14
Chugo cha kumuolaga Jesu
(Mathayo 26:1–5; Luka 22:1–2; Johana 11:45–53)
14:1 Kutsama 12:1–27Phokala bado siku mbiri kabila ya Sikukuu ya Pasaka na Sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira,* 14:1 Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira ni sikukuu ya Chiyahudi ambayo nkukala siku sabaa bada ya Pasaka. Soma chitabu cha Kutsama 12:1 hadi 13:10. akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya akala anaendza njira ya kumgbwirira Jesu chisiri ili amuolage. Ela aphahana kukala dzambo hiro risihendeke wakati wa sikukuu, sedze atu akahenda fujo.
Jesu anapakpwa marashi
hiko Bethania
(Mathayo 26:6–13; Johana 12:1–8)
14:3 Luka 7:37–38Jesu ariphokala hiko chidzidzi cha Bethania, wainjira nyumba ya Simoni, yekala na mahana. Wakati Jesu kala asegere anarya chakurya, phainjira mchetu mmwenga yekala akatsukula tupa ya marashi ga samani kulu. 14:3 Marashi higa gala kpwa mizi ya muhi uihwao narido, na tupa yotengezwa na dziwe ra samani roihwa alabasta. Yuya mchetu wavundza hira tupa achimmwagira Jesu chitswani. Atu anjina ariokalapho atsukirwa sana, achiuzana, “Hasara hino ya marashi ni yani? Marashi higa che ganaweza kuguzwa pesa nyinji kama mshahara wa mwaka mzima, na pesaze zikahewa agayi!” Nao achimlaumu sana yuya mchetu.
Ela Jesu achiamba, “Kpwa utu wani munamyuga yuno mchetu? Mricheni, mana akanihendera dzambo ra mana sana. 14:7 Kumbukumbu 15:11Mana siku zosi, agayi mundakala nao, namwi munaweza kuaterya wakati wowosi mmendzao. Ela mino sindakala namwi siku zosi. Hiyu mayo akahenda awezavyo, akaumwagira mwiri wangu marashi kuutayarisha kpwa mazishi gangu. Nakuambirani kpweli kukala kokosi dunia ndzima ndikotangazwa habari nono, 14:9 Chiyunani chinaamba injili. dzambo hiri achirohenda hiyu mchetu rindahadzwa kpwa kumtambukira.”
Juda anakubali kumsalata Jesu
(Mathayo 26:14–16; Luka 22:3–6)
10 Phahi Juda Isikarioti, ambaye piya kala ni mwanafundzi wa Jesu, waphiya kpwa akulu a alavyadzi-sadaka akamsalate Jesu. 11 Nao ariphosikira habari hizo ahererwa sana, achilaga kumupha pesa. Phahi Juda waandza kuendza nafwasi ya kumsalatira Jesu.
Jesu anadzitayarisha kurya
ya Pasaka
(Mathayo 26:17–25; Luka 22:7–14,21–23; Johana 13:21–30)
12  14:12 Kutsama 12:15–20Siku ya kpwandza ya Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira, wakati ambao Mwana ngʼondzi wa Pasaka nkutsindzwa kpwa sadaka, Jesu wauzwa ni anafundzie, “Unalonda huphiyephi hukakutayarishire chakurya cha Pasaka?” 13 Phahi Jesu wahuma anafundzie airi achiaambira, “Phiyani Jerusalemu, namwi mundakutana na mlume achiyedzihika nyungu ya madzi. Mlungeni-lungeni 14 hadi nyumba ndiyoinjira, mkamuambe mchina-nyumba, ‘Mwalimu anauza kukala, chumba ambacho nindarya chakurya cha Pasaka phamwenga na anafundzi angu nchiphi?’ 15 Naye andakuonyesani chumba chikulu dzulu gorofani ambacho chikatayarishwa kare. Huandazireni chakurya mumo.” 16 Phahi hara anafundzi airi auka kuphiya mudzini, na achendakuta viratu Jesu arivyoaambira. Achitayarisha chakurya cha Pasaka mumo.
