2
ኪሪስቶሲ ኑሲ ጋናቲያዋ
ታ ናቶ፥ ናጋራ ሂንቴ ኦꬄናዳን፥ ታኒ ሃዋ ሂንቴንቶ ፃፋይ፤ ሺን ኦኒኔ ናጋራ ኦꬆፔ፥ ኣዉዋ ማታን ኑሲ ጋናቲያ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ፥ ፂሉ፥ ዴዔ። ቃሲ ኑኒ ኑ ናጋራ ኣቶ ጌቴቱሳ ኪሪስቶሳ ባጋና ዴሜቶ፤ ኪሪስቶሲ ያርሼቴዳዌ ኣሳ ኡባ ናጋራ ዲጋናሳፔ ኣቲን፥ ኑ ናጋራ ፃላላ ዲጋናሳ ጊዴና።
ኑኒ ፆሳ ኣዛዙዋ ናጎፔ፥ ቱሙ ኣ ኤሪያዋ ሄዋን ሻካናው ዳንዳዬቶ። ኢቲ ኡራይ፥ «ታኒ ኣ ኤራይ» ጊዴ፥ ቃሲ ኣ ኣዛዙዋ ናጌናን ኣጎፔ፥ ሄ ኡራይ ዎርዱዋ፤ ቱማቴꬃይካ ኣኒ ባዋ። ሺን ኣ ቃላው ኣዛዜቲያ ኦና ጊዶፔኔ፥ ሄ ኡራይ ፆሳ ሲቂያዌ ቱሙ ፖሌቴዳ። ኑኒ ፆሳን ዴዒያዋ ሃዌ ኑና ኤሪሴ። ሄዌካ፥ «ታኒ፥ ፆሳን ዴዓይ» ጊያ ኦኒኔ ኪሪስቶሲ ዴዔዳዋዳን ዴዓናው ቤሴ።
ኦራꬃ ኣዛዙዋ
ታ ሲቃቶ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ኮዪሩዋፔ ዴዒያ ኤጫ ኣዛዙዋ ፃፋይፔ ኣቲን፥ ኦራꬃ ኣዛዙዋ ፃፊኬ፤ ሄ ኤጫ ኣዛዙ ሂንቴ ሲሴዳ ቃላ። ዮህ 13፡34 ጊዶፔካ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ላዔንꬁዋ ኦራꬃ ኣዛዙዋ ፃፋይ፤ ሄ ኣዛዙዋ ቱማቴꬃይካ ኪሪስቶሳኒኔ ሂንቴናን ቤቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ꬉማይ ꬋዬ፤ ቱሙ ፖዑ ሃዒ ፖዔ።
ፖዑዋን ዴዓይ ጊዴ፥ ባሬ ኢሻ ኢፂያ ኦኒኔ ሃኖ ጋካናሲካ ꬉማኒ ዴዔ። 10 ባሬ ኢሻ ሲቂያ ኦኒኔ ፖዑዋን ዴዔ፤ ሄ ኡራን ሃራ ኡራ ꬉቢያባይ ኣያይኔ ባዋ። 11 ሺን ባሬ ኢሻ ኢፂያ ኦኒኔ ꬉማኒ ዴዔ፤ ꬉማኒ ሃሜቴ። ꬉማይ ኣ ኣይፊያ ቆቂሲ ዎꬄዳ ዲራው፥ ሃቃ ቢንቶኔ ኤሬና።
12 ታ ናቶ፥ ፆሳይ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ዲራው፥
ሂንቴ ናጋራ ኣቶ ያጌዳ ዲራው፥ ታኒ
ሂንቴንቶ ፃፋይ።
13 ኣዎቶ፥ ኮዪሩዋፔ ዴዒያዋ ሂንቴ ኤሬዳ ዲራው፥
ሂንቴንቶ ፃፋይ።
ያላጋቶ፥
ፃላሂያ ካፑዋ ሂንቴ ፆኔዳ ዲራው፥
ሂንቴንቶ ፃፋይ።
ጉꬃ ናቶ፥ ፆሳ ኣዉዋ ሂንቴ ኤሬዳ ዲራው፥
ሂንቴንቶ ፃፋይ።
14 ኣዎቶ፥ ኮዪሩዋፔ ዴዒያዋ ሂንቴ ኤሬዳ ዲራው፥
ሂንቴንቶ ፃፋይ።
ያላጋቶ፥
ሂንቴ ሚኖ ጊዲያ ዲራዉኔ
ፆሳ ቃላይ ሂንቴናን ዴዒያ ዲራው፥
ቃሲ ፃላሂያ ካፑዋ ሂንቴ ፆኔዳ ዲራው፥
ሂንቴንቶ ፃፋይ።
