ማቶሲ ፃፌዳ
ሚሺራቹዋ ቃላ
ጌሉዋ
ማቶሲ ፃፌዳ ሚሺራቹ፥ ዬሱሲ ያና ጌቴቲያ ሂዶታይ ካሴ ኦዴቲ ኡቴዳ ꬋሊያ ጊዲያዋኔ ፆሳይ ካሴ ኤጫ ጫቁዋን ባሬ ኣሳሲ ኢሜዳ ሂዶታ ቃላ ፖሌዳዌ ዬሱሳ ባጋና ጊዲያዋ ኦዲያ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦይቄዳዋ። ሃ ሚሺራቹዋ ቃላይ ዬሱሲ ኡንቱንቱ ጊዶን ዬሌቲዴ ዲጬዳዌ ኣዪሁዳቱ ፃላላሳ ጊዴናን፥ ኣላሚያ ኡባን ዴዒያ ኣሳሳ።
ማቶሲ ፃፌዳ ሚሺራቹዋ ቃላይ ዳሮ ኣኬካን ፃፌቴዳ ማፃፋ። ዬሱሳ ዬሌታን ዶሚዴ፥ ኢ ፃማቄቴዳዋኔ ኢ ፓጬቴዳዋ ኦዲ ሲሚዴ፥ ጋሊላን ኢ ቃላ ኦዴዳዋ፥ ታማሪሴዳዋኔ ሃርጋንቻቱዋ ፓꬄዳዋ ኦዴ። ሄዋፔ ካሊዴ ዬሱሲ ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ቤዳዋኔ ኢ ሃ ኣላሚያን ጋሚዔዳ ዉርሴꬃ ሳሚንታን ሃኔዳ ዬዋቱዋ ቆንጪሴ። ሄዋንቱካ ኢ ካቄቶዋ፥ ሃይቄዳዋኔ ዴንዴዳዋ ኦዲኖ።
ሃ ሚሺራቹዋ ቃላይ ዬሱሳ፥ ፆሳ ሂጊያ ቢሌꬃ ኢማናው ማታይ ዴዒያዋኔ ፆሳ ካዉቴꬃባ ኤሪሲያ ዎልቃማ ታማሪሲያዋ ኦꬂዴ ሺሼዳ። ኣ ቲሚርቲያፔ ዳሪያ ባጋይ፥ ዱማ ዱማ ኦጊያን ጊጌቴዳ ኢቼሹ ሳን ሻኬቴ።
1. ፆሳ ካዉቴꬃን ዴዓና ኣሳ ኤሻ፥ ኦሱዋ፥ ማታኔ ዉርሴꬃ ቃዳ ኦዲያ ዴሪያ ቦላ ቲሚርቲያ (ማት 5፡1-7፡28)።
2. ታማኔ ላዑ ዬሱሳ ካሊያዋንቱ ሚሺራቹዋ ቃላ ታማሪሳናው ቤዳ ዎዴ ኡንቱንቶ ኢሜቴዳ ካሌꬁዋ (ማት 10)።
3. ፆሳ ካዉቴꬃባ ታማሪሲሺን ሺቄዳ ዱማ ዱማ ሌሚሳቱዋ (ማት 13)።
4. ዬሱሳ ካሊያዋንቱባ ቢሊ ኦዲያ ቲሚርቲያ (ማት 18)።
5. ሃዒ ዎዲያ ዉርሴꬃኔ ፆሳ ካዉቴꬃ ዩሳ ፄሊያዋን ኢሜቴዳ ቲሚርቲያ (ማት 24-25)።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ጉዬ ዜሬꬃኔ ዬሌታ (1፡1-2፡23)
ፃማቂያ ዮሃኒሳ ኦሱዋ (3፡1-12)
ዬሱሲ ፃማቄቶዋኔ ፓጬቶዋ (3፡13-4፡11)
ዬሱሲ ኦሱዋ ጋሊላን ዶሞዋ (4፡12-18፡35)
ዬሱሲ ጋሊላፔ ዬሩሳላሜ ቦዋ (19፡1-20፡34)
ዬሩሳላሜኒኔ ኢዚ ዩሹዋን ዬሱሳ ዉርሴꬃ ሳሚንታ (21፡1-27፡66)
ኑ ጎዳ ዬሱሳ ዴንዱዋኔ ቆንጬꬃ (28፡1-20)
1
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ ማራ
(ሉቅ 3፡23-38)
ሃዌ ዳዊታ ዛሪያኔ ኣብራሃሜ ዛሬ ጊዴዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ ኦዲያ ማፃፋ።
ኣብራሃሜ፥ ዪሳቃ ዬሌዳ፤ ዪሳቂ፥ ያዪቆባ ዬሌዳ፤ ያዪቆቢ፥ ዪሁዳኔ ኣ ኢሻቱዋ ዬሌዳ። ዪሁዳይ ቲዒማሪፔ ፓሬሳኔ ዛራሃ ዬሌዳ፤ ፓሬሴ፥ ሄፂሮና ዬሌዳ፤ ሄፂሮኔ፥ ራማ ዬሌዳ። ራሜ ኣሚናዳባ ዬሌዳ፤ ኣሚናዳቤ፥ ናዓሶና ዬሌዳ፤ ናዓሶኔ፥ ሴሊሞና ዬሌዳ። ሴሊሞኔ፥ ራዓቦ ጌቴቲያ ሚሺራቲፔ ቦዔዛ ዬሌዳ፤ ቦዔዚ፥ ኡሩቶ ኡሩ 4፡18-22፤ 1ኦድ 2፡13-15 ጌቴቲያ ሚሺራቲፔ ኢዮቤዳ ዬሌዳ፤ ኢዮቤዴ፥ ኢሴይ ዬሌዳ። ኢሴይ ካቲያ ዳዊታ ዬሌዳ።
