpwendavoya, achiamba, “Baba, ichikala mateso tagaweza kuuswa kpwa ganiphahe, phahi ulondago nagakale.” 43 Ariphouya tsona achiakuta arere, mana kala akashindwa ni usingizi.
44 Phahi waaricha na achendavoya kano ya hahu achigomba maneno garatu gara. 45 Chisha achiauyira hara anafundzie, na achialamusa kuno anaamba, “Mbona mchere rere na kuoya? Phundzani! Saa ikafika, na mimi, Mutu Yela Mlunguni, ni phephi na kulaviwa kpwa atu a dambi. 46 Unukani, huphiyeni vyehu. Lolani, mutu ndiyenisalata aredza.”
Jesu anagbwirwa
(Mariko 14:43–50; Luka 22:47–53; Johana 18:3–12)
47 Jesu ariphokala acheregomba, Juda, mmwenga wa hara anafundzie kumi na airi, wakpwedza na kundi kulu ra atu okala akatsukula panga na marungu. Atu hinyo kala akahumwa ni akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi a Chiyahudi. 48 Hiye yelonda kumsalata Jesu kala akaapha dalili achiamba, “Ye ndiyemdonera kumlamusa ndiye iye, mgbwireni.” 49 Phahi Juda mara mwenga wamsengerera Jesu, achimuamba, “Uonadze, Mwalimu?” Chisha achimdonera. 50 Jesu achimuamba, “Msena wangu, henda uchirorilunga.” Hipho hara atu achedza achimgbwira Jesu. 51 Mmwenga wa hara ariokala na Jesu, watsomola upanga achimkata sikiro mtumwa wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu. 52 Chisha Jesu achimuamba, “Hai! Hai! Uyiza upangao chowani, mana yeyesi ahumiraye upanga, andaolagbwa na panga. 53 Mkale tammanya kukala naweza kumvoya Baba na sambi akanirehera zaidi ya asikari elufu kumi na mbiri a malaika? 54 Ela nchihenda hivyo gara Maandiko ambago ganaamba higa ni gahendeke, gandahendekadze.”
55  26:55 Luka 19:47; 21:37Wakati hinyo-hinyo Jesu wauza rira kundi ra atu ambao kala akedzamgbwira, “Mbona mkedza na panga na marungu avi mkedzagbwira jambazi? Kala nchisagala na kufundza ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu chila siku, mbona tamuyanigbwira? 56 Ela gosi higa gahendeka ili ritimiye rira neno ra Mlungu rogombwa ni manabii.”§ 26:56 Chitabu cha Isaya 53:12. Hipho anafundzie osi amricha achichimbira.
Jesu anaphirikpwa mbere za ngambi
(Mariko 14:53–65; Luka 22:54–55,63–71; Johana 18:13–14,19–24)
57 Phahi hara ariomgbwira Jesu amphirika kaya kpwa Kayafa, yekala mlavyadzi-sadaka mkpwulu, ambako kala kukakutana alimu a Shariya na vilongozi a Chiyahudi. 58 Naye Petero wamlunga kpwa kure hadi muhala wa nyumba ya mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Ariphoinjira ndani, wasagala phamwenga na arindzi ili aone mambo gandakaladze.
