15
Jesu anaphirikpwa mbere za Pilato
(Mathayo 27:1–2,11–14; Luka 23:1–5; Johana 18:28–38)
Chiti kuriphocha, akulu a alavyadzi-sadaka osi, phamwenga na alimu a Shariya na vilongozi anjina a Chiyahudi, yani angambi osi, akutana achibisha. Amfunga Jesu mikowa achimphirika kpwa Pilato, liwali wa jimbo ra Chirumi. Pilato achimuuza, “We ndiwe Mfalume wa Ayahudi?” Naye achimuamba, “Kama uchivyogomba.” Nao akulu a alavyadzi-sadaka amshitaki na mambo manji. Phahi Pilato wamuuza tsona Jesu, “Sikira go mashitaka manji anagokushitakira. Dze, vino kundadzikanira?” 15:5 Isaya 53:7Ela kayajibu neno, hata Pilato achiangalala.
Jesu anahukumiwa kuolagbwa
(Mathayo 27:15–26; Luka 23:13–25; Johana 18:39—19:16)
Kawaida chila Sikukuu ya Pasaka, Pilato kala nkuavugurira Ayahudi mfungbwa mmwenga ariyemtsambula enye. Wakati hinyo, kpwakala na mutu mmwenga yeihwa Baraba, ambaye kala akafungbwa phamwenga na atu anjina. Atu hinyo kala akahenda fujo na kuolaga atu. Kundi kulu ra atu ramlunga Pilato achendamvoya aahendere kama kawaidaye. Pilato achiauza, “Mnalonda nikuvugurireni Mfalume wa Ayahudi?” 10 Pilato wagomba hivyo mana kala akamanya kukala, akulu a alavyadzi-sadaka kala akamreha Jesu kpwakpwe kpwa sababu ya chidzitso. 11 Ela akulu a alavyadzi-sadaka afyakatsira atu amuambe Pilato aavugurire Baraba badala ya Jesu.
12 Pilato achiauza tsona, “Vino mnalonda nimuhendedze yuno mumuihaye Mfalume wa Ayahudi?” 13 Atu achikota kululu chivyamwenga achiamba tsona, “Naakotwe msalabani!” 14 Ela Pilato achiauza, “Kpwa utu wani? Kpwani wahenda uyi wani?” Ela nyo achizidi kukota kululu, achiamba, “Naakotwe msalabani!” 15 Kpwa vira Pilato kala analonda kufurahisha rira kundi ra atu, waavugurira Baraba. Achilagiza Jesu achapwe viboko sana, chisha achimlavya akakotwe msalabani.
Asikari anamnyetera Jesu
(Mathayo 27:27–31; Johana 19:2–3)
16 Asikari amphirika Jesu dzumba ra liwali wa jimbo ra Chirumi, nao achiiha chikosi chosi cha asikari chichimzunguluka. 17 Achimvwika kandzu ya zambarau, rangi ya chifalume, achisuka chiremba cha miya achimvwika chitswani. 18 Ndipho achiandza kumlamusa achimuamba, “Ikpwa ni Mlungu, mfalume wa Ayahudi!” 19 Achimchapa chitswani na mlawa na achimtehera mahe na achidzihenda anachita mavwindi mbereze. 20 Bada ya kumnyetera, amvula hira kandzu ya zambarau, achimvwika nguwoze. Chisha achimphirika kpwendakotwa msalabani.
Jesu anakotwa misumari msalabani
(Mathayo 27:32–44; Luka 23:26–43; Johana 19:17–27)
21  15:21 Arumi 16:13Ariphokala achere njirani, akutana na mutu mmwenga yeihwa Simoni. Mutu hiye kala ni isengbwa wa Isikanda na Rufo, mwenyezi wa mudzi wa Kirene. Wakati uho kala anainjira Jerusalemu kula vidzidzini. Phahi asikari amlazimisha atsukule msalaba wa Jesu. 22 Chisha achimphirika Jesu hadi phatu phaihwapho Gologotha, manage ni, “Zekeya ra Chitswa.” 23 Atu amupha uchi wa zabibu uriotsanganywa na dawa ya kuusa mavune,* 15:23 Chitabu cha Zaburi 69:21. ela kayaunwa. 24  15:24 Zaburi 22:18Phahi asikari amkota Jesu msalabani. Chisha achipiga kura kuganya nguwoze ili amanye ni ani ndiyeziphaha. 25 Ariphomkota msalabani yakala saa tahu za ligundzu. 26 Dzulu ya msalaba kala phakakotwa chibao chikaandikpwa shitakare, Hiyu ni Mfalume wa Ayahudi. 27  15:27 Isaya 53:12Piya, asikari akota akora airi misalaba yanjina, mmwenga uphandewe wa kulume na wanjina uphande wa kumotso. 28 Higa gatimiza Maandiko gaambago, “Amuhenda avi ni mkora.” 15:28 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 28. Soma chitabu cha Isaya 53:12.