ካቲያ ዳዊቴ፥ ኦሪያ ማቻቲፔ ሶሎሞና ዬሌዳ። ሶሎሞኔ፥ ሮቢዓማ ዬሌዳ፤ ሮቢዓሜ፥ ኣቢያ ዬሌዳ፤ ኣቢያይ፥ ኣሳፋ ዬሌዳ። ኣሳፌ፥ ዮሳፌፃ ዬሌዳ፤ ዮሳፌፄ፥ ኢዮራማ ዬሌዳ፤ ኢዮራሜ፥ ኦዚያና ዬሌዳ። ኦዚያኔ፥ ኢዮዓታማ ዬሌዳ፤ ኢዮዓታሜ፥ ኣካዛ ዬሌዳ፤ ኣካዜ፥ ሂዝቂያሳ ዬሌዳ። 10 ሂዝቂያሴ ሚናሳ ዬሌዳ፤ ሚናሴ፥ ኣሞፃ ዬሌዳ፤ ኣሞፄ፥ ኢዮሲያሳ ዬሌዳ። 11 ኢስራዔሊያ ኣሳይ ኦሞዴቲዴ፥ ባቢሎኔ ጋዲያ ቤዳ ዎዴ፥ ኢዮሲያሴ ኢኮኒያናኔ * ሄዋ ጉሳይ፥ ዮዓኪና ጊያዋ፤ ቃሲ ፓይዱዋ 12 ዴዒያዎካ ቢሌꬃይ ኢቱዋ። ኣ ኢሻቱዋ ዬሌዳ። 2ካት 24፡14-15፤ 2ኦድ 36፡10፤ ኤርም 27፡20
12 ባቢሎኔ ኦሞዱዋፔ ጉዪያን፥ ኢኮኒያናኔ ሳላቲያላ ዬሌዳ፤ ሳላቲያሌ፥ ዜሩባቤላ ዬሌዳ። 13 ዜሩባቤሊ፥ ኣቢዩዳ ዬሌዳ፤ ኣቢዩዴ፥ ኤሊያቄማ ዬሌዳ፤ ኤሊያቄሚ፥ ኣዞራ ዬሌዳ። 14 ኣዞሬ ሳዶቃ ዬሌዳ፤ ሳዶቄ፥ ኣኪማ ዬሌዳ፤ ኣኪሜ ኤሊዩዳ ዬሌዳ። 15 ኤሊዩዴ፥ ኣሊዓዛራ ዬሌዳ፤ ኣሊዓዛሬ፥ ማታና ዬሌዳ፤ ማታኔ፥ ያዪቆባ ዬሌዳ። 16 ያዪቆቤ፥ ኪሪስቶሳ ጌቴቲያ ዬሱሳ ዬሌዳ ማይራሞ ኦቼዳ ዮሴፋ ዬሌዳ።
17 ሲሚ ዬሌታይ ኡባይ ኣብራሃሞፔ ዳዊታ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ፤ ዳዊቴፔ ዶሚዴ፥ ኣሳይ ባቢሎኔ ጋዲያ ኦሞዴቲዴ ቤዳ ዎዲያ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ፤ ኣሳይ ባቢሎኔ ጋዲያ ኦሞዴቲዴ ቤዳ ዎዲያፔ ኪሪስቶሲ ኪሪስቶሳ፥ ጊያዌ ግሪኬ ቃላና ጊዶዴ፥ ሜሲህ ጉሳይ ኢቢራዪስፄ ቃላና ጊዲዴ ላዑዋ ቢሌꬃይካ «ኦኬቴዳዋ» ጉሳ። ዬሌቴዳ ዎዲያ ጋካናው ታማኔ ኦይዱ ዬሌታ።
ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታ
(ሉቅ 2፡1-7)
18 ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ዬሌታይ ሃዋ ማላ፤ ኣ ዳያ ማይራማ ዮሴፎ ኦሼታ ቃሼታ ኡታዱ። ሄ ዎዴ ዮሴፎና ጋኬቴናን ዴዓዴ፥ ጌሻ ኣያናን ሻሃራዱ። 19 ኢዞ ጊጊሲ ዎꬄዳ ዮሴፎ ፂሎ ኣሳ ዮሴፎ ፂሎ ኣሳ ጊያ ቆፋው ሄዙ ኦጊያን ቢሌꬃይ ኢሜታና ዳንዳዬ፡ 1. ፆሳባው ኡባው ኤኖ ጊዴ ኣዛዜቲያ ኣሳ፤ ኣማሊያ ሎዖ ኣሳ። 2. ጋራ (ቃሬታንቻ)። 3. ሎዑዋ። ሄዋ ጉሳይ፥ ኡባ ካላ ሎዖባ ኦꬂያ ኣሳ ጉሳ። ጊዴዳ ዲራው፥ ኢዞ ካዉሻናው ኮዪቤና፤ ኢባ ቆንጪሴናን ኢዞ ኣጋናው ቆፔዳ። 20 ሺን ኢ ሄዋ ቆፒሺን፥ ጎዳ ኪታንቻይ ኣኩሙዋን § ኣኩሙዋን ጉሳይ፥ ጮካ ጎዔና ኣኩሙዋ ጊዴናዳን ኣዪሁዳቱዋ ኣኩሙዋ ጉሳይ፥ ፆሳይ ሊኬ ቆንጪያ ኦጊያ። ኣናና ጋኬቲዴ፥ «ዳዊቴ ናዓ ዮሴፎ፥ ማይራማ ጌሻ ኣያናን ሻሃሬዳ ዲራው * ጌሻ ኣያናን ሻሃሬዳ ዲራው፥ ጉሳይ ኢዛ ሃዋ ጋካናሺን ዬሌታናዳን ናጊያ ናዓይ፥ ፆሳ ጌሻ ኣያናፔ ዬ ጉሳ። ኢዞ ኣካናው ያዮፓ። 21 ኢዛ ኣቱማ ናዓ ዬላናዉኑ፤ ኔኒካ፥ ኢ ኣሳ ናጋራፔ ኣሺያ ዲራው ኣ ሱንꬃ ዬሱሳ ጋዴ ፄሳናሳ» ያጌዳ። ሉቅ 1፡31
22-23 ቃሲ ጎዳይ ናቢያ ባጋና፥ «ዎዶራታ ሻሃራናዉኑ፤ ናዓካ ዬላናዉኑ፤ ኣ ሱንꬃይካ ኣማኔላ ጌቴታናዋ» ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ሃዌ ኡባይ ሃኔዳ፤ «ኣማኔላ» ያጊያዌ፥ «ፆሳይ ኑናና ዴዔ» ያጊያዋ። ኢሳ 7፡14
24 ዮሴፎ ጌሚዒሹዋፔ ቤጎቲዴ፥ ጎዳ ኪታንቻይ ባሬና ኣዛዞዋዳን፥ ማይራሞ ባሬ ጎሌ ኣፌዳ። 25 ሺን ናዓይ ዬሌታና ጋካናው ዮሴፎ ኢዚኮ ሺቂቤና፤ ቃሲ ናዓካ ዬሱሳ ጊዴ ሱንꬄዳ። ሉቅ 2፡21

