13
Mateso ndigokpwedza
(Mathayo 24:1–22; Luka 21:5–24)
Jesu ariphokala anatuluka kula Nyumba ya Kuvoya Mlungu, mwanafundziwe mmwenga wamuamba, “Mwalimu, lola vira higa mawe garivyo manono na dzengo ririvyo nono ra ajabu!” Naye achimuamba, “Dze, unagaona gara madzengo makulu? Taphana hata dziwe mwenga ndirosala dzulu ya ranjina, chila chitu chindabomolwa.”
Badaye aphiya Mwango wa Mizaituni, ambao unalolana na Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Wakati Jesu kala asegere hiko, Petero, Jakobo, Johana na Anderea amlunga achikala naye machiyao, achimuuza, “Huambire mambo higo gandakala rini? Ni dalili yani ndiyoonyesa kukala mambo higa gosi ga phephi gahendeka?” Naye Jesu achiaambira, “Dzimanyirireni sedze mkachengbwa. Mana kundakpwedza anji ahumire dzina rangu, nao andachenga atu anji, na kuamba, ‘Mimi ndiye iye Masihi!’* 13:6 Yani Masihi. (Misitari 21 na 22.) Na mchisikira habari za viha na ndziyendziye za viha, msitishirwe. Mana mambo higa ni lazima gakale, ela mwisho wa dunia undakala taudzangbwe. Tsi mwenga indapigana na tsi yanjina, mfalume mmwenga andapigana na mfalume wanjina. Dunia indakala ichisumba kpwatu kunji na kundakala na ndzala. Mambo higa ni dza viratu mwandzo wa utsungu wa mayo alondaye kudzivugula.
13:9 Mathayo 10:17–20; Luka 12:11–12“Ela mwimwi dzimanyirireni. Mana atu andakuphirikani mkashitakiwe mbere ya vilongozi vya chidini, na andakuchapani viboko ndani ya masinagogi. Chisha mundagbwirwa mphirikpwe mbere za atawala na afalume kpwa sababu yangu. Hino indakala nafwasi yenu ya kunishuhudiya mbere zao. 10 Na kabila dunia kuangamizwa, ni lazima habari nono kunihusu 13:10 Chiyunani chinaamba injili. itangazwe kpwa atu a mataifa gosi. 11 Na wakati achikugbwirani na kukushitakini, msitangetange ra kugomba kabila tamdzangbweshitakiwa. Ela gombani rorosi ndirohewa ni Mlungu; mana si mwimwi ndiogomba, ela Roho Mtakatifu. 12 Mutu andafyakatsira nduguye na amulavye aolagbwe, baba andamfyakatsira mwanawe, nao ana andaagalukira avyazi aho aafyakatsire ili aolagbwe. 13  13:13 Mathayo 10:22Atu osi andakuzirani kpwa sababu yangu. Ela ndiyevumirira hadi mwisho, andaokolwa.
14  13:14 Danieli 9:27; 11:31; 12:11“Kundakpwedza wakati muone ‘Chitu cha kutsukiza na cha kubananga,’ chiimire phatu phasiphokala phakpwe, nyo, (Asomadzi naamanye manage.) Ndiokala Judea naachimbirire myangoni. 15  13:15 Luka 17:31Ndiyekala kondze ya nyumba naasiuye mwakpwe nyumbani kuhala chitu. 16 Na ariye mundani naasiuye kaya kpwedzahala nguwoye. 17 Shaka rani ro achetu a mimba na amwisao siku hizo! 18 Tsona voyani Mlungu ili mambo higa gasikale minga ya mnyevu. 19  13:19 Danieli 12:1; Maono 7:14Mana wakati hinyo kundakala na tabu kulu ambazo tazidzangbwekalako kula Mlungu aumbe dunia hadi rero, wala tazindahendeka tsona. 20 Ela Mlungu wapanga kare kuphunguza siku za mateso kpwa ajili ya atu arioatsambula. Kala Mlungu kahendere hivyo, takungesala mutu.”
