16
ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳው ሺቄዳ ሚሻ ማዱዋ
ፆሳ ኣሳቶ ሚሻ ሺሻናው ጋላቲያን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳቶ ታኒ ቃላ ጌሌዳዋዳን፥ ሂንቴንቱካ ቃሲ ሄዋዳን ኦꬂቴ። ሂንቴንቱ ታኒ ያ ቢያ ዎዴ፥ ሚሻ ሺሼና ማላ፥ ሂንቴ ኡባይ ዎጋ ጋላሲ ጋላሲ፥ ሂንቴ ዴሚያ ኬናፔ ሂንቴ ጎሌን ዳጋዪቴ። ታኒ ያ ጋኪያ ዎዴ፥ ሂንቴ ኣማኒያ ኣሳ ኦና ጊዶፔኔ፥ ሂንቴ ኢሜዳዋ ጋꬃና ማላ፥ ዳቢዳቢያና ኡንቱንታ ዬሩሳላሜ ኪታና። ቃሲ ታኒ ኡንቱንቱና ባናው ኮሾፔ፥ ኡንቱንቱ ታናና ኢቲፔ ባናዋንታ።
ጳዉሎሳ ቆፋቱዋ
ታኒ ማቂዶኒያና ኣꬋዴ፥ ሂንቴንቱኮ ባና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ማቂዶኒያና ኣꬋይ። ታኒ ቢያሳ ሃቃ ጊዶፔኔ፥ ታ ቡሳን ሂንቴ ታና ማዳና ማላ፥ ሂንቴ ማታን ኣማሬዳ ዎዲያ ጋሚዔናን ኣጊኬ። ዎይ ባልጉዋካ ሂንቴ ማታን ሻጬናን ዋያ ኣጋና። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሃዒ ያና ኣꬋዴ ሄ ኦጊያና ሂንቴንታ ቤዓናው ኮዪኬ። ጎዳይ ጎፔ፥ ሂንቴ ማታን ኣማሬዳ ዎዲያ ታካናው ቆፓይ።
ሺን ታኒ ጴንፄቆስቴ ጊያ ጋላሳይ ጋካናው ኤፌሶኔን ጋሚዓና። ታው ኦሱ ኩሜዳ ኣኮ ፔንጊካ ያኒ ዶዬቴዳ። ቃሲ ታው ጮራ ሞርኬቱ ዴዒኖ።
10 ፂሞቶሴ ሂንቴንቱኮ ዮፔ፥ ሂንቴ ማታን ኢ ያዬናን ዴዓናዳን፥ ኣ ሎይꬂ ኦይቂቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢካ ቃሲ ጎዳ ኦሱዋ ኦꬄ። 11 ሄዋ ዲራው፥ ኦኒኔ ኣ ካꬎፖ። ሺን ኢ ታኮ ሳሮ ሲማና ማላ፥ ኣ ማዲዴ ሳሮቴꬃን ሞዪዚቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ኢ ኢሻቱዋና ሲማናዋ ናጋ ኡታዲ።
12 ሺን ኑ ኢሻ ኣጲሎሲ ዮኮ ኢሻቱዋና ሂንቴንቱኮ ባና ማላ፥ ታኒ ኣ ሚኒሳ ዎሳዲ። ሺን ሃዒ ሂንቴንቱኮ ባናው ኮዪቤና፤ ኢ ባሬው ሚኪያ ዎዴ ሂንቴንቱኮ ባናዋ።
ዉርሴꬃ ዞሪያኔ ሳሮታ
13 ቤጎቲቴ። ኣማኑዋን ሚኒ ኤቂቴ። ፃሊቴ። ጎቢቴ። 14 ኦሱዋ ኡባ ሲቁዋን ኦꬂቴ።
15-16 ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ኢስፂፋኖሲኔ ኣ ሶይ ኣሳይ ጊሪኬን ኮይሮ ኣማኔዳዋንታ ጊዲያዋኔ ፆሳ ኣሳቱዋሲ ኦꬃናው ባሬንታ ኢሜዳዋ ሂንቴ ኤሪታ። ሂንቴንቱካ ኡንቱንቱ ማላ ኣሳሲኔ፥ ኡንቱንቱና ኦꬂያ ኡባው ዳቡሪያ ኡባው ኤኖ ጋናዳን፥ ታኒ ሂንቴንታ ዎሳይ።
17 ኢስፂፋኖሲ፥ ፓርዶናፂሲኔ ኣካይቆሲ ሂንቴ ባይናሳን ታና ቦራሲሲቤና ዲራው፥ ኡንቱንቱ ዩሳን ታኒ ናሼታይ። 18 ኡንቱንቱ ሂንቴንታ ኣያናን ሚኒሴዳዋዳን፥ ታናካ ኣያናን ሚኒሴዳ ዲራው፥ ሄዋንቱ ማላ ኣሳቱዋ ዶጎፒቴ።
19 ኢሲያን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳይ ሂንቴንታ፥ «ሳሬ፥ ሎዔ» ጊኖ። ኣቂላይኔ ጲሪስቂላ ባሬንቱ ሶዪን ሺቂያ ዎሳ ጎሌ ኣሳናካ ሂንቴንቶ ጎዳ ሳሮታ ዎዛናፔ ኪቲኖ። 20 ኢሻቱ ኡባይ ሂንቴንቱሲ ሳሮታ ኪቲኖ።
ኢቱ ኢቱዋና ጌሻ ዬሬታ ዬሬቲዴ ሳሮቴቲቴ። 21 ታኒ ጳዉሎሲ ሃ ሳሮታ ታ ኩሺያን ፃፋዲ።
22 ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሲቄና ኣሳይ ዴዖፔ፥ ኢ ሼቄቴዳዋ ጊዶ። ኑ ጎዳው፥ ሃያ።
23 ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ ሂንቴንቱና ጊዶ።
24 ኪሪስቶሳ ዬሱሳን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኡባና ታ ሲቁ ጊዶ። ኣሜንዒ።