ጳዉሎሲ
ጋላቲያ ኣሳው
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ዬሱሲ ኣሺያዋ ጊዲያዋ ኦዲያ ሚሺራቹዋ ቃላይ፥ ዱማ ዱማ ሳዓን ኦዴቲሺናኔ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይካ ኣማኒዴ ኣኪ ኣኪ ቢሺን፥ «ኣማኒያ ኣሳ ጊዳናው ሙሴ ሂጊያ ፖላናው ኮሺዬ ኮሼኔ?» ጊያ ዋላሳይ ኢቲፔ ዴንዴዳ። ሄ ዎዴ ጳዉሎሲ፥ «ኣማኒያ ኣሳ ጊዳናው ሙሴ ሂጊያ ፖላናው ኮሼና፤ ዬሱሳን ኦራꬃ ዴዑዋ ዴማናው ኣኒ ኣማኖ ኣሳይ፥ ፆሳ ሲንꬃን ፂላናው ዳንዳዪያዌ ኣማኖ ፃላላና» ያጊዴ ታማሪሱዋ ዶሜዳ። ሺን ቄሪ ኢሲያ ጊዶን፥ «ኣሳይ ፆሳ ሲንꬃን ፂላናው ዬሱሳን ኣማኒያዋ ፃላላ ጊዴናን፥ ሙሴ ሂጊያካ ፖላናዉኔ ቃፃሬታናው ኮሼ» ያጊዴ ጳዉሎሳ ቲሚርቲያ ጳልቂያ ኣሳቱ ዴዒኖ።
ጳዉሎሲ ሃዋ ጋላቲያ ኪታ ፃፌዳዌ ሃ ባላ ቲሚርቲያን ጪሜቴዳ ኣሳ ሱሬ ኣማኑዋሲኔ ኣማኑዋ ዴዑዋሲ ዛሪዴ ካሌꬃናሳ። ጳዉሎሲ ኮይሮ ዶሚዴ፥ ኢ ባሬና፥ «ታኒ ዬሱሲ ኪቴዳዋ» ያጊ ኤሪሲዴ ዶሜ። ዬሱሲ ኪቴዳዋ ኦꬂዴ ኣ ፄሴዳዌ ፆሳፔ ኣቲን፥ ኣሳ ጊዴናዋኔ ቃሲ ኢ ኪቴቴዳዌ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቱዋሳ ጊዲያዋ ቆንጪሲዴ ኦዴ። ሄዋናካ ኦይቄቲዴ፥ ኣሳይ ፂላናው ዳንዳዪያዌ ኣማኑዋ ፃላላና ጊዲያዋ ኦዴ። ዉርሴꬃ ሼምፓቱዋን ኣማኑዋ ኤሻይ ዬሱሳ ኣማኒያ ኣማኑዋፔ ኬሲያ ሲቁዋፔ ፑልቲያዋ ጊዲያዋ ኦዴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-10)
ጳዉሎሲ ፆሳፔ ኪቴቴዳ ማታ (1፡11-2፡21)
ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃ ሚሺራቹዋ ቃላ (3፡1-4፡31)
ኪሪስቲና ላዓቴꬃኔ ኣማኑዋ (5፡1-6፡10)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (6፡11-18)
1
ታኒ ጳዉሎሲ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲኔ ቃሲ ሃይቁዋፔ ኣ ዴንꬄዳ ፆሳይ ኣዉ ኪቴዳዋፔ ኣቲን፥ ኣሳፔ ዎይ ኣሳ ባጋና ኪቴቴዳዋ ጊዲኬ። ሃ ታኒኔ ታናና ዴዒያ ኣማኒያ ኢሻቱ ኡባይ፥ ጋላቲያ ጋዲያን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳ ኡባው ሳሮታ ኪቴቶ።
ፆሳይ ኑ ኣዉኔ ኑ ጎዳይ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ሂንቴንቶ ኣꬎ ኬካቴꬃኔ ሳሮቴꬃ ኢሞ።
ኑ ፆሳ፥ ኑ ኣዉዋ ሼኒያን ኪሪስቶሲ ሃ ኢታ ኦሱ ኦሴቲያ ዎዲያፔ ኑና ኣሻና ማላ፥ ኑ ናጋራ ዲራው፥ ባሬ ሁጲያ ኢሜዳ። ፆሳው ሜꬊፔ ሜꬊና ጋካናው ቦንቹ ጊዶ። ኣሜንዒ።
ሚሺራቹዋ ቃላ ቱሙ ኢቱዋ ፃላላ
