ዮሃኒሲ
ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታ
ጌሉዋ
ዮሃኒሳ ላዔንꬆ ኪታ፥ ዬሱሲ ኪቴዳ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያ ጪማ ዮሃኒሲ ፃፌዳ። ፃፌቴዳዌካ፥ ዶሬቴዳ ጎዳቲሳኔ ኢዚ ናናቱዋሳ። ኢዛካ ሄ ዎዴ ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳ ሺቁዋ ቤሳው። ሃ ቃንꬃ ኪታይ ፃፌቴዳዌ ኡንቱንቱ ኢቱ ኢቱዋና ሲቄታናዳን ሃሳዪሳናሳኔ ዎርዶ ኣስታማራቱዋፔኔ ኡንቱንቱ ቲሚርቲያፔ ናጌታናዳን ቆፊሳናሳ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1-3)
ሲቁ ኡባፔ ቦላ (4-6)
ዎርዶ ቲሚርቲያፔ ናጌታናዳን ኦዴቶዋ (7-11)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (12-13)
1
1-2 ታኒ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያ ጪማይ፥ ሂንቴንቶ፥ ዶሬቴዳ ጌኒዉኔ ኢዚ ናናው * ዶሬቴዳ ጌኒዉኔ ኢዚ ናናው፡ ኦኒ ኤሪ ሃዌ ፃፌቴዳዌ፥ ዎሳ ጎሌዉኔ ኢዚን ዴዒያ ጎዳ ካሊያ ኣማኒያዋንቶ ጊዴናን ኣጌና። 13 ፄሊቴ። ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ፤ ኑ ጊዶን ዴዒያ ቃሲ ኑናና ሜꬊናው ዴዓና ቱማቴꬃ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴና ቱሙ ሲቃይ። ቃሲ ታ ፃላላ ጊዴናን፥ ቱማቴꬃ ኤሪያ ኡባቱ ሂንቴና ሲቂኖ።
ፆሳ ኑ ኣዉዋኔ ኣ ናዓ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃይ፥ ማሮቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ቱማቴꬃኒኔ ሲቁዋን ኑናና ኢቲፔ ጊዶ።
ቱሙዋባኔ ሲቁዋባ
ፆሳ ኣዉ ኑና ኣዛዜዳዋዳን፥ ኔ ናናቱዋፔ ኣማሬዳዋንቱ፥ ቱማቴꬃን ዴዒያዋ ቤዓዴ ታኒ ዳሮ ናሼታዲ። ሲቆ ጌኔ፥ ሃዒካ ኑኒ ኡባይ ኢቱ ኢቱዋና ሲቄታና ማላ፥ ታኒ ኔና ዎሳይ፤ ሃ ኣዛዙ ካሴዴፔ ኑናና ዴዒያ ኣዛዙዋፔ ኣቲን፥ ታኒ ኔው ኦራꬃ ኣዛዙዋ ፃፊኬ። ዮህ 13፡34፤ 15፡12፣ 17 ሲቁዋ ጊያዌ ኑኒ ፆሳ ኣዛዙዋ ናጊዴ ዴዒያዋ ጊያዋ። ቃሲ ኮዪሩዋፔ ሂንቴ ሲሴዳዋዳንካ፥ ኣ ኣዛዙ ኣዬ ጎፔ፥ ሂንቴ ኡባይ ሲቁዋን ዴዓናዋ።
ኣዪሲ ጎፔ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኣሳ ጊዲዴ ዬዳዋ ኣማኖኮ ጊያዋንቱ፥ ባሌꬂያ ዳሮ ኣሳቱ፥ ጋዴ ጊዶ ጌሌዲኖ። ሄዋ ማላ ኡራይ ኦኒኔ ኣሳ ባሌꬂያዋኔ ኪሪስቶሳ ኤቄቲያዋ። ሂንቴ ኦꬄዳዎ ኩሜንꬃ ዎይታ ኣካናፔ ኣቲን፥ ኑኒ ኑኒ፡ ኢቲ ኢቲ ጌሻ ማፃፋ ቢሌꬃይ፥ «ሂንቴንቱ» ያጌ። ኦꬄዳዋ ባዪዜና ማላ፥ ሂንቴና ናጊቴ።
ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያፔ ሃኪያ ኡራዉኔ ቃሲ ኣ ቲሚርቲያን ዴዔና ኡራው ፆሳና ኢቲፔቴꬃይ ባዋ። ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያን ዴዒያ ኡራው ፆሳ ኣዉዋናኔ ኣ ናዓና ኢቲፔቴꬃይ ዴዔ። 10 ኦኒኔ ሂንቴኮ ዪዴ፥ ሃ ቲሚርቲያ ኣሄናን ኣጎፔ፥ ሂንቴ ጎሌ ኣ ጌሊሶፒቴ፤ ሳሮካ ጎፒቴ። 11 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣ ሳሮ ጊያ ኡራይ ኣ ኢታ ኦሱዋ ኣናና ጊሼቴ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
12 ታኒ ሂንቴንቶ ፃፋናው ኮዬዳ ዳሮባይ ዴዔ፤ ሺን ዋራቃታኒኔ ቃላሚያን ፃፋናው ኮያቤይኬ፤ ሺን ኑ ናሼቻይ ፖሌታና ማላ፥ ሂንቴናና ዶናን ሃሳያናው ሂንቴኮ ባና ጋዴ ቆፓይ።
13 ሲቆ ጌኔ፥ ፆሳይ ዶሬዳ ኔ ሚቻቲ ናናይ ኔና ሳሮ ሳሮ ያጊኖ።

*1:1-2 ዶሬቴዳ ጌኒዉኔ ኢዚ ናናው፡ ኦኒ ኤሪ ሃዌ ፃፌቴዳዌ፥ ዎሳ ጎሌዉኔ ኢዚን ዴዒያ ጎዳ ካሊያ ኣማኒያዋንቶ ጊዴናን ኣጌና። 13 ፄሊቴ።

1:5 ዮህ 13፡34፤ 15፡12፣ 17

1:8 ኑኒ፡ ኢቲ ኢቲ ጌሻ ማፃፋ ቢሌꬃይ፥ «ሂንቴንቱ» ያጌ።