5
ሃ ኣላሚያ ፆኒያዋ
ኦኬቴዳ ኪሪስቶሳ ያጊዴ፥ ዬሱሳ ኣማኒያ ኡባይ ፆሳ ናና፤ ቃሲ ፆሳ ኣዉዋ ሲቂያ ኦኒኔ ኣ ናናቱዋካ ሲቄ። ኑኒ ፆሳ ሲቂያዋኒኔ ኣ ኣዛዙዋ ናጊያዋን፥ ፆሳ ናናቱዋ ሲቂያዋ ኤሬቶ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ፆሳ ሲቂያዌ ኣ ኣዛዙዋ ናጊያዋ፤ ኣ ኣዛዙካ ዴፆ ጊዴና። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ናዓ ጊዲያ ኦኒኔ ሃ ኣላሚያ ፆናናው ዳንዳዬ፤ ኑኒካ ሃ ኣላሚያ ፆናናዌ ኑ ኣማኑዋና። ሃ ኣላሚያ ፆናናው ዳንዳዪያዌ ኦኔ? ዬሱሲ ፆሳ ናዓ ጊዲያዋ ኣማኒያዋ ፃላላይ ፆናና።
ኪሪስቶሳዋ ማርካቴዳዋ
ፂንቃታ ሃꬃናኔ ሃይቁዋ ሱꬃና ዬዳዌ ሃዋ፤ ኢካ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ፤ ሃꬃናኔ ሱꬃና * ሃꬃናኔ ሱꬃና፡ ዬሱሲ ሃ ኣላሚያ ዪዴ ፂንቃታ ሃꬃ ፃላላና ጊዴናን ባሬ ሃይቁዋ ሱꬃን ዬዳ። ሄዋ ጉሳይ ኢ ኣሳ ኩሺያን ፃማቄቱሳ ፃላላ ጊዴናን፥ ሃ ኣላሚያን ሃይቄዳ ጉሳ። ኢ ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ሃꬃ ፃላላና ዪቤና። ጌሻ ኣያናይ ቱማ ጊዲያ ዲራው፥ ሄዌ ቱማ ጊዲያዋ ኢ ባሬ ሁጴው ማርካቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄዙ ማርካቱ ዴዒኖ። ሄዋንቱ፥ ፆሳ ኣያና፥ ሃꬃኔ ሱꬃ፤ ሃ ሄዛቱ ኢቱ ኢቱዋዋ ጳልቂኪኖ። ኑኒ ኣሳይ ማርካቲያዋ ኣማኖፔ፥ ፆሳይ ማርካቲያዌ ኣሳዋፔ ሎይꬂ ኣꬌ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ባሬ ናዓባ ማርካቴዳ ማርካቴꬃይ ሃዋ። 10 ፆሳ ናዓ ኣማኒያ ኡራ ዎዛናን ሃ ማርካቴꬃይ ዴዔ። ፆሳ ኣማኔና ኡራይ ኦኒኔ ፆሳይ ባሬ ናዓው ማርካቴዳ ማርካቴꬃ ኣማኒቤና ዲራው፥ ፆሳ ዎርዱዋ ጌ።
11 ሲሚ ማርካቴꬃይ ሃዋ፤ ፆሳይ ኑሲ ሜꬊና ዴዑዋ ኢሜዳ፤ ሄዌካ ኣ ናዓን ዴዔ። 12 ፆሳ ናዓይ ዴዒያ ኦሲኔ ዴዑ ዴዔ፤ ፆሳ ናዓይ ባይና ኦሲኔ ዴዑ ባዋ።
ሜꬊና ዴዑዋ
13 ፆሳ ናዓ ሱንꬃን ኣማኒያ ሂንቴንቶ ሜꬊና ዴዑ ዴዒያዋ ሂንቴ ኤራና ማላ፥ ሃዋ ሂንቴንቶ ፃፋዲ። 14 ፆሳይ ኮዪያዋዳን፥ ኣዪኔ ኑኒ ኣ ዎሶፔ፥ ኢ ሲሲያዋ ኑኒ ኤሪያ ዲራው፥ ኣ ሲንꬃን ያዮኮ። 15 ኑኒ ዎሲያ ኡባን ኢ ሲሲያዋ ኤሮፔ፥ ኑኒ ኣ ዎሴዳዋ ኢ ዛሬዳዋ ኤሬቶ።
16 ኦኒኔ ሃይቁ ቤሴና ናጋራ ባሬ ኢሻይ ኦꬂሺን ቤዖፔ፥ ፆሳ ዎሳናው ቤሴ፤ ሃይቁ ቤሴና ናጋራ ኦꬄዳዋንቶ ፆሳይ ዴዑዋ ኢማና። ሃይቁ ቤሲያ ናጋራይ ዴዔ፤ ታኒ ሂንቴና ሄዎ ፆሳ ዎሲቴ ጊኬ። 17 ባዪዞ ኦሱ ኡባይ ናጋራ፤ ሺን ሃይቁ ቤሴና ናጋራይ ዴዔ።
18 ፆሳ ናናይ ኦኒኔ ናጋራ ኡባ ዎዴ ኦꬄናዋ ኑኒ ኤሬቶ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ናዓይ ኡንቱንታ ናጌ፤ ቃሲ ፃላሂያ ካፑካ ኡንቱንታ ቆሃናው ዳንዳዬና። 19 ኑኒ ፆሳዋንታ ጊዲያዋኔ ሃ ኣላሚ ኡባይ ፃላሂያ ካፑዋን ሞዴቴዳዌ ኤሬቶ።
20 ኑኒ ቱሙ ፆሳ ኤራናዳን፥ ፆሳ ናዓይ ዬዳዋኔ ኑሲ ኣኬካ ኢሜዳዋ ኤሬቶ። ኑኒ ቱሙ ፆሳ ጊዶን፥ ኣ ናዓ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ጊዶን ዴዔቶ፤ ኢ ቱሙ ፆሳኔ ሜꬊና ዴዑዋ።
21 ታ ናቶ፥ ኤቃቱዋፔ ሂንቴ ሁጲያ ናጊቴ።

*5:6 ሃꬃናኔ ሱꬃና፡ ዬሱሲ ሃ ኣላሚያ ዪዴ ፂንቃታ ሃꬃ ፃላላና ጊዴናን ባሬ ሃይቁዋ ሱꬃን ዬዳ። ሄዋ ጉሳይ ኢ ኣሳ ኩሺያን ፃማቄቱሳ ፃላላ ጊዴናን፥ ሃ ኣላሚያን ሃይቄዳ ጉሳ።