27
Jesu anaphirikpwa mbere za Pilato
(Mariko 15:1; Luka 23:1–2; Johana 18:28–32)
Chiti kuriphocha, akulu osi a alavyadzi-sadaka na vilongozi a Chiyahudi akata shauri ya kumuolaga Jesu. Amfunga mikowa, achimphirika kpwa Pilato, liwali wa jimbo ra Chirumi.
Juda anadzifunga lugbwe
(Mahendo 1:18–19)
27:3 Mahendo 1:18–19Juda, ambaye kala akamsalata Jesu, ariphoona akahukumiwa kuolagbwa, wajuta na achiuyiza vira vipande mirongo mihahu vya feza kpwa akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi a Chiyahudi. Achiamba, “Nákosa kpwa kulavya mlatso wa mutu asiye na makosa.” Ela nyo achiamba, “Ganahuhusuni go? Iyo ni shauriyo.” Juda wazitsupha zira pesa ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, achituluka achendadzisongola.
Akulu a alavyadzi-sadaka ahala zira pesa, achiamba, “Si shariya kuika pesa hizi mfuko wa Nyumba ya Kuvoya Mlungu, kpwa vira zariphiwa kpwa kumwaga mlatso.” Phahi apanga azihumire kugula munda wa mfinyangi ili phakale phatu pha kuzikira ajeni. Ndiyo mana munda hinyo uihwa Munda wa Mlatso hadi rero. 27:9 Zakariya 11:12–13Chisha maneno arigogomba Mlungu kutsupira nabii Jeremia gahendeka goamba, “Ahala vipande mirongo mihahu vya feza, samani ya yuya ambaye atu a Iziraeli akampigira bei, 10 achizihumira kugula munda wa mfinyangi, dza Mlungu arivyonilagiza.”
Pilato anamuuza Jesu
(Mariko 15:2–5; Luka 23:3–5; Johana 18:33–38)
11 Jesu waimiswa mbere za liwali, naye achimuuza, “We ndiwe Mfalume wa Ayahudi?” Jesu achimuamba, “Kama uchivyogomba.” 12 Ela akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi ariphokala anamshitaki, kagombere neno. 13 Chisha Pilato achimuuza, “Ukale kusikira go mashitaka manji anagokushitakira?” 14 Ela ye kayajibu neno;* 27:14 Soma chitabu cha Isaya 53:7. phahi hiye liwali achiangalala sana.
Jesu anaamulwa kuolagbwa
(Mariko 15:6–15; Luka 23:13–25; Johana 18:39—19:16)
15 Kawaida chila Sikukuu ya Pasaka liwali kala nkuavugurira mfungbwa mmwenga ariyemtsambula enye. 16 Wakati hinyo kpwakala na mfungbwa mmwenga yemanyikana sana, na dzinare ni Baraba. 17 Phahi kundi ra atu ririphokala rikakutana, Pilato waambira, “Nikuvugurireni yuphi? Mnalonda Baraba hebu Jesu aihwaye Muokoli?” 27:17 Muokoli: Yani Masihi mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue (msitari wa 22 piya). 18 Wagomba hivyo mana kala akamanya kukala akamreha Jesu kpwakpwe kpwa sababu ya chidzitso.
19 Pilato ariphokala asegere chihi cha uamuli, mchewe wahuma ujumbe achiamba, “Usidziinjize katika mambo ga mutu hiye wa haki, mana nkagaya sana ndosoni kpwa sababuye.”
20 Ela wakati hinyo akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi a Chiyahudi achiabembeleza atu avoye kuvugurirwa Baraba, ela Jesu anyongbwe. 21 Mkpwulu wa jimbo wauza tsona, “Kahi ya hinya airi, ni ani mlondaye nikuvugurireni?” Nao achimuamba, “Baraba!” 22 Pilato achiauza, “Sambi, yuno Jesu aihwaye Muokoli, nimuhendedze?” Nao osi achiamba, “Naakotwe msalabani!” 23 Ela Pilato achiauza, “Kpwa utu wani? Kpwani wahenda uyi wani?” Ela nyo achizidi kukota kululu, achiamba, “Naakotwe msalabani!”
