16
ހާޖަރު އާއި އިސްމާޢީލް
1‏-2 އަބްރާމްގެ އަނބި ސާރާއީއަށް ދަރިއަކު ލިބުން ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ. އޭރު ސާރާއީގެ އަޅު އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ހާޖަރުއޭ ކިޔުނު މިޞްރުގެ އަޅުއަންހެނަކު ވިއެވެ. ސާރާއީ އަބްރާމްއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”މާތްރަސްކަލާނގެ އަހަރެންނަށް ދަރިއަކު ނުދެއްވި. ވީއިރު އަހަރެންގެ އަޅު އަންހެން ކުއްޖާ އާއިއެކު ރޭކުރައްވާ. އޭރުން އޭނާގެ ފުށުން އަހަންނަށް ދަރިއަކު ލިބިދާނެ.“ އަބްރާމް އާއި ސާރާއީ މިކަމަށް އެއްބަސްވެ ވަޑައިގަތެވެ. ސާރާއީ، އަބްރާމްއަށް އެކަލޭގެފާނުގެ އަނތްބެއްގެ ގޮތުގައި ގެންގުޅުއްވުމަށް ހާޖަރު ދެއްވިއެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ހިނގީ އަބްރާމް ކަންޢާނު ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާތާ ދިހަ އަހަރު ދުވަސް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ދެން އަބްރާމް ހާޖަރު އާއިއެކު ރޭކުރެއްވިއެވެ. ހާޖަރުއަށް އޭނާ ބަލިވެ އިންކަން ގައިމުވުމުން އެކަމާ ބޮޑާވެ، ސާރާއީއަށް ނަފްރަތު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.
މިގޮތަށް ދިމާވުމުން ސާރާއީ އަބްރާމްއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”މި ހުރިހާ ކަމެއްގެ ކުށްވެރިއަކީ ކަލޭގެފާނު. އަހަރެންގެ އަޅު އަންހެން މީހާ އަހަރެން ކަލޭގެފާނަށް ދިނީމު. އެކަމަކު އޭނާ ބަލިވެއިންކަން ގައިމުވުމުން އަހަރެންނާއި މެދު ނަފުރަތު ކުރަން ފަށައިފި. އަހަންނާއި މެދު ކަލޭގެފާނަށް ތިޔަ ކަންތައް ކުރެއްވެނީ ކިހާ އިހާނެތިކޮށް. މިކަމާއި މެދު މާތްރަސްކަލާނގެ ކުރިފުޅުމަތީ ކަލޭގެފާނު ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހޭނެ.“
އަބްރާމް ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވިއެވެ. ”އެންމެ ރަނގަޅު. އޭނާއަކީ ތިބާގެ އަޅު އަންހެނެއް. އޭނާ ވަނީ ތިބާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި. ތިބާ ބޭނުންގޮތަކަށް އޭނާއާއި މެދު އަމަލު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ތިބާއަށް ލިބިގެންވޭ.“ އޭގެފަހުން ސާރާއީ ހާޖަރާއި މެދު ވަރަށް އަނިޔާވެރިވިއެވެ. ދެން އެންމެފަހުން ހާޖަރު އެގެއިން ނުކުމެ ފިލައިފި އެވެ.
7‏-8 ޝޫރަށް ދާ މަގުމަތީގައިވާ ސަހަރާގެ ތެރޭ، ފެންއާރެއްގެ ކައިރީ ހާޖަރު ހުއްޓާ މާތްރަސްކަލާނގެ މަލާއިކަތާ އޭނާ އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވިއެވެ. އެ މަލާއިކަތާ ހާޖަރަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ”ސާރާއީގެ އަޅު އަންހެނާ. ތިޔަ އަންނަނީ ކޮންތާކުންތަ؟ ތިޔަ ދަނީ ކޮންތާކަށްތަ؟“ ހާޖަރު ޖަވާބުގައި ދެންނެވިއެވެ. ”އަޅާ މި ދުވަނީ އަޅުގެ ސާހިބާ ސާރާއީ އާއި ދުރަށް ދިޔުމަށް.“