21 Jesu waenderera kugomba achiamba, “Siku hizo mutu achikuambirani, ‘Lolani, ye Masihi hiyu hipha!’ Au ‘Hiye hiko!’ Musimphundze. 22 Mana kundazuka manabii a handzo na atu ambao andadziamba ni ye Masihi. Andahenda vilinje na maajabu ili aachenge atu na hata ichiwezekana piya aangamize atu ariotsambulwa ni Mlungu kukala afuasi angu. 23 Phahi dzimanyirireni. Nakuambirani chimbere mambo higa gosi kabila tagadzangbwehendeka.
Wakati wa Mutu Yela Mlunguni
kuuya
(Mathayo 24:29–44; Luka 21:25–36)
24  13:24 Isaya 13:10; Joeli 2:10–31; 3:15; Maono 6:12; Ezekieli 32:7“Ela siku zizo, bada ya mateso gago kutsupa, dzuwa rindakala jiza, na mwezi taundangʼala. 25  13:25 Isaya 34:4; Maono 6:13; Joeli 2:10Nyenyezi zindagbwa kula dzulu, na nguvu za dzulu mlunguni zindasumbiswa. 26  13:26 Danieli 7:13; Maono 1:7Ndipho atu ndiphoniona mimi, Mutu Yela Mlunguni, nchitsembuka mainguni kpwedza na nguvu na utukufu munji. 27 Chisha nindahuma malaika angu ili akusanye ariotsambulwa kula chila pembe ya dunia na chila pembe ya mlunguni.
28 “Dzifundzeni kula kpwa mfwano hinyu wa mtini: Panda za mtini zinaphotula, mkumanya wakati wa kuvuna u phephi. 29 Mwimwi namwi mchiona mambo higa ganahendeka, manyani kukala mimi, Mutu Yela Mlunguni, ni phephi na kuuya. 30 Nami nakuambirani kpweli, chivyazi hichi tachindasira kufwa kabila ya mambo higa gosi kuhendeka. 31 Dzulu mlunguni na dunia kundasika, ela maneno gangu tagana mwisho.”
32  13:32 Mathayo 24:36Jesu waenderera kuaambira, “Ela takuna mutu amanyaye siku wala saa indakala rini ndiphohendeka mambo gaga, hata nyo malaika a mlunguni, wala Mwana taimanya bii. Baba macheye ndiye aimanyaye. 33 Kpwa hivyo chesani, mana tammanya mambo gaga gandahendeka rini. 34  13:34 Luka 12:36–38Kuuya kpwangu kundakala dza hivi. Mutu mmwenga wapanga kuphiya charo. Phahi warichira atumishie madaraka, chila mmwenga na kaziye, na badaye achimuamba mrindzi wa mryango akale matso. 35 Atumishi taamanya mchina-nyumba andauya rini. Inawezekana andauya dziloni, usiku wa manane, pepho za kucha au ligundzu. Phahi dzimanyirireni! 36 Kalani matso ili nchedza gafula nisedze nkakukutani murere. 37 Kpwa hivyo, gago ambago nakuambirani, ninagaambira chila mmwenga: Kalani matso!”

*13:6 13:6 Yani Masihi. (Misitari 21 na 22.)

13:9 13:9 Mathayo 10:17–20; Luka 12:11–12

13:10 13:10 Chiyunani chinaamba injili.

13:13 13:13 Mathayo 10:22

13:14 13:14 Danieli 9:27; 11:31; 12:11

13:15 13:15 Luka 17:31

13:19 13:19 Danieli 12:1; Maono 7:14

13:24 13:24 Isaya 13:10; Joeli 2:10–31; 3:15; Maono 6:12; Ezekieli 32:7

13:25 13:25 Isaya 34:4; Maono 6:13; Joeli 2:10

13:26 13:26 Danieli 7:13; Maono 1:7

13:32 13:32 Mathayo 24:36

13:34 13:34 Luka 12:36–38