16
Jesu anafufuka
(Mathayo 28:1–8; Luka 24:11–12; Johana 20:1–10)
Dziloni bada ya Siku ya Kuoya kusira, Maryamu kula Magidala, Salome, na Maryamu nine wa Jakobo agula marashi ili akapake mwiri wa Jesu. Siku ya kpwandza ya wiki chiti, afika mbirani, dzuwa kala rinatuluka. Nao achikala anauzana-uzana, “Ni ani ndiyehupingilisira rira dziwe phara mryango wa mbira?” Naro ro dziwe kala ni kulu sana, ela ariphololato, aona dziwe rikapingiliswa kare.
Hara achetu amenya mbirani, nao achimuona barobaro yekala akavwala kandzu nyereru, asegere uphande wa kulume wa hira mbira. Nao achiangalala sana, ela ye barobaro waambira, “Msiangalale. Mnamuendza Jesu wa Nazareti, yekotwa msalabani. Phahi akafufuka, kapho hipha. Lolani! Hipha ndipho phatu ambapho kala akamlaza. 16:7 Mathayo 26:32; Mariko 14:28Phiyani mkaambire anafundzie phamwenga na Petero kukala akakutanguliyani kuphiya Galilaya. Mundamuona hiko kama arivyokuambirani.”* 16:7 Mariko 14:28. Phahi atuluka mairo mo mbirani, kuno anakakama kpwa wuoga na kuangalala. Tayaambira mutu yeyesi mana kala ni aoga. 16:8 Vitabu vinji vya kare tavina misitari ya 9 hadi 20.
Jesu anaatsembukira atu anji
(Mathayo 28:9–10,16–20; Luka 24:13–53; Johana 20:11–22; Mahendo 1:6–11)
[Jesu ariphofufuka chiti cha siku ya Jumapili, kpwandza wadzionyesa kpwa Maryamu kula Magidala, ambaye kala akamtuluza pepho sabaa. 10 Maryamu waphiya achendaambira hara ariokala phamwenga na Jesu, na wakati uho akala ana sonono na kurira. 11 Ela ariphosikira kukala Jesu a moyo tsona na kukala iye akamuona, taayaamini.
12 Badaye, Jesu waatsembukira anafundzie airi njirani, nao kala ala Jerusalemu. Ela tayamtambukira mana kala akagaluka chivyanjina. 13 Aho piya auya achendaambira ayawao, ela hata hivyo taayaamini. 14 Mwishowe Jesu waatsembukira anafundzie kumi na mmwenga wakati kala anarya. Achiademurira kpwa kusakuluphira kpwao na usoto wao, mana taayaamini hara kala akamuona bada ya kufufuka. 15  16:15 Mahendo 1:8Ndipho achiaambira, “Phiyani chila phatu duniani mkatangaze habari nono kunihusu 16:15 Chiyunani chinaamba injili. kpwa makabila gosi duniani. 16 Yeyesi ndiyekuluphira na kubatizwa andaokolwa, naye asiyeamini andahukumiwa. 17 Na Mlungu andaapha hara anikuluphirao uwezo wa kuhenda dalili hizi. Andatuluza pepho kpwa uwezo wangu na andagomba kpwa luga ambazo taazimanya. 18 Andagbwira nyoka na mikono yao, na hata achinwa chochosi chiricho na sumu kali tachindaazuru. Piya andabandikira mikono akongo, nao andaphola.”
19  16:19 Mahendo 1:9–11Bwana Jesu ariphomala kugomba higo na anafundzie, wahalwa kuphiya mlunguni, ambako asegere mkpwono wa kulume wa Mlungu, phatu pha ishima kulu sana. 20 Anafundzie aphiya kpwendatangaza nenore chila phatu. Bwana Jesu achiaterya na vira vilinje arivyohenda vyaonyesa kala ujumbe wao ni wa kpweli.]

16:7 16:7 Mathayo 26:32; Mariko 14:28

*16:7 16:7 Mariko 14:28.

16:8 16:8 Vitabu vinji vya kare tavina misitari ya 9 hadi 20.

16:15 16:15 Mahendo 1:8

16:15 16:15 Chiyunani chinaamba injili.

16:19 16:19 Mahendo 1:9–11