3
ፆሳ ኦራꬃ ጫቁዋ
ኑኒ ሺሬቲዴ፥ ኑ ሁጲያ ሳባናው ዶሜዶዬ? ዎይ ሃራ ኣሳቱዋዋዳን፥ ሳባ ዳቢዳቢያ ሂንቴንቶ ዬዳናው ዎይ ሂንቴፔ ኣካናው ኮዬቶ? ሂንቴንቱ ሂንቴ ሁጲያን ኣሳይ ኡባይ ኤራናዳኒኔ ናባባናዳን፥ ኑ ዎዛናን ፃፌቲ ኡቴዳ ኑ ዳቢዳቢያ። ሃ ዳቢዳቢያ ኪሪስቶሲ ባሬ ሁጲያን ፃፊዴ፥ ኑ ቦላ ኪቴዳዌ ቱማ፤ ሃ ዳቢዳቢ ዴዑዋ ፆሳ ጌሻ ኣያናን ኣሳ ዎዛናን ፃፌቴዳዋፔ ኣቲን፥ ሹቻ ቦላ ቃላሚያን ፃፌቲቤና። ኬስ 24፡12፤ ኤርም 31፡33፤ ሂዝ 11፡19፤ 36፡26
ኑሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ፆሳን ሃዋ ማላ ኣማኑ ዴዔ። ኑ ዳንዳያይ ፆሳፔ ዪያዋፔ ኣቲን፥ ሃ ኦሱዋ ኑኒ ኑ ሁጲያን ኦꬃናው ዳንዳዬቶ ጊያዌ ኑሲ ኣያዪኔ ባዋ። ኑኒ ኦራꬃ ጫቆ ኦꬃና ማላ፥ ፆሳይ ኑና ዳንዳዪሴዳ፤ ሄ ኦራꬃ ጫቁ ጌሻ ኣያናዋፔ ኣቲን፥ ፃፌቴዳ ሂጊያዋ ጊዴና። ፃፌቴዳ ሂጊ ሃዪቁዋ ኣሄ፤ ሺን ጌሻ ኣያናይ ዴዑዋ ኣሄ። ኤርም 31፡31
ሹቻ ዎጪዴ ፃፌዳ ሂጊ ኢሜቲያ ዎዴ፥ ፆሳ ቦንቹ ቤቴዳ፤ ሙሴ ሶምዒያን ዴዒያ ጶሌꬃይ ꬋዪያዋ ጊዶፔካ፥ ሄ ጶሌꬃይ ዳሮ ዎልቃማ ጊዲያ ዲራው፥ ኢስራዔሊያ ኣሳይ ኣ ሶምዒያ ቲሽሺ ኦꬂ ፄላናው ዳንዳዪቤና። ሃዪቁዋ ኣሂያ ሂጊ ኦꬂያ ኦሱ ሃዋ ማላ ቦንቹዋና ዪያዋ ጊዶፔ፥ ኬስ 34፡29 ጌሻ ኣያናይ ኦꬂያ ኦሱዋ ቦንቹ ኣይ ኬና ዳራኔ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ፒርዳ ኣኪያ ኦሱ ቦንቾ ጊዶፔ፥ ኣሳይ ፂሊያ ኦሱዋ ቦንቹ ዋኒዴ ዳራንዴሻ? 10 ኣዪሲ ጎፔ፥ ካሴ ቦንቹ ሃዒ ባሬፔ ሎይꬂ ኣꬊያ ቦንቹዋ ጋሱዋን ቦንቹዋ ꬋዬዳዌ ቱማ። 11 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄ ꬋዬዳዋን ቦንቹ ዴዒያዋ ጊዶፔ፥ ሜꬊናው ዴዒያዋን ኣይ ኬና ዎልቃማ ቦንቹ ዴዓንዴሻ?
12 ኑኒ ሂዶታን ናጊያ ሃዋ ማላባይ ኑሲ ዴዒያ ዲራው፥ ቆንጪያን ፃሊዴ ሃሳዬቶ። 13 ኢስራዔሊያ ኣሳይ ꬋዪያ ቦንቹዋ ዉርሴꬃ ቤዔና ማላ፥ ባሬ ሶምዒያ ናፃላን ካሜዳ ሙሴ ማላ ጊዶኮ። ኬስ 34፡33 14 ሺን ኡንቱንቱ ዎዛናይ ዶንጪሌዳ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ኤጫ ጫቁዋ ናባቢያ ዎዴ፥ ሃቼ ጋካናሲካ፥ ሄ ናፃላይ ኡንቱንቱ ዎዛና ካሚ ዎꬄዳ፤ ኦኒኔ ኪሪስቶሳና ጋኬቲያ ዎዴ ፃላላን ሄ ናፃላይ ኪቼ። 15 ሺን ኡንቱንቱ ሙሴ ማፃፋ ናባቢያ ዎዴ ኡባን ሃቼ ጋካናሲካ፥ ሄ ናፃላይ ኡንቱንቱ ዎዛና ካሚ ዎꬄዳ። 16 ሺን ፆሳ ማፃፋይ፥ «ኦኒኔ ጎዳኮ ሲሚያ ዎዴ፥ ኣዉዴኔ ሄ ናፃላይ ቃሬቴ» ያጌ። ኬስ 34፡34 17 ጎዳይ ጌሻ ኣያና። ጎዳ ኣያናይ ዴዒያሳን ኣዪሌቴꬃይ ባዋ። 18 ኑኒ ኡባይካ ናፃላን ካሜቲቤና ሶምዒያን ጎዳ ቦንቹዋ ቤዓና * ናፃላን ካሜቲቤና ሶምዒያን፡ ኢቲ ኣሳ ዴዑዋን ሲንꬃ ሃናናባይ፥ ካሃ ጋርሳን ጶልቂ ቤቲያዋዳን ጉሳ። ቃሲ ጌሻ ኣያና ጊዲያ ጎዳፔ ዪያ ሄ ቦንቹ ኑና ባሬና ማላቲሲዴ፥ ቦንቹዋፔ ቦንቾ ላማና።

3:3 ኬስ 24፡12፤ ኤርም 31፡33፤ ሂዝ 11፡19፤ 36፡26

3:6 ኤርም 31፡31

3:7 ኬስ 34፡29

3:13 ኬስ 34፡33

3:16 ኬስ 34፡34

*3:18 ናፃላን ካሜቲቤና ሶምዒያን፡ ኢቲ ኣሳ ዴዑዋን ሲንꬃ ሃናናባይ፥ ካሃ ጋርሳን ጶልቂ ቤቲያዋዳን ጉሳ።