24  27:24 Kumbukumbu 21:6–9Phahi, Pilato ariphoona hata akahendadze kandasikirwa na kpwa vira fujo kala rikaandza, wahala madzi achitsukutsa mikono mbere za rira kundi ra atu, achiamba, “Mino sina lawama dzulu ya mlatso wa mutu hiyu asiye na kosa; shauri yenu enye.” 25 Atu osi achiamba, “Mlatsowe nauwiswe swiswi na ana ehu!” 26 Hipho Pilato waavugurira Baraba, ela achilagiza Jesu achapwe viboko sana, chisha achimlavya akakotwe msalabani.
Asikari anamnyetera Jesu
(Mariko 15:16–20; Johana 19:2–3)
27 Chisha asikari a liwali amuinjiza Jesu ndani ya dzumba ra liwali wa jimbo ra Chirumi, nao achiiha chikosi chosi cha asikari chichimzunguluka. 28 Achimvula nguwo, achimvwika kandzu ya kundu, rangi ya chifalume. 29 Tsona achisuka chiremba cha miya, achimvwika chitswani, na achimuikira mlawa mkpwonowe wa kulume. Achichita mavwindi mbereze, achimnyetera achimuamba, “Mfalume wa Ayahudi! Kala na maisha mare!” 30 Amtehera mahe, chisha achimfuta hura mlawa achimkirita nao chitswani. 31 Bada ya kumnyetera, amvula hira kandzu, achimvwika nguwoze. Chisha achimphirika kpwendakotwa msalabani.
Jesu anakotwa misumari msalabani
(Mariko 15:21–32; Luka 23:26–43; Johana 19:17–27)
32 Hara asikari ariphokala anamphirika Jesu akakotwe msalabani, himo njirani akutana na mutu mmwenga yeihwa Simoni. Mutu iye kala ni mwenyezi wa mudzi wa Kirene. Phahi amlazimisha iye mutu atsukule msalaba wa Jesu 33 hadi phatu phaihwapho Gologotha, manage ni “Zekeya ra Chitswa.” 34  27:34 Zaburi 69:21Hipho atu ajaribu kumupha mtsanganyiko wa uchi wa zabibu na dawa ya kuusa mavune, ela Jesu ariphoutata achirema kuunwa.
35  27:35 Zaburi 22:18Na bada ya kumkota misumari msalabani, achipiga kura kuganya nguwoze ili amanye ni ani ndiyeziphaha. 36 Alafu asagala phapho kumrinda. 37 Dzulu ya chitswache phaikpwa chibao cha shitakare ambacho kala chikaandikpwa Hiyu ni Jesu, Mfalume wa Ayahudi. 38 Phamwenga naye, akora airi akotwa misalabani, mmwenga uphandewe wa kulume na wanjina uphande wa kumotso.
39  27:39 Zaburi 22:7; 109:25Atu okala anatsupa phatu hipho amlaphiza na kusukasuka vitswa 40  27:40 Mathayo 26:61; Johana 2:19na kuamba, “We wadzikarya vya kukala unaweza kubomola Nyumba ya Kuvoya Mlungu na kuidzenga tsona kpwa siku tahu. Sambi amba dzitivye. Ichikala u Mwana wa Mlungu, amba tserera kula msalabani!”
41 Vivyo hivyo akulu a alavyadzi-sadaka, phamwenga na alimu a Shariya na vilongozi anjina nao amnyetera achiamba, 42 “Waokola anjina, ela kaweza kudziokola mwenye! Hangbwe ni Mfalume wa Iziraeli! Phahi, naatserere kula msalabani naswi humuamini. 43  27:43 Zaburi 22:8Anamkuluphira Mlungu; haya, Mlungu naamutivye ichikala anammendza. Mana waamba ati, ‘Mlungu wamtsambula akale Mwanawe.’ ” 44 Hata hara aivi ariokotwa phamwenga naye, piya nao amlaphiza.
Chifo cha Jesu
(Mariko 15:33–41; Luka 23:44–49; Johana 19:28–30)
45 Kpwakala na jiza tsi ndzima kula saa sita za mutsi hadi saa tisiya. 46  27:46 Zaburi 22:1Iriphofika kama saa tisiya, Jesu warira kululu, achiamba, “Eloi, Eloi, lama sabakithani?” Manage ni, “Mlungu wangu, Mlungu wangu, mbona ukaniricha?” 47 Atu anjina ariokala akaima phephi ariphosikira hivyo aamba, “Mutu hiyu anamuiha Elija.” 48  27:48 Zaburi 69:21Mmwenga wao wazola achendahala demu achirivwika ndani ya uchi wa ngbwadu, achirigbwadzika mgongoni. Chisha achimupha Jesu afyondze. 49 Ela anjina achiamba, “Mriche, hulole ichikala Elija andakpwedza amtivye.”
