3
ጎዳይ ዬሱሲ ያና ናሼቻ
ታ ሲቃቶ፥ ሃዌ ታኒ ሂንቴንቶ ፃፌዳ ላዔንꬆ ዳቢዳቢያ፤ ታኒ ሄ ላዑ ዳቢዳባቱዋካ ሂንቴ ሱሬ ቆፋ ቆፓናዳን ዴንꬄꬃናው ሂንቴና ሃሳዪሳናዳን ፃፋዲ። ጌሻ ጊዴዳ ናባቱ ቤኒ ኦዴዳ ቃላ ሂንቴ ሃሳያና ማላኔ ጎዳይ ሂንቴና ኣሺያዌ፥ ባሬ ኪቴዳዋንቱ ባጋና ሂንቴና ኣዛዜዳ ኣዛዙዋ ሂንቴ ሃሳያና ማላ ኮያይ። ዎዲያ ዉርሴꬃን፥ ኣሳ ቶቺያ ባሬንቱ ኣሙዋዳን ዴዒያዋንቱ ኣሳ ቶቺዴ ዴንዳናዋ ኡባፔ ካሴቲዴ ኤሪቴ። ኡንቱንቱ፥ «ኢ ‹ያና› ያጌዳ። ጊቤኔ? ያቲና ሃቃን ዴዒ? ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑ ኣዎቱ ሃዪቂ ዲጌዲኖ፤ ሺን ኡባባይካ ሳዓይ ሜꬌቶዴፔ ዶሚዴ ዴዒያዋዳንካ ዴዔ» ያጋና። ዳሮ ዎዲያፔ ካሴ ፆሳይ ሃሳዪና፥ ሳሉኔ ሳዓይ ሜꬌቴዳዋ ኤሪዴ፥ ኡንቱንቱ ኣኬኬናን ኢፄዲኖ። ሳዓይ ሃꬃፔኔ ሃꬃን ሜꬌቴዳ። ዶም 1፡6-9 ቃሲ ሄዋ ጋሱዋን፥ ሄ ዎዴ ዴዒያ ሳዓይ ሄ ሃꬃን ሚቴቲ ꬋዬዳ። ዶም 7፡11 ሺን ሃዒ ዴዒያ ሳሉኔ ሳዓይ፥ ፆሳው ጎዪኔና ኣሳቱ ፒርዴቲያ ጋላሳይኔ ꬋዪያ ጋላሳይ ጋካናው ታኪዴ፥ ሄ ቃላን ታማ ናጊኖ።
ሺን ታ ሲቃቶ፥ ሃ ኢቲ ዬዋቶ ዶጎፒቴ፤ ጎዳ ማታን፥ ኢቲ ጋላሳይ ሻዓ ላይꬃ ማላ ጊዲያዋኔ፥ ቃሲ ሻዓ ላይꬃይ ኢቲ ጋላሳ ማላ ጊዲያዋ ዶጎፒቴ። ማዝ 90፡4 ኢቱ ኢቱ ቆፒያዋዳን፥ ጎዳይ ባሬ ኦꬃና ጌዳዋ ኦꬃናው ታኬና፤ ሺን ኦኒኔ ባሬ ናጋራፔ ሲማናዳን ኮዬፔ ኣቲን፥ ኦኒኔ ꬋያና ማላ ኮዬና ዲራው፥ ሂንቴሲ ጊዴ ዳንዳያን ጋምዔ።
10 ሺን ጎዳ ጋላሳይ ካዪሱዋዳን ያና። ሄ ጋላሲ ሳላቱ ዎልቃማ ጉንꬃን ꬋያና፤ ሳሉዋ ሜꬌታቱ ዎልቃማ ሴላን ሲላና፤ ሳዓይኔ ኣ ቦላን ዴዒያ ኡባባይ ꬋያና። 11 ኡባባይካ ሄዋዳን ꬋዪያዋ ጊዶፔ፥ ሂንቴ ኣይ ማላ ኣሳ ጊዳናው ቤሲ? ሂንቴ ዴዑ ጌሻኔ ፆሳ ማላቲያዋ ጊዳናው ኮሼ። 12 ሂንቴ ፆሳ ጋላሳ ናጊሺና፥ ሄ ጋላሳይ ኤሌካ ጋካናዳን፥ ሂንቴንቶ ዳንዳዬቲያዋ ኦꬂቴ፤ ሄ ጋላሲ ሳላቱ ጉዴቲዴ ꬋያናኔ ሳሉዋ ሜꬌታቱካ ዎልቃማ ሴላን ሲላና። 13 ሺን ኑኒ ፆሳይ ኢማና ጌዳ ኦራꬃ ሳሉዋኔ ኦራꬃ ሳዓ ፂሉ ዴዓናሳ ናጌቶ። ኢሳ 65፡17፤ 66፡22፤ ሳፅ 21፡1
14 ሄዋ ዲራው፥ ታ ሲቃቶ፥ ሄ ጋላሳ ናጊዴ፥ ፖኩኔ ዬላዪያባይ ባዪናዋንታ ጊዲዴ፥ ኣናና ሳሮቴꬃን ዴዓና ማላ ሎዖባ ኡባ ኦꬂቴ። 15 ጎዳ ዳንዳያይ ኣቶቴꬃ ጊዲያዋ ሂንቴ ዎዛናን ቆፒቴ፤ ሄዋዳን ቃሲ ኑ ሲቆ ኢሻይ ጳዉሎሲ፥ ፆሳይ ባሬው ኢሜዳ ኣꬌዳ ኤራቴꬃን ሂንቴንቶ ፃፌዳ። 16 ባሬ ፃፊያ ዳቢዳቢያን፥ ሄ ዬዉዋባ ፃፊያ ዎዴ፥ ታማሪቤና ኣሳቱኔ ሚኒቤና ኣሳቱ ሃራ ፆሳ ማፃፋቱዋ ጌላዪያዋዳንካ፥ ሄ ዳቢዳቢያ ጊዶን ዴዒያ ኣኬካናው ዋዪሲያ ዬዉዋ ጌላዪኖ። ኡንቱንቱ ሄዋ ኦꬂያዋን ባሬንቱ ቦላ ባሻ ኣሂኖ።
17 ሄዋ ዲራው፥ ታ ሲቃቶ፥ ሂንቴ ሄዋ ኤሪያ ዲራው፥ ማካላንቻቱዋ ባላን ጪሜቲዴ፥ ዎራ ቤና ማላኔ፥ ቃሲ ሚኒዴ ዴዒያ ሳዓፔ ኩንዴና ማላ ናጌቲቴ። 18 ሺን ሂንቴ ኑ ጎዳ፥ ኑና ኣሺያ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃኒኔ ኤራቴꬃን ዲጪቴ። ኣው ሃዒኔ ሜꬊና ጋላሳይ ጋካናው ጋላታይ ጋኮ። ኣሜንዒ።

3:5 ዶም 1፡6-9

3:6 ዶም 7፡11

3:8 ማዝ 90፡4

3:13 ኢሳ 65፡17፤ 66፡22፤ ሳፅ 21፡1