ጴፂሮሲ
ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታ
ጌሉዋ
ዬሱሲ ኪቴዳ ጴፂሮሲ ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታይ ፃፌቴዳዌ፥ ዱማ ዱማ ሳዓን ዴዒያ፥ ቤኒ ኣማኒያ ኣሳቱዋሳ። ኪታው ሁጴ ቆፋይ ዎርዶ ኣስታማራቱዋ ኢታ ኦሱዋኔ ኡንቱንቱ ቲሚርቲያ ጋሱዋን ሜꬌቴዳ ፖኮ ዴዑዋ ኤቄቲያዋ። ሜꬌቴዳ ሜታቱዋ ቃራናው ማዶ ጊዲያዌ ዬሱሳ ባሬንቱ ኣዪፊያን ቤዔዳኔ ኢ ታማሪሲያ ዎዴ ባሬንቱ ሃዪꬃን ሲሴዳ ኣሳቱ ታማሪሴዳ ቲሚርቲያ ባጋና ፆሳባኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳዋ ኣማንꬂያ ኤራ ዴሚያዋ። ፃፊ ዱማ ናጊዴ ኦዴዳባይ፥ «ኪሪስቶሲ ላዔꬆ ዬና» ያጊያ ዎርዱዋ ቲሚርቲያባ። ሄዋ ፄሊያዋን ሃሳዪዴ፥ «ኪሪስቶሲ ሲሚዴ ዬናን ጋሚዔዳዌ፥ ፆሳይ፥ ኣሳይ ኡባይ ባሬ ናጋራፔ ሲማናዋፔ ኣቲን፥ ኦኒኔ ꬋያናዋ ኮዬና ዲራሳ» ያጌ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-2)
ኣማኒያ ኣሳ ፄሳ (1፡3-21)
ዎርዶ ኣስታማራቱዋ (2፡1-22)
ዬሱሳ ላዔንꬆ ዩሳ (3፡1-18)
1
ታኒ ሲሞኒ ጴፂሮሲ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ፂሎቴꬃ ባጋና ኑዋ ማላ ኣማኑዋ ኣኬዳዋንቶ፥ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ።
ፆሳኔ ኑ ጎዳ ዬሱሳ ሂንቴ ኤሪያዋን ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ፓላሂዴ ጊዶ።
ፆሳ ፄሳኔ ኣ ዶሩዋ
ኑኒ ፆሳ ቦንቹዋኔ ሎዖቴꬃ ላታና ማላ፥ ኑና ፄሴዳዋ ኑኒ ኤሪያዋን፥ ዴዑዋሲኔ ፆሳ ማላቱሳሲ ኑና ኮሺያዋ ኡባ ፆሳ ዎልቃይ ኑሲ ኢሜዳ። ሂንቴ ኣ ኢሙዋ ባጋና ሳዓን ዴዒያ ባዪዚያ ኣሙዋፔ ኬሲ ኣካናዳኒኔ ፆሳ ፆሳቴꬃ ላታናዳን፥ ኢ ባሬ ኢማና ጌዳ ዳሮ ዎልቃማኔ ኣልዖ ኢሙዋ ኑሲ ኢሜዳ። ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴና ቤሲያዋ ኡባ ሚኒ ኦꬂዴ፥ ሂንቴ ኣማኑዋ ቦላ ሎዖቴꬃ፥ ሎዖቴꬃ ቦላ ኤራቴꬃ፥ ኤራቴꬃ ቦላ ሂንቴና ናጊያዋ፥ ሂንቴና ናጊያዋ ቦላ ጌንጫ፥ ጌንጫ ቦላ ፆሳ ማላቲያዋ፥ ፆሳ ማላቲያዋ ቦላ ኢሻቴꬃ ሲቁዋ፥ ኢሻቴꬃ ሲቁዋ ቦላ ሲቁዋ ጉጂቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃዋንቱ ሂንቴንቶ ሎይꬂ ዳሪያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴና ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኤራቴꬃን ቲሻኔ ኣዪፊያና ዴዒያዋንታ ኦꬃና። ሺን ሄዋንቱ ባይና ኡራይ ባሬ ማታን ዴዒያዋ ፃላላ ዴሜ፤ ቃሲ ኢ ቆቃ፤ ኢ ካሴ ኦꬄዳ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቴዳዋ ዶጌዳ።
