ዮሃኒሲ
ፃፌዳ ሄዜንꬆ ኪታ
ጌሉዋ
ዮሃኒሳ ሄዜንꬆ ኪታ፥ ዬሱሲ ኪቴዳ ኣማኒያ ኣሳ ካሌꬂያ ጪማ ዮሃኒሲ ፃፌዳ። ኢ ፃፌዳዌካ ጋዮሳ ጊያ ኢቲ ዎሳ ጎሊያ ካሌꬂያዋሳ። ፃፊ፥ ጋዮሲ ሃራ ኣማኒያዋንታ ማዴዳ ዲራው ኣ ጋላቴ፤ ሃራ ባጋና ቃሲ ዲዮቲራፊሳ ጌቴቲያ ሜቱዋ ሜꬊያ ቢታኒያፔ ናጌታና ማላ ኣኬኪሴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1-4)
ጋዮሲ ጋላቴቶዋ (5-8)
ዲዮቲራፊሴ ናጌታናዳን ኦዴቶዋ (9-10)
ዲሜፂሮሲ ጋላቴቶዋ (11-12)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (13-15)
1
ታኒ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያ ጪማይ፥ ቱሙ ሲቂያ ታ ሲቁዋ ጋዮሳው ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ። ኪት 19፡29፤ ሮም 16፡23፤ 1ቆር 1፡14 ታ ሲቆ፥ ኔኒ ፆሳና ዴዒያ ዴዑ ሎዓ ጊዲያዋ ታኒ ኤሪያዋዳን፥ ኔና ኣያዪኔ ዋዪሴና ማላኔ ቃሲ ኔ ኣሳቴꬃይ ፓፃ ጊዳና ማላ፥ ፆሳ ዎሳይ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣማሬዳ ኢሻቱ ዪዴ፥ ኡባ ዎዴ ኔኒ ቱማቴꬃን ዴዒያዋኔ ኔ ቱማቴꬃባ ማርካቴዳ ዎዴ፥ ታኒ ዳሮ ናሼታዲ። ታ ናናይ * ታ ናናይ፡ ጎዳ ኣማኒዴ ካሊያዋንታ ጉሳ። ቱማቴꬃን ዴዒያዋ ሲሲያዋፔ ኣꬊዴ፥ ታና ናሼቺያባይ ባዋ።
ጋዮሳባ ኣሳይ ማርካቴ
ታ ሲቆ፥ ኑ ኢሻቱ ኢማꬃ ጊዶፔካ፥ ኔኒ ኡንቱንቶ ኦꬂያ ኦሱዋ ኡባን ኣማኔቴዳ ኦሱዋ ኦꬃዳ። ቃሲ ኡንቱንቱ ኔ ሲቁዋባ ኣማኒያ ኣሳቶ ማርካቴዲኖ፤ ኡንቱንቱ ቃንፄናን ባሬ ኦጊያ ባና ማላ ፆሳይ ዶሲያዋዳን፥ ኔኒ ሎዖባ ኦꬃዴ ኡንቱንታ ማዳሪኪ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ኣማኔናውንቱፔ ኣዪኔ ኣኬናን፥ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ዲራው ኬሴዲኖ። ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ቱማቴꬃ ኡንቱንቱና ኢቲፔ ኦꬃና ማላ፥ ሃዋንቱ ማላ ኣሳቱዋ ማዳናው ቤሴ።
ዲዮቲራፊሴ ሴሬቴዳ፤ ዲሜፂሮሲ ሳቤቴዳ
ታኒ ኣማኒያዋንቶ፥ ዳቢዳቢያ ፃፋዲ፤ ሺን ኡንቱንቱ ካፑዋ ጊዳናው ኮዪያ ዲዮቲራፊሴ ኑኒ ጊያዋ ኣኬና። 10 ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ያ ቢያ ዎዴ፥ ኢ ኑ ቦላን ሃሳዪያ ኢታ ሃሳያኔ ኢ ኦꬄዳ ኦሱዋ ሂንቴንቶ ኦዳና፤ ቃሲ ኢ ሄዌ ጉፄዳ ጊዴ፥ ኑ ኢሻቱ ዪያ ዎዴ ሞኬና፤ ሃራይ ኣቶ ኡንቱንታ ሞካናው ኮዪያዋንታካ ዲጊዴ፥ ኣማኒያዋንቱ ጊዶፔ ኬሴ።
11 ታ ሲቆ፥ ሎዖባፔ ኣቲን፥ ኢታባ ማላቶፓ። ሎዖባ ኦꬂያ ኦኒኔ ፆሳ ኣሳ፤ ሺን ኢታባ ኦꬂያ ኦኒኔ ፆሳ ኤሬና።
12 ዲሜፂሮሲ ሎዓ ጊዲያዋ ኣሳይ ኡባይ ማርካቴ፤ ቱማቴꬃይ ባሬ ሁጲያንካ ኣባ ማርካቴ። ኑኒካ ቃሲ ኣባ ማርካቴቶ፤ ኑ ማርካቴꬃይ ቱማ ጊዲያዋ ሂንቴካ ኤሪታ።
ዉርሴꬃ ሳሮታ
13 ታኒ ኔው ፃፋናው ኮዬዳ ዳሮባይ ዴዔ፤ ሺን ዋራቃታኒኔ ቃላሚያኒኔ ፃፋናው ኮዪኬ። 14 ሺን ታኒ ማታን ኔናና ጋኬታናው ቆፓይ፤ ሄ ዎዴ ኑኒ ጋኬቲዴ ሃሳያና።
15 ሳሮቴꬃይ ኔናና ጊዶ።
ኔ ዳባቱ ኔና ሳሮ ሳሮ ያጊኖ። ኑ ዳባቱዋ ኡባ ኡንቱንቱ ሱንꬃ ሱንꬃ ፄሳዴ፥ ታና ሳሮ ሳሮ ጌዳ ያጋ።

1:1 ኪት 19፡29፤ ሮም 16፡23፤ 1ቆር 1፡14

*1:4 ታ ናናይ፡ ጎዳ ኣማኒዴ ካሊያዋንታ ጉሳ።