17 Kuriphofika dziloni, Jesu wafika phamwenga na anafundzie kumi na airi. 18  14:18 Zaburi 41:9Nao ariphokala anarya chakurya, waamba, “Nakuambirani kpweli, mmwenga wenu ambaye narya naye phapha, andanisalata.” 19 Hipho anafundzie asononeka sana, na achiandza kumuuza, mmwenga-mmwenga achiamba, “Dze! Ikale ni mimi?” 20 Jesu achiaambira, “Iye ni myawenu, naye anatsotsa mkpwahe bakuli mwenga nami. 21 Mana mimi, Mutu Yela Mlunguni, nindafwa kama Maandiko gaambavyo, ela shakare ye ndiyenisalata! Baha kala mutu iye kavyarirwe.”
Chakurya cha Bwana
(Mathayo 26:26–29; Luka 22:14–20; 1 Akorintho 11:23–25)
22 Ariphokala anarya na anafundzie, wahala mkpwahe na achimshukuru Mlungu. Chisha achiumega-mega na achiapha anafundzie, achiamba, “Halani murye; hinyu ni mwiri wangu.” 23 Tsona achihala chikombe cha uchi wa zabibu, achimshukuru Mlungu. Alafu achiapha, nao achinwa osi. 24  14:24 Kutsama 24:8; Jeremia 31:31–34Ndipho Jesu achiaambira, “Hinyu ni mlatso wangu ambao unaika chilagane§ 14:24 Vitabu vyanjina vinaenjereza chiphya. cha Mlungu na atue, nao unamwagbwa kpwa fwaida ya atu anji. 25 Nakuambirani kpweli, sindanwa tsona uchi wa zabibu hadi siku iyo ndiphounwa luphya kahi ya ufalume wa Mlungu.”
Jesu anatabiri
kukala Petero andamtsamalala
(Mathayo 26:30–35; Luka 22:31–34; Johana 13:36–38)
26 Bada ya kuimba wira wa kumtogola Mlungu,* 14:26 Desturi ya Ayahudi ni kuimba Zaburi 115–118 bada ya kurya Pasaka. auka achiphiya Mwango wa Mizaituni. 27  14:27 Zakariya 13:7Chisha Jesu achiaambira anafundzie, “Mwimwi mosi mundakala na wasiwasi nami na kuniricha, mana Mlungu anaamba katika Maandikoge anaamba:
‘Nindampiga mrisa,
nago mangʼondzi gandatsamukana.’
28  14:28 Mathayo 28:16“Ela bada ya kufufulwa, nindakutanguliyani kuphiya Galilaya.” 29 Ela Petero achimuamba, “Hata osi achikala andakuricha, mino sindakuricha bii.” 30 Naye Jesu achimuamba, “Nakuambira kpweli kukala usiku uhu wa rero, kabila ya dzogolo kuika kano mbiri, undanitsamalala kano tahu.” 31 Ela Petero wahenda likani, achiamba, “Hata ichikala ni kufwa, nahufwe hosi, ela sindakutsamalala bii!” Chisha hara anjina osi nao achigomba dza vivyo.
Jesu anavoya Mlungu
hiko Gethisemane
(Mathayo 26:36–46; Luka 22:39–46)
32 Chisha auka hadi phatu phaihwapho Gethisemane, na Jesu achiaambira anafundzie, “Sagalani hipha wakati ninavoya.” 33 Achimuhala Petero, Jakobo na Johana. Hipho waandza kusononeka sana na kuvundzika moyo, 34 achiaambira, “Yo sonono nriyo nayo, naona indanirya! Phahi kalani hipha muchese.” 35 Na ariphosengera mbere chidide, wagbwa chimabumabu, achivoya kukala ichiwezekana wakati hinyo wa mateso asiuphahe. 36 Achiamba, “Baba, mambo gosi kpwako ganawezekana. Niusira mateso chigonilenga; bora isikale vira nimendzavyo mimi, ela ulondavyo uwe.” 37 Achiauyira hara anafundzie, na achiakuta arere. Achimlamusa Petero achimuamba, “Simoni, mbona urere? Kuweza kukala matso hata dzagbwe ni dzisaa dzimwenga? 38 Chesani kuvoya ili Shetani asedze akakutiyani dambini, mana roho inamendza kuhendato, ela mwiri tauweza.”