10 ሄዋ ዲራው፥ ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሂንቴና ፆሳይ ፄሴዳዋኔ ዶሬዳዋ ሎይꬂ ኤሪሳናው፥ ካሴዋፔ ኣꬊ ሚኒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ሄዋ ኦꬂያዋ ጊዶፔ፥ ꬉቤቲኪታ። * ꬉቤቲኪታ፡ ናጋራን ኩንዲኪታ። 11 ሄዋዳን ቃሲ ኑ ጎዳኔ ኑና ኣሺያ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሜꬊና ካዉቴꬃ ጌሊያ ኩሜንꬃ ማታይ ሂንቴንቶ ኢሜታና።
12 ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ሃ ዬዋቱዋ ኤሪያዋ ጊዶፔካ፥ ቃሲ ሂንቴ ኦይቄዳ ቱሙዋን ሚኔዳዋንታ ጊዶፔካ፥ ታኒ ሂንቴና ሃ ዬዋቱዋ ኡባ ዎዴ ሃሳዪሲያዋ ኣጊኬ። 13 ታኒ ፓፃ ዴዔዳ ኬናን፥ ሂንቴና ሃሳዪሳዴ ቃሴꬃናው ኮሺያዋ ታው ማላቴ። 14 ኑ ጎዳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ታው ቆንጪያን ኦዴዳዋዳን፥ ታኒ ሃ ሃዪቂያ ኣሳቴꬃ ጋሚዔናን ቃራ ኦላናዋ ኤራይ። 15 ታኒ ሃይቄዳዋፔ ጉዪያን ጊዲናካ፥ ሂንቴ ሃ ዬዋቱዋ ኡባ ዎዴ ቆፓናው ዳንዳያና ማላ፥ ታው ዳንዳዬቴዳዋ ኡባ ኦꬃና።
ኪሪስቶሳ ቦንቹዋ ባሬ ኣዪፊያን ቤዔዳ ማርካቱዋ
16 ኑኒ ኣ ዎልቃማ ቦንቹዋ ኑ ኣይፊያን ቤዒዴ ኦዴቶፔ ኣቲን፥ ሜꬊ ኣኬዳ ቶሳን ኑ ጎዳ ኪሪስቶሳ ዎልቃኔ ዩሳ ሂንቴንቶ ኦዲቤይኮ። 17 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዳሮ ዎልቃማ ቦንቹዋፔ፥ «ታኒ ኣኒ ዳሮ ናሼቲያ ታ ሲቆ ናዓይ ሃዋ» ያጊያ ኮሻይ ዬዳ ዎዴ፥ ፆሳ ኣዉዋፔ ቦንቹዋኔ ጋላታ ኢ ኣኬዳ። 18 ቃሲ ኑኒካ ጌሻ ዴሪያ ቦላን ኣናና ዴዒዴ፥ ሄ ኮሻይ ሳሉዋፔ ዬዳዋ ሲሴዶ።
19 ኣሳይ ሄዋፔ ሎይꬂ ኣꬊያ ቲምቢቲያ ኦዲያዋንቱ ሃሳዬዳ ኑና ሎይꬂ ኣማንꬂያ ቃላይ ኑሲ ዴዔ፤ ሂንቴ ሄ ቃላ ናጊያዋ ጊዶፔ ሎይꬄዲታ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄዌ ሳዓይ ዎንታና ጋካናሲኔ ዎንታ ፆሊንቲያ ፖዑ ሂንቴ ዎዛናን ፖዓና ጋካናው፥ ꬉማኒ ፖዒያ ፖዑዋ ማላ። 20 ኡባፔ ካሴቲዴ፥ ሃዋ ኤሪቴ፤ ፆሳ ማፃፋን ፃፌቴዳ ቲምቢቲያ ኦዴዳዋ ኦኒኔ ባሬካ ቢላናው ዳንዳዬና። 21 ኣዪሲ ጎፔ፥ ቲምቢቲያ ኦዴዳዌ ኡባይ ጌሻ ኣሳቱ ጌሻ ኣያናይ ካሌꬂና፥ ፆሳ ቃላ ሃሳዬዲኖፔ ኣቲን፥ ኣሳ ሼኒያን ሃሳዬቲቤና።

*1:10 ꬉቤቲኪታ፡ ናጋራን ኩንዲኪታ።