15 ሃ ኣላሚያ ዎይ ኣላሚያን ዴዒያ ኣያኔ ሲቆፒቴ። ሂንቴ ሃ ኣላሚያ ሲቆፔ፥ ፆሳ ሲቁ ሂንቴናን ባዋ። 16 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃ ኣላሚያን ዴዒያ ኡባባይ፥ ሄዌካ፡ ኣሳቴꬃ ኣሙ፥ ኣዪፊያን ፄሊዴ ካጄሊያዌኔ ባሬ ዴዒያዋን ጬቄቲያዌ ሃ ኣላሚያፔ ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ፆሳፔ ዪቤና። 17 ሃ ኣላሚኔ ሃ ኣላሚያን ኣሳይ ኣሞቲያ ኡባባይ ኣꬋና። ሺን ፆሳይ ጌዳዋ ኦꬂያ ኡራይ ሜꬊናው ዴዓና።
ኪሪስቶሳ ኤቄቲያዋፔ ናጌቲያዋ
18 ታ ናቶ፥ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ማታቴዳ፤ ኪሪስቶሳ ኤቄቲያዌ ሲንꬃፔ ያናዋ ሂንቴ ሲሴዳዋዳን፥ ሃራይ ኣቶ ሃዒካ ኣ ኤቄቲያዋንቱ ጮራቱ ዴንዴዲኖ። ሄዋ ዲራው፥ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ማታቴዳዋ ኑኒ ሄዋን ኤሬቶ። 19 ሃ ኤቄቲያዋንቱ ኑ ባጋ ጊዴና ዲራው፥ ኑ ጊዶፔ ኬሴዲኖ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ኑ ባጋ ጊዲያባ ጊዲንቶኔ፥ ኑ ጊዶን ዴዓና፤ ሺን ኡንቱንቱፔ ኦኒኔ ኑ ባጋ ጊዴናዌ ኤሬታና ማላ፥ ኑ ጊዶፔ ኬሴዲኖ።
20 ሺን ኪሪስቶሲ ሂንቴ ቦላ ጌሻ ኣያና ጉሴዳ፤ ቃሲ ሂንቴ ኡባይ ቱሙዋ ኤሪታ። 21 ቱሙዋ ሂንቴ ኤሪያ ዲራዉኔ ቃሲ ቱሙዋን ዎርዱ ኣያይኔ ባዪናዋ ሂንቴ ኤሪያ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴንቶ ፃፋይፔ ኣቲን፥ ቱሙዋ ሂንቴ ኤሬና ዲራው ፃፊኬ።
22 ዬሱሲ ኦኬቴዳ ኪሪስቶሳ ጊዲያዋ ኤሪኬ ጊያ ኡራፔ ኣቲን፥ ዎርዱ ኦኔ? ሄዌ ፆሳ ኣዉዋኔ ናዓ ኤሪኬ ጊያዌ ኪሪስቶሳ ኤቄቲያዋ። 23 ፆሳ ናዓ ኤሪኬ ጊያ ኦናኔ ፆሳ ኣዉካ ኤሬና፤ ፆሳ ናዓ ኤራይ ጊያ ኦናኔ ቃሲ ፆሳ ኣዉካ ኤሬ።
24 ሄዋ ዲራው፥ ኮዪሩዋፔ ሂንቴ ሲሴዳዋ ሂንቴ ዎዛናን ሚኒሲዴ ናጊቴ። ኮዪሩዋፔ ሲሴዳዋ ሂንቴ ናጎፔ፥ ሂንቴንቶ ቃሲ ፆሳ ናዓናኔ ፆሳ ኣዉዋና ኢቲፔቴꬃይ ዴዓና። 25 ቃሲ ኪሪስቶሲ ባሬ ሁጴው ኑሲ ኢማና ጌዳዌ ሜꬊና ዴዑዋ።
26 ታኒ ሃዋ ሂንቴንቶ ሄ ሂንቴና ባሌꬂያ ኣሳቱዋ ዲራው ፃፋዲ። 27 ሺን ኪሪስቶሲ ሂንቴ ቦላ ባሬ ጌሻ ኣያና ጉሴዳ። ጌሻ ኣያናይ ሂንቴናን ዴዒያ ዲራው፥ ኦኒኔ ሂንቴና ታማሪሳና ኮሼና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣ ጌሻ ኣያናይ ሂንቴና ኡባባ ታማሪሴ። ኢ ታማሪሲያዌ ቱሙዋፔ ኣቲን ዎርዱዋ ጊዴና። ሄዋ ዲራው ኣያና ጌሻ ቲሚርቴው ኣዛዜቲዴ፥ ኪሪስቶሳና ኢቲፔቴꬃን ዴዒቴ።
28 ታ ናቶ፥ ቃሲ ኢ ቆንጪያ ዎዴ፥ ኑኒ ያሺ ባዪናዋንታ ጊዳናዳኒኔ፥ ኣ ዩሳ ጋላሲ ኣ ሲንꬃን ኑኒ ዬላቴናዳን፥ ኣናና ኢቲፔቴꬃን ዴዒቴ። 29 ኪሪስቶሲ ፂሎ ጊዲያዋ ሂንቴ ኤሮፔ፥ ፂሎባ ኦꬂያ ኡባይ ፆሳ ናዓ ጊዲያዋ ኤራናው ቤሴ።

2:7 ዮህ 13፡34