39 Bada ya kugomba higo, wauka tsona achendavoya vivyo hivyo vya mwandzo. 40 Ariphouya tsona achiakuta arere, mana kala akashindwa ni usingizi. Nao achikala taana ra kumjibu. 41 Chisha achiauyira hara anafundzie kano ya hahu, na achialamusa kuno anaamba, “Mbona mchere rere na kuoya? Vikatosha! Saa ikafika, nami, Mutu Yela Mlunguni, ni phephi na kulaviwa kpwa atu a dambi. 42 Unukani, huphiyeni vyehu. Lolani, mutu ndiyenisalata aredza.”
Jesu anagbwirwa
(Mathayo 26:47–56; Luka 22:47–53; Johana 18:3–12)
43 Jesu ariphokala acheregomba, Juda, ambaye piya kala ni mwanafundziwe, wakpwedza na kundi ra atu ariokala akatsukula panga na marungu. Atu hinyo kala akahumwa ni akulu a alavyadzi-sadaka, alimu a Shariya na vilongozi a Chiyahudi. 44 Juda kala akaapha dalili achiamba, “Ye ndiyemdonera kumlamusa ndiye iye, mgbwireni, muuke naye na mumrinde.” 45 Phahi ariphofika wamsengerera Jesu, achimuamba, “Mwalimu!” Chisha achimdonera, 46 na hinyo atu achimgbwira. 47 Ela mmwenga wa hara okala aimire na Jesu, watsomola upanga achimkata sikiro mtumwa wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu. 48 Chisha Jesu achiaambira, “Mbona mkedza na panga na marungu avi mkedzagbwira jambazi? 49  14:49 Luka 19:47; 21:37Hwakalani hosi ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, na chila siku kala nchifundza. Mbona tamuyanigbwira? Ela ni lazima Maandiko gatimiye.” 50 Hipho anafundzie osi amricha achichimbira.
51 Jesu aripholongozwa, barobaro mmwenga, yekala akavwala shuka bahi, wamlunga-lunga. Hinyo atu ariphojeza kumgbwira, 52 yuya barobaro waahepa. Achiricha hira shuka, achidiganya chitsaha.
Jesu anaphirikpwa mbere za ngambi
(Mathayo 26:57–68; Luka 22:54–55,63–71; Johana 18:13–14,19–24)
53 Phahi Jesu waphirikpwa kaya kpwa mlavyadzi-sadaka mkpwulu ambako akulu osi a alavyadzi-sadaka phamwenga na alimu a Shariya na vilongozi anjina a Chiyahudi kala akakutana. 54 Petero wamlunga kpwa kure, hadi achifika muhala wa nyumba ya mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Wasagala phamwenga na arindzi achioha moho.
55 Phahi akulu a alavyadzi-sadaka na ngambi yosi yaendza ushaidi wa handzo, wa kutosha wa kumshitakira Jesu ili aphahe kumuolaga, ela tauphahire. 56 Mana atu anji alavya ushaidi wa handzo kumuhusu, ela ushaidi wao tauyagbwirana. 57 Mwisho anjina aima achilavya ushaidi wa handzo achiamba, 58  14:58 Johana 2:19“Hwamsikira anaamba, ‘Nindabomola hino Nyumba ya Kuvoya Mlungu yodzengbwa ni atu, na kpwa siku tahu nindadzenga yanjina isiyodzengbwa ni atu.’ ” 59 Ela hata hivyo, ushaidi wao tauyagbwirana. 