28
Jesu anafufuka
(Mariko 16:1–10; Luka 24:1–12; Johana 20:1–10)
Bada ya Siku ya Kuoya kusira, wakati kala kuchere chimirimiri cha siku ya kpwandza ya wiki, Maryamu kula Magidala na yuya Maryamu wanjina aphiya kpwendalola hira mbira. Gafula tsi yasumba sana, mana malaika wa Mlungu watserera kula mlunguni, achedzapingilisa rira dziwe ra kubwiningizira mbira na achirisagarira. Ye malaika waonekana dza limeme na mavwazige kala ni mereru dza bafuta. Arindzi a hira mbira akakama kpwa wuoga na achigbwa achikala avi akafwa. Ela yuya malaika waambira hara achetu, “Msiogophe! Ninamanya kukala munamuendza Jesu ariyekotwa misumari msalabani. Kapho hipha, mana akafufuka dza viratu arivyogomba. Ndzoni mlole phatu phokala akalazwa. Namwi phiyani upesi mkaambire anafundzie kukala akafufuka, na hivi sambi akakutanguliyani kuphiya Galilaya ambako mundamuona. Msiyale nchivyokuambirani.” Phahi auka upesi phara mbirani na wuoga kuno akahererwa sana, achizola kpwendaambira anafundzie.
Mara mwenga Jesu achikutana nao, na waalamusa achiamba, “Mkalamukadze, ano mayo?” Hara achetu amlunga, achimgbwira maguluge achimuabudu. 10 Chisha Jesu achiaamba, “Msiogophe! Phiyani mkaambire enehu aphiye Galilaya, na andaniona kuko.”
Arindzi anaphirika habari
11 Hara achetu ariphokala anaphiya vyao, arindzi anjina a mbira aphiya mudzini kpwendalavya habari kpwa akulu a alavyadzi-sadaka kuhusu mambo gosi gohendeka mbirani. 12 Phahi, hinyo akulu a alavyadzi-sadaka akutana na vilongozi anjina a Chiyahudi. Bada ya kubisha nao, achiahonga pesa nyinji hara asikari, 13 achiaambira, “Mwimwi mundaamba, ‘Anafundzie akedza usiku na akamuiya wakati swino che hurere.’ 14 Na liwali achigasikira higa, swino hundagomba naye hata akubali kukala tamuna makosa.” 15 Phahi hara asikari ahala zira pesa, na achihenda viratu arivyolagizwa. Habari hizi zaenea hiko kpwa Ayahudi hadi rero.
Jesu anatsembukira anafundzie
(Mariko 16:14–18; Luka 24:36–49; Johana 20:19–23; Mahendo 1:6–8)
16  28:16 Mathayo 26:32; Mariko 14:28Hara anafundzi kumi na mmwenga aphiya Galilaya hiko gambani ambako kala akalagizirwa ni Jesu. 17 Ariphomuona, amuabudu, dzagbwe kala ana wasiwasi taamini kukala ni iye.
18 Chisha Jesu waasengerera phara kala aripho, achiaambira, “Náhewa uwezo wosi dzulu mlunguni na duniani. 19  28:19 Mahendo 1:8Kpwa hivyo phiyani mkahende makabila gosi gakale anafundzi angu. Muabatize kpwa dzina ra Baba, ra Mwana, na ra Roho Mtakatifu, 20 mkaafundze alunge chila chitu nrichokulagizani. Hakika nami ndakala phamwenga namwi siku zosi, hadi mwisho wa dunia.”

28:16 28:16 Mathayo 26:32; Mariko 14:28

28:19 28:19 Mahendo 1:8