1:5 ኡሩ 4፡18-22፤ 1ኦድ 2፡13-15

*1:11 ሄዋ ጉሳይ፥ ዮዓኪና ጊያዋ፤ ቃሲ ፓይዱዋ 12 ዴዒያዎካ ቢሌꬃይ ኢቱዋ።

1:11 2ካት 24፡14-15፤ 2ኦድ 36፡10፤ ኤርም 27፡20

1:17 ኪሪስቶሳ፥ ጊያዌ ግሪኬ ቃላና ጊዶዴ፥ ሜሲህ ጉሳይ ኢቢራዪስፄ ቃላና ጊዲዴ ላዑዋ ቢሌꬃይካ «ኦኬቴዳዋ» ጉሳ።

1:19 ዮሴፎ ፂሎ ኣሳ ጊያ ቆፋው ሄዙ ኦጊያን ቢሌꬃይ ኢሜታና ዳንዳዬ፡ 1. ፆሳባው ኡባው ኤኖ ጊዴ ኣዛዜቲያ ኣሳ፤ ኣማሊያ ሎዖ ኣሳ። 2. ጋራ (ቃሬታንቻ)። 3. ሎዑዋ። ሄዋ ጉሳይ፥ ኡባ ካላ ሎዖባ ኦꬂያ ኣሳ ጉሳ።

§1:20 ኣኩሙዋን ጉሳይ፥ ጮካ ጎዔና ኣኩሙዋ ጊዴናዳን ኣዪሁዳቱዋ ኣኩሙዋ ጉሳይ፥ ፆሳይ ሊኬ ቆንጪያ ኦጊያ።

*1:20 ጌሻ ኣያናን ሻሃሬዳ ዲራው፥ ጉሳይ ኢዛ ሃዋ ጋካናሺን ዬሌታናዳን ናጊያ ናዓይ፥ ፆሳ ጌሻ ኣያናፔ ዬ ጉሳ።

1:21 ሉቅ 1፡31

1:22-23 ኢሳ 7፡14

1:25 ሉቅ 2፡21