މާތްރަސްކަލާނގެ މަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ. ”އޭނާގެ ގާތަށް ދޭ. އަދި އޭނާގެ އަޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރޭ.“ 10 އެއަށް ފަހު މަލާއިކަތާ ވިދާޅުވިއެވެ. ”އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ދަރިފަސްކޮޅެއް މާތްރަސްކަލާނގެ ތިބާއަށް ދެއްވާނެ.* 16‏:10 މިތާގައި ޢިބްރާނީ ބަހުން ލިޔެވިފައިވަނީ ”އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ދަރިފަސްކޮޅެއް އަހަރެން ތިބާއަށް ދެއްވާނަން.“ މިފަދައިން އިންނެވެ. 11‏-12 ތިބާ މިހާރު ތިޔަ އިނީ ފިރިހެން ދަރިއަކަށް ބަލިވެ، އެ ދަރިފުޅުގެ ނަމަކަށް އިސްމާޢީލް އޭ ކިޔައި ނަންދީ. އެހެނީ މާތްރަސްކަލާނގެ ތިބާގެ ހިތްދަތިވެގެން ރުއި ރުއިމުގެ އަޑު އައްސަވައިފި. 16‏:11‏-12 ޢިބްރާނީ ބަހުން އިސްމާޢީލް މި ނަމުގެ މާނައަކީ މާތްކަލާނގެ އަޑު އެއްސެވިއެވެ. ތިބާއަށް ތިޔަ ލިބޭ ފިރިހެން ދަރިއަކީ ވަރުގަދަ ހިމާރެއް ފަދަ ކުއްޖެއް. އަދި އޭނާ އެންމެންނާއި ދެކޮޅުވެރިވާނެ. ހަމައެހެންމެ، އެމީހުންވެސް އޭނާއާ ދެކޮޅުވެރިވާނެ. އޭނާގެ ދިރިއުޅުން ބިނާވާނީ އޭނާގެ އާއިލާއާއި ވަކިން.“
13 އެހެންވެ އެބަސްފުޅު ވަޙީކުރެއްވި ކަލާނގެ ނަންފުޅުން ހާޖަރު ގޮވާލެއްވިއެވެ. ”އިނބަރަސްކަލާގެއަކީ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ.“ ދެން އޭނާ ހިތާހިތާ ވިދާޅުވިއެވެ. ”އަޅުގެ މައްޗަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެ އަސްލުގައިވެސް އަޅަށް ފެނިއްޖެ.“ 14 އެތާ ހުރި ވަޅަށް، ބިއުރުލަޙައިރުއީ ކިޔައި ނަންދެވުނީ އެހެންވެއެވެ. 16‏:14 ބިއުރުލަޙައިރުއީގެ މާނައަކީ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ވަޅުކޮޅެވެ.މިވަޅު ހުންނަނީ ޤާދަޝް އާއި ބާރަދުއާ ދެމެދުގައެވެ.
15‏-16 އަބްރާމްގެ އުމުރުފުޅުން އަށްޑިހަ ހަ އަހަރުގައި ހާޖަރު ފިރިހެން ދަރިއަކު ވިހައިފިއެވެ. އެ ދަރިފުޅުއަށް އިސްމާޢީލްގެ ނަމުން ނަންދެވުނެވެ.

*16:10 16‏:10 މިތާގައި ޢިބްރާނީ ބަހުން ލިޔެވިފައިވަނީ ”އެއްވެސް އިންސާނަކަށް ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭ ފަދަ ދަރިފަސްކޮޅެއް އަހަރެން ތިބާއަށް ދެއްވާނަން.“ މިފަދައިން އިންނެވެ.

16:11‏-12 16‏:11‏-12 ޢިބްރާނީ ބަހުން އިސްމާޢީލް މި ނަމުގެ މާނައަކީ މާތްކަލާނގެ އަޑު އެއްސެވިއެވެ.

16:14 16‏:14 ބިއުރުލަޙައިރުއީގެ މާނައަކީ ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ކަލާނގެ ވަޅުކޮޅެވެ.