98
Mlungu ndiye mtawala wa dunia yosi
Zaburi.
Muimbireni Mwenyezi Mlungu wira muphya
mana akahenda mambo ga ajabu!
Mkpwonowe wa kulume na mkpwonowe mtakatifu,
akaphaha ushindi.
Mwenyezi Mlungu akahenda ushindiwe umanyikane,
akaonyesa hakiye kpwa mataifa ganjina.
Akatambukira mendzwaye isiyosika
na uaminifuwe kpwa nyumba ya Aiziraeli.
Dunia yosi ikawoona ushindi wa Mlungu wehu.
 
Mshangiliyeni Mwenyezi Mlungu, dunia yosi,
muimbireni mawira ga kumtogola na njerejere.
Imbani mawira ga kumtogola Mwenyezi Mlungu mchihumira zeze.
Imbani kpwa kuhumira zeze na sauti za mtswano.
Mpigireni njerejere Mwenyezi Mlungu, mfalume wehu
mshangiliyeni kpwa tarumbeta na mumpigire magunda.
 
Bahari naivume na vyosi virivyo mumo,
dunia na osi anaosagala mumo.
Myuho naipige makofi,
myango nayiimbe phamwenga na raha,
mbere za Mwenyezi Mlungu,
mana aredza aamule dunia.
Andaamula dunia na haki
na mataifa kpwa usawa.