ኪሪስቶሳ ኣꬎ ኬካቴꬃን ሂንቴንታ ፄሴዳ ፆሳ ኣጊዴ፥ ሃራ ዎንጋላኮ፥ ሂንቴ ኤሌሊዴ፥ ዎቲ ሲሜዲቴንቶ ታው ኦራꬃባ ጊዴዳ። ሂንቴንታ ቡልዓኪያዋንቱኔ ኪሪስቶሳ ሚሺራቹዋ ቃላ ጌላያናው ኮዪያ ኣማሬዳ ኣሳቱ ዴዒኖፔ ኣቲን፥ ቱሙፔ ሃራ ሚሺራቹዋ ቃላይ ባዋ። ሺን ሃራይ ኣቶ ኑና ጊዲና፥ ዎይ ሳሉዋፔ ኪታንቻ ጊዲና፥ ኑኒ ሂንቴንቶ ካሴ ኦዴዳ ሚሺራቹዋ ቃላፔ ዱማቲያዋ ሂንቴንቶ ኦዲያዋ ጊዶፔ፥ ኢ ሜꬊናው ሼቄቴዳዋ ጊዶ። ካሴ ኑኒ ጌዳዋዳን፥ ሃዒካ ላዔንꬁዋ ታኒ ኦዳይ፤ ሂንቴ ኣኬዳ ሚሺራቹዋ ቃላፔ ዱማቲያዋ ኦኒኔ ሂንቴንቶ ኦዶፔ፥ ሄ ኡራይ ሜꬊናው ሼቄቴዳዋ ጊዶ።
10 ሃዌ ታና ኣሳፔ ሳባ ኮዪያዋ ማላቲሲ? ማላቲሴና! ታኒ ፆሳይ ሎዓ ጊያዋ ኮያይ። ዎይ ታኒ ኣሳ ናሼቻናው ኮያይታ? ታኒ ሃዒካ ኣሳ ናሼቻናው ኮዪያዋ ጊዶፔ፥ ኪሪስቶሳ ኣይሌ ጊዲኬ።
ጳዉሎሲ ዬሱሲ ኪቴዳዋ ጊዴዳ ሃኑዋ
11 ታ ኢሻቶ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዴዳ ሚሺራቹዋ ቃላይ ኣሳፔ ጊዴናዋ ሂንቴንቶ ኦዳይ። 12 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታው ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ቆንጪሴዳፔ ኣቲን፥ ታኒ ሚሺራቹዋ ቃላ ኣሳፔ ኣካቤይኬ፤ ኣሳይ ታና ታማሪሲቤና።
13 ካሴ ታኒ ኣዪሁዳ ኣማኑዋን ዴዒያ ዎዴ፥ ዋናዴ ዴዓዲታንቶ፥ ሂንቴ ሲሴዲታ፤ ታኒ ኪሪስቶሳ ኣማኒያዋንታ ቃሬታይ ባይናን ዬዴርሳዲኔ ꬋዪሳናው ባፄታዲ። 14 ታ ዎዴ ዴዔዳ ኣሳቱዋፔ ጮራቱዋ ኣዪሁዳ ኣማኑዋ ሂጊያ ናጉዋን ኣꬋይ፤ ኑ ኣዎቱዋ ዎጋ ኦፔኔ ኣꬋዴ ሲቃዲ።
15-16 ሺን ፆሳይ ባሬ ኣꬎ ኬካቴꬃን፥ ታኒ ቢሮ ታ ዳዪ ኡሉዋን ዴዒሺን፥ ባሬው ኦꬃናው ታና ፄሴዳ፤ ኣባ ኦዲያ ሚሺራቹዋ ቃላ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳው ታኒ ኦዳና ማላ፥ ፆሳይ ባሬ ናዓ ታው ቆንጪሳናው ኮዬዳ ዎዴ፥ ዞሬታናው ኦኮኔ ባቤይኪ። 17 ዎይ ታፔ ካሴ ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱና ጋኬታናው ዬሩሳላሜ ባቤይኪ፤ ሺን ታኒ ኤሌካ ኣራቢያ ጌቴቲያ ጋዲያ ባዲ። ሄዋፔ ዳማስቆ ጊያ ካታማ ሲማዲ። 18 ሄዙ ላይꬃፔ ጉዪያን፥ ጴፂሮሳና * ጴፂሮሳ፡ ግሪኬ ማፃፋይ ኬፋ ያጌ። ቢሌꬃይካ ኣራማዪኬ ቃላን «ዛላ» ጊያዋ። ጋኬታናው ዬሩሳላሜ ባዴ፥ ኣናና ታማኔ ኢቼሹ ጋላሳ ኡታዲ። 19 ሺን ዬሱሲ ኪቴዳዋንቱፔ ጎዳ ኢሻ ያዪቆባፔ ኣቲን፥ ሃራቱዋና ጋኬታቤይኪ።
20 ታኒ ሂንቴንቶ ፃፊያዋን ዎሪ ባዋ፤ ታኒ ሂንቴንቶ ዎርዱዋ ኦዴናዋ ፆሳይ ማርካ!
21 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሶሪያ ጌቴቲያ ጋዲያኔ ኪልቂያ ጌቴቲያ ጋዲያ ባዲ። 22 ዪሁዳን ዴዒያ ኪሪስቶሳን ኣማኒያዋንቱ ታናና ኤሬታ ጊዲኪኖ። 23 ሺን ሃራ ኣሳይ፥ «ኑና ዬዴርሲ ዩዪያ ቢታኒ ሃዋፔ ካሴ ኢ ꬋዪሳናው ኮዪያ ኣማኑዋባ ሃዒ ኦዴ» ጊያዋ ኡንቱንቱ 24 ሲሲዴ ታባን ፆሳ ጋላቴዲኖ።

*1:18 ጴፂሮሳ፡ ግሪኬ ማፃፋይ ኬፋ ያጌ። ቢሌꬃይካ ኣራማዪኬ ቃላን «ዛላ» ጊያዋ።