60 Phahi mlavyadzi-sadaka mkpwulu waima, achimuuza Jesu, “Ikale kuna ra kudzihehera kuhusu mashitaka ga atu hinya?” 61 Ela Jesu wanyamala zii. Mlavyadzi-sadaka Mkpwulu achimuuza swali ranjina, “We ndiwe Masihi, 14:61 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. yani Mwana wa Mlungu?” 62  14:62 Zaburi 110:1; Danieli 7:13Jesu achiamba, “Ehe ndimi. Tsona mundaniona mimi, Mutu Yela Mlunguni, nisegere mkpwono wa kulume wa Mwenyezi Mlungu, phatu pha ishima kulu sana, na chisha mundaniona nchedza dzulu ya maingu.”
63 Hipho mlavyadzi-sadaka mkpwulu wakpwanyula nguwoze, na achiamba, “Kuna haja yani ya mashaidi zaidi? 64  14:64 Alawi 24:16Mkasikira enye achivyokufuru! Hebu munaonadze?” Osi achigomba chivyamwenga kala anafwaha kuolagbwa. 65 Phahi anjina aandza kumtehera mahe, achimfunga chigungu, achimuudula makonde kuno anamuuza, “Huambire ni ani achiyekupiga.” Nao arindzi amuhala na achimuwanga makofi.
Petero anamtsamalala Jesu
(Mathayo 26:69–75; Luka 22:56–62; Johana 18:15–18,25–27)
66 Petero ariphokala bado achere pho muhalani, mtumishi wa chichetu wa mlavyadzi-sadaka mkpwulu wakpwedza. 67 Ariphomuona Petero anaoha moho, wamlolato, achimuamba, “Hata uwe wakala phamwenga na yuya Jesu Mnazareti.” 68 Ela achirema, achiamba, “Simanya wala sielewa unaambadze.” Chisha achiuka, na ariphofika mryangoni kuphiya kondze, dzogolo richiika. 69 Yuya mtumwa, ariphomuona tsona, waambira atu ariokala aimire hipho, “Mutu hiyu piya ni myawao.” 70 Ela Petero achienderera kumtsamalala.
Bada ya muda, hara okala aimire phephi naye, amuamba Petero tsona, “Hakika uwe u myawao, mana hata uwe u mwenyezi wa Galilaya.” 71 Phahi Petero waandza kudzilani na kuapa achiamba, “Mutu hiye munayegomba habarize simmanya tsetsetse!” 72 Phapho hiphos dzogolo richiika kano ya phiri. Ndipho, naye Petero achitambukira maneno arigoambirwa ni Jesu, kukala, “Kabila ya dzogolo kuika kano mbiri, undanitsamalala kano tahu.” Phahi warira matsozi fwafwafwa kpwa sonono.

14:1 14:1 Kutsama 12:1–27

*14:1 14:1 Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira ni sikukuu ya Chiyahudi ambayo nkukala siku sabaa bada ya Pasaka. Soma chitabu cha Kutsama 12:1 hadi 13:10.

14:3 14:3 Luka 7:37–38

14:3 14:3 Marashi higa gala kpwa mizi ya muhi uihwao narido, na tupa yotengezwa na dziwe ra samani roihwa alabasta.

14:7 14:7 Kumbukumbu 15:11

14:9 14:9 Chiyunani chinaamba injili.

14:12 14:12 Kutsama 12:15–20

14:18 14:18 Zaburi 41:9

14:24 14:24 Kutsama 24:8; Jeremia 31:31–34

§14:24 14:24 Vitabu vyanjina vinaenjereza chiphya.

*14:26 14:26 Desturi ya Ayahudi ni kuimba Zaburi 115–118 bada ya kurya Pasaka.

14:27 14:27 Zakariya 13:7

14:28 14:28 Mathayo 28:16

14:49 14:49 Luka 19:47; 21:37

14:58 14:58 Johana 2:19

14:61 14:61 Masihi, manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

14:62 14:62 Zaburi 110:1; Danieli 7:13

14:64 14:64 Alawi 24:16