2
ታኒ ላዔንꬁዋ ሂንቴና ካዮዬና ማላ፥ ሂንቴኮ ቤናዳን፥ ታ ቆፋ ቃቻዲ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴና ካዮዪያዋ ጊዶፔ፥ ሃ ታኒ ካዮዬዳ ሂንቴ ታና ናሼቻናፔ ኣቲን፥ ኦኔ ታና ናሼቻናዌ? ታኒ ሂንቴንቶ ሄ ዳቢዳቢያ ፃፌዳዌ፥ ታና ናሼቻናው ቤሲያ ኣሳቱዋን ታኒ ካዮታናው ሂንቴኮ ባናው ኮያቤናዋሳ፤ ታኒ ናሼቲያ ዎዴ፥ ሂንቴ ኡባይካ ቃሲ ናሼታናዋ ሂንቴ ኡባን ኣማኔታይ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ዳሮ ዋዪያኒኔ ቱጋን ቃሲ ዳሮ ኣፎꬃና ፃፌዳዌ፥ ሂንቴና ካዮያናሳ ጊዴና፤ ሺን ታኒ ሂንቴና ኡባቱዋ ኣይ ኬና ሲቃይታንቶ ሂንቴ ኤራናዳና።
ባዪዛንቻው ኣቶ ጊያዋ
ሺን ኢቲ ኡራይ ሃራ ካዮዬዳዋ ጊዶፔ፥ ታኒ ኣ ዬዉዋ ዳሪሳናው ኮዪኬ፤ ኢ ሂንቴና ኡባቱዋ ካዮዬዳፔ ኣቲን፥ ታ ፃላላ ካዮዪቤና። ሂንቴፔ ዳሪያ ባጋ ኣሳይ ሄ ቢታኒያ ማላ ኣሳ ሄዋዳን ሙሮፔ፥ ሄ ሙራይ ኣው ጊዳናዋ። ሄዋ ዲራው፥ ሄ ቢታኒ ሎይꬂ ካዮቴና ማላ፥ ሂንቴ ኣው ኣቶ ጋናዉኔ ኣ ሜንꬄꬃናው ቤሴ። ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ኣ ሚኒሲዴ ሲቂያዋ ኢ ኤራና ማላ፥ ታኒ ሂንቴና ዎሳይ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ታው ኣዛዜታናው ኡባ ዎዴ ጊጊ ኡቴዲቴንቶኔ ቃሲ ፓጪያ ሂንቴ ዳንዳዪንቶ ኤራናው፥ ሄ ዳቢዳቢያ ሂንቴንቶ ፃፋዲ። 10 ኢቲ ኡራይ ናቄዳዋ ሂንቴ ኣቶ ጊያ ዎዴ፥ ታኒካ ቃሲ ኣቶ ጋይ፤ ታኒ ኣቶ ጌዳዋ ጊዶፔ፥ ኣቶ ጌዳዋ ኣያኔ ኪሪስቶሳ ሲንꬃን ሂንቴ ዲራው፥ ኣቶ ጋዲ። 11 ሴፃናይ ኑኮ ዪዴ፥ ኑና ጪሜና ማላ፥ ታኒ ኣቶ ጋዲ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ኣ ቆፋ ኤሬቶ።
ኦራꬃ ጫቁዋ ኦሳንቻቱዋ ፆኑዋ
12 ታኒ ኪሪስቶሳ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዳናው ፂሮዓዳ ቤዳ ዎዴ፥ ጎዳይ ያኒ ታው ፔንጊያ ዶዪ ዎꬄዳ። 13 ታኒ ታ ኢሻ ቲታ ያኒ ዴማቤና ዲራው፥ ታው ኣያናይ ሼምፒቤና። ሄዋ ዲራው፥ ያኒ ዴዒያ ኣሳ፥ «ሳሮ ዴዒቴ» ጋዴ ማቂዶኒያ ባዲ።
14 ሺን ኪሪስቶሳ ባጋና ኡባ ዎዴ ኑና ፆኖ ካሌꬂያ ፆሳ፥ ቃሲ ኪሪስቶሳ ቲሚርቲያ ኑ ባጋና ሺቱዋዳን፥ ኡባሳ ጋꬂያዋ ጋላታይ ጋኮ። 15 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ኣቲያ ኣሳ ጊዱዋኒኔ ꬋዪያ ኣሳ ጊዶን ኪሪስቶሲ ፆሳው ያርሺያ ሳዉዋ ቶሺኩ ጊያ ሺቱዋ ማላ። 16 ኑኒ ꬋዪያዋንቶ ዜዒያ ሃይቁዋ፤ ቃሲ ኣቲያዋንቶ ዴዑዋ ኢሚያ ሳዊያ ሺቱዋ፤ ያቲና፥ ሄዋ ኦꬃናው ዳንዳዪያዌ ኦኔ? 17 ኑኒ ፆሳ ቃላ ጌሎባዳን፥ ዋላኪዴ ዛሊዒያ ሃራ ጮራ ኣሳቱዋ ማላ ጊዶኮ፤ ሺን ፆሳይ ኑና ኪቲና፥ ኣማኔቲዴ ፆሳ ሲንꬃን ኪሪስቶሳ ባጋና ቃላ ኦዴቶ።