29  15:29 Zaburi 22:7; 109:25; Mariko 14:58; Johana 2:19Atu ariokala anatsupa phatu hipho amlaphiza na kusukasuka vitswa na kuamba, “Haya! We wadzikarya kukala unaweza kubomola Nyumba ya Kuvoya Mlungu na kuidzenga tsona bada ya siku tahu. 30 Sambi amba tserera pho msalabani udzitivye!” 31 Vivyo hivyo akulu a alavyadzi-sadaka na alimu a Shariya amnyetera, achiambirana, “Waokola anjina, ela kaweza kudziokola mwenye! 32 Hangbwe iye ndiye Masihi, 15:32 Masihi: Yani Muokoli, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. ati Mfalume wa Iziraeli! Amba naatserere msalabani ili huone na kuamini.” Hata hara aivi ariokotwa phamwenga naye, piya nao amlaphiza.
Chifo cha Jesu
(Mathayo 27:45–56; Luka 23:44–49; Johana 19:28–30)
33 Kala ni kama saa sita za mutsi, na kpwakala na jiza tsi ndzima hadi saa tisiya. 34  15:34 Zaburi 22:1Saa tisiya iriphofika, Jesu warira na kululu achiamba, “Eloi, Eloi, lama sabakithani?” Manage ni, “Mlungu wangu, Mlungu wangu, mbona ukaniricha?” 35 Atu anjina ariokala akaima phephi ariphosikira hivyo aamba, “Phundzani! Anamuiha Elija.” 36  15:36 Zaburi 69:21Mutu mmwenga wazola achendahala demu achirivwika uchi wa ngbwadu, achirigbwadzika mgongoni. Chisha achimupha Jesu afyondze, achiamba, “Godzani, hulole ichikala Elija andakpwedzamtsereza msalabani.”
37 Jesu wakota kululu tsona, na achidosa roho.
38  15:38 Kutsama 26:31–33Paziya ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu yaahuka pande mbiri, kula dzulu hadi photsi. 39 Mkpwulu wa asikari yekala aimire kuelekezana naye wasikira chiriroche. Na ariphoona Jesu achivyofwa waamba, “Hakika mutu hiyu ni Mwana wa Mlungu!”
40  15:40 Luka 8:2–3Piya phakala na achetu ambao kala aimire kure chidide kulola. Anjina aho kala ni Maryamu kula Magidala, Salome, phamwenga na Maryamu ninengbwa wa Jose na Jakobo mdide. 41 Hinya kala achimlunga-lunga Jesu ariphokala Galilaya ili amuhumikire. Piya phakala na achetu anjina anji ambao kala akedza Jerusalemu phamwenga naye.
Jesu anazikpwa
(Mathayo 27:57–61; Luka 23:50–56; Johana 19:38–42)
42 Siku iyo kala ni Ijumaa, dzuwa kala rinatswa, wakati wa kuandza Siku ya Kuoya. 43 Phahi phakpwedza Yusufu mwenyezi wa Arimathaya, ariyeishimiwa sana. Iye piya kala anagodzera kpwa hamu ufalume wa Mlungu. Phahi, wamlunga Pilato bila chiwewe, achivoya ahewe mwiri wa Jesu. 44 Pilato waangalala ariphosikira kukala Jesu kala akafwa kare. Phahi wamuiha mkpwulu wa asikari, achilonda kumanya ichikala ni kpweli. 45 Pilato ariphoambirwa ni hiye mkpwulu wa asikari kukala Jesu akafwa, wamruhusu Yusufu kuuhala hura mwiri. 46 Phahi Yusufu wagula shanda ya katani, achitsereza hura mwiri, achiulinga-linga hira shanda. Chisha achiwiika mbirani, mbira ambayo kala ikatsongbwa mwambani, achipingilisira dziwe phara mryangoni. 47 Nao Maryamu kula Magidala, na Maryamu nine wa Jose, aona phatu Jesu ariphozikpwa.

15:5 15:5 Isaya 53:7

15:21 15:21 Arumi 16:13

*15:23 15:23 Chitabu cha Zaburi 69:21.

15:24 15:24 Zaburi 22:18

15:27 15:27 Isaya 53:12

15:28 15:28 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 28. Soma chitabu cha Isaya 53:12.

15:29 15:29 Zaburi 22:7; 109:25; Mariko 14:58; Johana 2:19

15:32 15:32 Masihi: Yani Muokoli, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

15:34 15:34 Zaburi 22:1

15:36 15:36 Zaburi 69:21

15:38 15:38 Kutsama 26:31–33

15:40 15:40 Luka 8:2–3