ጳዉሎሲ
ኤፌሶና ኣሳው
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ጳዉሎሲ ኤፌሶናን ዴዒያ ኣሳሲ ፃፌዳ ኪታን ኡባባፔ ኣꬂዴ ኢ ፄሌዳዌ፥ «ፆሳ ቆፋ ኦሱዋን ፔሻናዌ ሳሉዋኒኔ ሳዓን ዴዒያባይ ኡባይ ኢቲፔ ሺቂዴ፥ ኢቲ ኪሪስቶሳ ማታ ጋርሳን ኣቂያ ዎዲ ጋካና» ያጊያ ቆፋ (1፡10)። ሄዋ ቦላንካ ጉጃይ ዬሱሲ ኪሪስቶሳና ኢቲፔ ጊዲዴ፥ ኣሳ ዛሪያ ኡባይ ኢቱዋ ጊዳና ማላ፥ ሃ ዎልቃማ ቆፋ ኦሱዋን ፔሻናዳን ፆሳ ኣሳ ሃሳዪሴ።
ኤፌሶና ኪታይ ኮይሮ ሳን ፃፊ ኢቲፔቴꬃዋ ፃፋናው ዶሜዳዋ ኣሲዴ፥ ፆሳይ ኣዉ ባሬ ኣሳ ዎቲ ዶሬዴንቶ፥ ኡንቱንቱካ ኣ ናዓ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳን ባሬንቱ ናጋራፔ ማሬቲዴ፥ ዋኒ ላዓ ኬሴዴንቶኔ ፆሳ ዎልቃማ ሂዶታ ቃላይ ጌሻ ኣያና ባጋና ዎቲ ኤሬቴዴንቶ ኦዴ። ላዔꬂያ ሻኩዋን ቃሲ ፃፊ ሃ ኪታ ናባቢያዋንቱ ባሬንቱ ኢቲፔቴꬃ ዴዑዋን ኪሪስቶሳን ኡንቱንቱሲ ዴዒያ ኢቲፔቴꬃይ ቱማ ጊዳና ማላ ኡንቱንቱ ዋኒዴ ዴዓናው ቤሲንቶ ቆፊሴ።
ኣሳይ ኪሪስቶሳን ዴዒያ ኢቲፔቴꬃን ዋኒዴ ዴዓናው ዳንዳዪንቶ ዱማ ዱማ ሂላ ሃሳያን ቆንጬዳ። ኣማኒያ ኣሳይ ኢቲ ኣሳቴꬃ ሌሚሱዋ ጊዲያ ዎዴ፥ ኪሪስቶሲ ሄ ኣሳቴꬃው ሁጲያ ጊዴ። ኣማኒያ ኣሳይ ጊምቢያ ጎሊያን ሌሚሴቲያ ዎዴ፥ ኪሪስቶሲ ሄ ጊምቢያ ጎሌው ጎዳ ፃጱዋ ሚኒሲያ ዋና ሹቻ ጊዴ። ኣማኒያ ኣሳይ ማቺያዳን ሌሚሴቲያ ዎዴ፥ ኪሪስቶሲ ኣሲናዳን ጊዴ። ፃፊያዌ ኪሪስቶሳ ባጋና ቆንጬዳ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ዳሮ ꬎቂሲ ናሺ ሃሳዪዴ፥ ጪማቴዳ ቆፋ ሺሼ። ኢ ኡባባካ ኪሪስቶሳ ሲቁዋን፥ ኢ ያርሼቶዋን፥ ኣ ማሮቴꬃን፥ ኣ ኣꬎ ኬካቴꬃኒኔ ኣ ሳሮቴꬃ ባጋና ፄሌ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-2)
ኪሪስቶሳኔ ኣማኒያ ኣሳ (1፡3-3፡21)
ኪሪስቶሳን ቤቲያ ኦራꬃ ዴዑዋ (4፡1-6፡20)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (6፡21-24)
1
ታኒ ፆሳ ሼኒያን ኪሪስቶሲ ዬሱሲ ኪቴዳ ጳዉሎሲ፥ ኤፌሶናን ዴዒያ ፆሳ ናናው ቃሲ ኪሪስቶሳ ዬሱሳው ኣማኔቲዴ ዴዒያዋንቶ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ።
ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬካቴꬃዪኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ጊዶ።
ኪሪስቶሳፔ ቤቲያ ኣያና ኣንጁዋ
ኣያና ኣንጁዋ ኡባን ኪሪስቶሳ ባጋና ቦላ ሳሉዋን ኑና ኣንጄዳ ፆሳ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣዉዋ፥ ኑኒ ጋላቴቶ። ኑኒ ኣ ሲንꬃን ጌሻቱዋኔ ፖኩ ባዪናዋንታ ጊዳና ማላ፥ ፆሳይ ኑና ሳዓይ ሜꬌታናፔ ካሴ፥ ኪሪስቶሳ ባጋና ባሬ ሲቁዋን ዶሬዳ። ፆሳይ ባሬ ሼኒያን ባሬ ዶሴዳዋዳን፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ኑና ባሬ ናናቱዋ ኦꬃናው ካሴቲዴ ቆፒ ዎꬄዳ። ፆሳይ ባሬ ሲቂያ ናዓ ባጋና ኑሲ ጮ ኢሜዳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ቦንቹዋ ዲራው፥ ኑፔ ጋላታ ኣካናው ሄዋ ኦꬄዳ።