59 Phahi akulu a alavyadzi-sadaka na ngambi yosi yaendza ushaidi wa handzo, wa kutosha wa kumshitakira Jesu ili aphahe kumuolaga, 60 ela taayaphaha ushaidi dzagbwe mashaidi manji ga handzo galavya ushaidi wao. Mwisho, akpwedza mashaidi airi, 61  26:61 Johana 2:19nao achiamba, “Mutu hiyu waamba kukala anaweza kubomola Nyumba ya Kuvoya Mlungu na akaidzenga tsona kpwa siku tahu.” 62 Phahi mlavyadzi-sadaka mkpwulu waima, na achimuuza Jesu, “Ikale kuna ra kudzihehera kuhusu mashitaka ga hinya atu?” 63 Ela Jesu wanyamala zi. Mlavyadzi-sadaka Mkpwulu achimuamba, “Nakulagiza kpwa Mlungu ariye moyo ugombe kpweli, huambire ichikala uwe ndiwe Masihi,* 26:63 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu (msitari wa 68 piya). yani Mwana wa Mlungu!” 64  26:64 Danieli 7:13Jesu achimuamba, “Kama uchivyogomba. Tsona nakuhakikishirani mosi kukala hangu sambi mundaniona mimi, Mutu Yela Mlunguni, nisegere mkpwono wa kulume 26:64 Chitabu cha Zaburi 110:1. wa Mwenyezi Mlungu, phatu pha ishima kulu sana, na chisha mundaniona nchedza dzulu ya maingu.”
65  26:65 Alawi 24:16Hipho, mlavyadzi-sadaka mkpwulu wakpwanyula nguwoze, na achiamba, “Akakufuru! Kuna haja yani ya mashaidi zaidi? Avi mkasikira enye achivyogomba! 66 Hebu munaonadze?” Nao achimuamba, “Hiye ni wa kuolagbwa!” 67  26:67 Isaya 50:6Alafu amtehera mahe ga uso kuno anampiga, na anjina achimuwanga makofi, 68 na kumuuza, “We Masihi, ichikala u nabii kpweli, huambire achiyekupiga ni ani?”
Petero anamtsamalala Jesu
(Mariko 14:66–72; Luka 22:56–62; Johana 18:15–18,25–27)
69 Petero kala asegere kondze muhalani. Phahi mtumishi wa chichetu wamlunga Petero achendamuamba, “Hata uwe wakala phamwenga na Jesu wa Galilaya.” 70 Ela warema mbere za atu osi, achiamba, “Simanya unaambadze.” 71 Alafu Petero ariphokala anatuluka bomani, waonewa ni mtumishi wa chichetu wanjina hipho mryangoni, naye achiaambira atu ariokala hipho, “Mutu hiyu akakala phamwenga na Jesu wa Nazareti.” 72 Phahi wamtsamalala tsona na achihendaapa, achiamba, “Mutu hiye simmanya bii.”
73 Bada ya muda, atu ariokala aimire hipho amlunga Petero achendamuamba, “Hakika uwe piya u myawao, mana magombigo ganaonyesa.” 74 Phahi waandza kudzilani na kuapa achiamba, “Mutu hiye simmanya tsetsetse!” Mara mwenga dzogolo richiika. 75 Naye Petero achitambukira maneno goambirwa ni Jesu, kukala, “Kabila dzogolo kuika, undanitsamalala kano tahu.” Phahi watuluka kondze, achendarira kpwa sonono.

26:2 26:2 Kutsama 12:1–27

26:7 26:7 Luka 7:37–38

26:11 26:11 Kumbukumbu 15:11

26:15 26:15 Zakariya 11:12

*26:17 26:17 Chitabu cha Kutsama 12:15–20.

26:23 26:23 Zaburi 41:9

26:27-28 26:27–28 Kutsama 24:8; Jeremia 31:31–34

26:27-28 26:27–28 Vitabu vyanjina vinaenjereza chiphya.

26:30 26:30 Desturi ya Ayahudi ni kuimba Zaburi 115–118 bada ya kurya Pasaka.

26:31 26:31 Zakariya 13:7

26:32 26:32 Mathayo 28:16

26:55 26:55 Luka 19:47; 21:37

§26:56 26:56 Chitabu cha Isaya 53:12.

26:61 26:61 Johana 2:19

*26:63 26:63 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu (msitari wa 68 piya).

26:64 26:64 Danieli 7:13

26:64 26:64 Chitabu cha Zaburi 110:1.

26:65 26:65 Alawi 24:16

26:67 26:67 Isaya 50:6