50 Jesu wakota kululu tsona na achidosa roho.
51  27:51 Kutsama 26:31–33Wakati hinyo-hinyo paziya ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu yaahuka pande mbiri, kula dzulu hadi photsi. Tsi ndzima ichisumba, myamba ichiahuka, 52 mbira zichifwenuka, na atakatifu anji ariofwa achifufulwa. 53 Na bada ya Jesu kufufuka, atu hinyo atuluka mbirani achiphiya mudzi mtakatifu wa Jerusalemu, na achiatsembukira atu anji. 54 Phahi, asikari okala anarinda Jesu na mkpwulu wa hara asikari, ariphoona tsi irivyosumba na gara mambo gachivyohendeka, atishirwa sana achiamba, “Hakika mutu hiyu ni Mwana wa Mlungu!”
55  27:55 Luka 8:2–3Piya kala phana achetu anji ambao kala achimlunga-lunga Jesu na kumuhumikira hangu ariphokala Galilaya. Achetu hinyo kala aimire kure chidide analola, 56 ambao anjina kala ni Maryamu kula Magidala, Maryamu ninengbwa wa Jakobo na Yusufu, phamwenga na mkpwaza Zebedayo.
Jesu anazikpwa
(Mariko 15:42–47; Luka 23:50–56; Johana 19:38–42)
57 Iriphofika dziloni, watsoloka tajiri mmwenga yeihwa Yusufu. Tajiri hiye kpwao kala ni mudzi wa Arimathaya, naye piya kala ni mwanafundzi wa Jesu. 58 Waphiya kpwa Pilato achendavoya ruhusa ahewe mwiri wa Jesu, naye Pilato achilagiza ahewe. 59 Yusufu achihala hura mwiri achiulinga shanda ya katani swafi, 60  27:60 Isaya 53:9achiuzika ndani ya mbiraye nyiphya ambayo kala akaitsonga mwambani. Chisha achibwiningiza mryango wa mbira na dziwe kulu, na badaye achiphiya vyakpwe. 61 Maryamu kula Magidala na yuya Maryamu wanjina kala asegere kulola kura mbirani.
Mbira ya Jesu inarindwa
62 Siku ya phiriye, ambayo kala ni Siku ya Kuoya, akulu a alavyadzi-sadaka na Mafarisayo amlunga Pilato, 63  27:63 Mathayo 16:21; 17:23; 20:19; Mariko 8:31; 9:31; 10:33–34; Luka 9:22; 18:31–33achendamuamba, “Muishimiwa, hunatambukira kukala yuya wa handzo kabila ya kufwa waamba, ‘Bada ya siku tahu nindafufuka.’ 64 Kpwa hivyo lagiza asikari akarinde hira mbira hadi siku ya hahu, ili anafundzie asedze akamuiya, akaambira atu, ‘Akafufuka.’ Hiri handzo ra mwisho rindakala iyi zaidi kuriko rira ra kpwandza.” 65 Pilato achiaambira, “Halani asikari; mkahakikishe iyo mbiraye inarindwato.” 66 Phahi, aphiya achendatiya alama dzulu ya rira dziwe na achiricha asikari arinde.

27:3 27:3 Mahendo 1:18–19

27:9 27:9 Zakariya 11:12–13

*27:14 27:14 Soma chitabu cha Isaya 53:7.

27:17 27:17 Muokoli: Yani Masihi mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue (msitari wa 22 piya).

27:24 27:24 Kumbukumbu 21:6–9

27:34 27:34 Zaburi 69:21

27:35 27:35 Zaburi 22:18

27:39 27:39 Zaburi 22:7; 109:25

27:40 27:40 Mathayo 26:61; Johana 2:19

27:43 27:43 Zaburi 22:8

27:46 27:46 Zaburi 22:1

27:48 27:48 Zaburi 69:21

27:51 27:51 Kutsama 26:31–33

27:55 27:55 Luka 8:2–3

27:60 27:60 Isaya 53:9

27:63 27:63 Mathayo 16:21; 17:23; 20:19; Mariko 8:31; 9:31; 10:33–34; Luka 9:22; 18:31–33