ኑኒ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ዳሩዋዳን፥ ኪሪስቶሳ ሱꬃን ዎዜቴዶ፤ ሄዋን ፆሳይ ኑ ናጋራ ኣቶ ጌዳ። ፆሳይ ባሬ ኣꬌዳ ኤራቴꬃ ኡባኒኔ ባሬ ዎዛና ቆፋ ኡባን ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃ ኑሲ ዳሪሲዴ ኢሜዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ባሬ ቆፔዳዋ ኦꬄዳ፤ ቃሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ፖላናው ቆፒ ዎꬄዳ ፁራ ዬዉዋ ኑና ኤሪሴዳ። 10 ፆሳይ ዎዲያ ዉርሴꬃይ ጋኪያ ዎዴ ፖላናው ቆፔዳ ቆፋይ ኪሪስቶሳ ዋና ኡዲዴ፥ ሳሉዋኒኔ ሳዓን ዴዒያ ሜꬌታ ኡባ ኢቲፔ ኣኒ ሺሻናዋ።
11 ኡባባይ ፆሳ ቆፋዳኒኔ ኢ ጌዳዋዳን ሃኔዳ፤ ፆሳይ ካሴቲዴ ቆፒ ዎꬄዳዋዳን፥ ኪሪስቶሳ ባጋና ኑኒ ኣዋንታ ጊዳናዳን፥ ኑና ዶሬዳ። 12 ኑኒ ካሴቲዴ፥ ኪሪስቶሳ ባጋና ኣካና ጊዴ ናሼቻን ናጊያዋንቱ፥ ፆሳ ቦንቹዋ ጋላቴቶ። 13 ሂንቴዉካ ቃሲ ሄዋዳን ሃኔዳ፤ ቱሙ ኪታ፥ ሂንቴንቶ ኣቶቴꬃ ኣሄዳ ሚሺራቹዋ ቃላ፥ ሂንቴ ሲሴዳ ዎዴ ኪሪስቶሳ ኣማኔዲታ፤ ፆሳይ ሂንቴንቶ ኢማና ጌዳ ጌሻ ኣያና ባጋና፥ ሂንቴ ኣዋ ጊዲያዋ ኤሪሲያ ማታፋ ሂንቴ ቦላ ዎꬄዳ። 14 ፆሳይ ባሬ ኣሳው ኢማና ጌዳዋ ኑኒ ላታና ጋካናው፥ ጌሻ ኣያና ዋሴቴꬃ ኦይቄዶ። ሄዌ ቃሲ ኣ ቦንቹዋሲ፥ ጋላታ ጊዳናዋ።
ጳዉሎሲ ኤፌሶና ኣሳው ዎሴዳ
15 ሄዋ ዲራው፥ ጎዳ ዬሱሳ ሂንቴ ኣማኒያዋኔ ጌሻቱዋ ኡባ ሂንቴ ሲቂያዋ ታኒ ሲሶዴፔ ዶማዴ፥ 16 ሂንቴንቶ ፆሳ ጋላቲያዋ ኣጋቤዪኬ፤ ፆሳ ዎሳዴ ሂንቴዉካ ዎሳይ። 17 ቃሲ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ፆሳይ፥ ቦንቹዋ ኣዉ፥ ፆሳ ሂንቴ ኤራናዳን፥ ሂንቴና ኣꬌዳ ኤራንቻ ኦꬂያ ቃሲ ፆሳ ሂንቴንቶ ቆንጪሲያ ጌሻ ኣያና ሂንቴንቶ ኢማናዳን፥ ታኒ ዎሳይ። 18 ፆሳይ ሂንቴ ኣካና ጊዴ፥ ናሼቻን ናጊ ኡቴዳዎ ሂንቴና ፄሴዳዋኔ ኢ ባሬ ኣሳው ኢማና ጊያ ኣንጁ ኣይ ኬና ዱሬንቶ ሂንቴ ኤራናዳን፥ ፆሳይ ሂንቴ ዎዛና ዶዪና፥ ኣ ፖዑዋ ሂንቴ ቤዓናዳን፥ ታኒ ፆሳ ዎሳይ።
19-20 ቃሲ ኣ ኣማኒያ ኑናን ኣ ዎልቃይ ሎይꬂ ኦꬄ። ሃ ኑናን ዴዒያ ዎልቃይኔ ሃዪቁዋፔ ኪሪስቶሳ ዴንꬂዴ፥ ሳሉዋ ሳዓን ፆሳፔ ኡሼቻ ባጋና * ኡሼቻ ባጋ፡ ዎልቃኔ ቦንቹዋ ሳዓ። ኡቲሴዳ ዎልቃማ ዎልቃይ ኢቱዋ። ማዝ 110፡1 21 ኪሪስቶሲ ሳሉዋ ሱንꬃቱዋፔ፥ ጎዳቴꬃይ ዴዒያዋንቱፔ፥ ዎልቃማቱዋፔኔ ጎዳቱዋ ኡባፔ ቦላ ጊዲዴ ሞዴ፤ ኢ ሃዒ ዴዒያ ዬሌታ ፃላላን ጊዴናን፥ ሲንꬃፔ ያና ዬሌታኒካ ሃራ ሱንꬃቴꬃ ኡባፔ ꬎቄ። 22 ፆሳይ ኡባባ ኪሪስቶሳ ጌዲያፔ ጋርሳን ሞዲሲዴ፥ ቃሲ ፆሳይ ኢ ኡባባኒ ኡባፔ ቦላና ጎዳ ጊዳናዳን፥ ዎሳ ጎሌው ኣ ኢሜዳ። ማዝ 8፡6 ቆል 1፡18 23 ዎሳ ጎሊ ኪሪስቶሳ ኣሳቴꬃ፤ ዎሳ ጎሊ ኪሪስቶሲ ኡባሳን ኡባባ ኩንꬂያ ኣ ፖሉዋ።

*1:19-20 ኡሼቻ ባጋ፡ ዎልቃኔ ቦንቹዋ ሳዓ።

1:19-20 ማዝ 110፡1

1:22 ማዝ 8፡6

1:22 ቆል 1፡18