2
ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔ ዬዳ ፆሊንቲያ ፓይዲያ ኣሳቱዋ
ዬሱሲ ዪሁዳ ጋዲያን ቤቴሊሄሜ ጌቴቲያ ካታማን ሄሮዲሴ ካዉቲዴ ዴዒያ ዎዴ ዬሌቴዳ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፆሊንቲያ ፓይዲያ ኣሳይ * ፆሊንቲያ ፓይዲያ ኣሳ ጉሳይ፥ ኤሬቴዳ ማራ ቢሌꬃን ኤራንቻ ኣሳቱዋ ጉሳ። ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔ ዬሩሳላሜ ዪዴ፥ «ኣዪሁዳ ካቲያ ጊዳናው ዬሌቴዳ ናዓይ ሃቃን ዴዒ? ኑኒ ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋና ኬሴዳ ኣ ፆሊንቲያ ቤዒዴ፥ ኣው ጎዪናናው ዬዶ» ያጊዴ ኦቼዲኖ።
ካቲያ ሄሮዲሴ፥ ሄዋ ሲሲዴ ዳጋሜዳ፤ ዬሩሳላሜን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይካ ዎዛና ባዬዲኖ። ሄሮዲሴ ቄሳቱዋ ካፓቱዋ ኡባቱዋኔ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንታ ፄሲዴ፥ «ኪሪስቶሲ ሃቃን ዬሌታንዴሻ?» ያጊዴ ኦቼዳ።
5-6 ኡንቱንቱ ዛሪዴ፥ «ዪሁዳ ጋዲያን ቤቴሊሄሜ ካታማን ዬሌታናዋ። ናቢ፥
‹ዪሁዳ ጋዲያን ዴዒያ ቤቴሊሄሜ፥
ኔኒ ዪሁዳ ጋዲያን ዴዒያ ዎሊቃማ ካታማቱዋፔ ላፋካ።
ኢስራዔሊያ ሞዲያዌ ኔፔ ኬሳናዋ›
ጊዴ ፃፌዳ» ያጌዲኖ። ሚክ 5፡2
ሄዋፔ ካላ፥ ሄሮዲሴ ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔ ዬዳ ኣሳቱዋ ጌማን ፄሲዴ፥ ፆሊንቲ ኡንቱንቶ ቤቴዳ ዎዲያ ኡንቱንቱፔ ጌሺዴ ኤሬዳ። ያቲዴ ቤቴሊሄሜ ኡንቱንታ ዬዲዴ፥ «ቢዴ ናዓ ሎይꬂ ኮዪቴ፤ ኣ ዴሜዳ ዎዴ ታኒካ ባዴ ኣው ጎዪናናዳን፥ ታናካ ኤሪሲቴ» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ ካቲ ጌዳዋ ሲሲ ቢዴ ኦጊያን ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋና ኡንቱንቱ ካሴ ቤዔዳ ፆሊንቲያ ቤዔዲኖ፤ ናዓይ ዴዒያሳ ጋኪዴ ኤቃና ጋካናው፥ ፆሊንቲ ኡንቱንታ ካሌꬄዳ። 10 ኡንቱንቱ ሄ ፆሊንቲያ ቤዔዳ ዎዴ፥ ዛዋይ ባይና ዳሮ ናሼቻ ናሼቴዲኖ። 11 ጎሌ ጌሊዴ፥ ናዓይ ባሬ ዳዪ ማይራሚና ዴዒያዋ ቤዔዲኖ፤ ጉልባቲዴ ኣው ጎዪኔዲኖ፤ ሄዋፔ ካላ፥ ባሬንቱ ሳፂኒያ ዶዪዴ፥ ዎርቃ፥ ኢፃናኔ ካዋራ ኢፃናኔ ካዋራ፡ ኢፃናይ፥ ማዲያ ꬊሊያ ጊዲዴ፥ ታማን ዬጊያ ዎዴ ሳዋናሳ፤ ካዋራይካ ሳዎ ማዲያ ꬊሊያ ጊዲዴ ሺቱዋዳን ማዴ። ኣው ኢሞታ ሺሼዲኖ።
12 ኡንቱንቱ ሄሮዲሳኮ ሲሜና ማላ፥ ፆሳይ ኣኩሙዋን ኡንቱንታ፥ «ሂንቴና ኤሪቴ» ጊና ሃራ ኦጊያና ባሬንቱ ጋዴ ሲሜዲኖ።
ጊብፄ ቤቱሳ
13 ኡንቱንቱ ቤዳዋፔ ጉዪያን፥ ጎዳ ኪታንቻይ ኣኩሙዋን ዮሴፎ ቤቲዴ፥ «ሄሮዲሴ ናዓ ዎꬋናው ኮዪያ ዲራው፥ ዴንዳዴ ናዓኔ ኣ ዳዮ ኣካዴ ጊብፄ ጋዲያ ቤታ፤ ታኒ ኔው ኦዳና ጋካናው፥ ያኒ ዴዓሻ» ያጌዳ።
14-15 ዮሴፎ ቃማ ዴንዲዴ፥ ናዓኔ ኣ ዳዮ ኣኪዴ፥ ጊብፄ ጋዲያ ቤዳ፤ ጎዳይ ናቢያ ባጋና፥ «ታኒ ታ ናዓ ጊብፄ ጋዲያፔ ፄሳዲ» ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ሄሮዲሴ ሃይቃና ጋካናው ኢ ያኒ ዴዔዳ። ሆስ 11፡1
ሄሮዲሴ ቄሪ ናና ዎꬊሴዳ
16 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ሄሮዲሴ ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔ ዬዳዋንቱ ባሬና ጪሜዳዋ ኤሬዳ ዎዴ፥ ዳሮ ሃንቄቲዴ፥ ፆሊንቲ ካሴ ቤቴዳ ዎዲያ ኡንቱንቱፔ ሲሴዳዋዳን፥ ዎታዳራቱዋ ዬዲዴ፥ ቤቴሊሄሜኒኔ ዩሹዋን ዴዒያ ላዑ ላይꬃ ኣቱማ ናናኔ ላዑ ላይꬃፔ ጋርሳና ዴዒያ ኣቱማ ናና ኡባ ዎꬊሴዳ።
17-18 ናቢያ ኤርሚያሲ፥
«ዬኩኔ ዚላሳይ ራማ ጌቴቲያ ካታማን ሲሴቴዳ፤
ራሄላ ባሬ ናናው ዬካው።
ኡንቱንቱ ሃይቂዲጎ ዲራው፥
ኣጋ ጊና፥ ኣጌናን ኢፃዱ»
ጊዴ ኦዴዳዌ ፖሌቴዳ። ኤርም 31፡15
ጊብፄፔ ሲማ
19 ሄሮዲሴ ሃይቄዳዋፔ ጉዪያን፥ ጎዳ ኪታንቻይ ጊብፄን ዮሴፎ ኣኩሙዋን ቤቲዴ 20 ኣ፥ «ዴንዳ፤ ናዓኔ ኣ ዳዮ ኣካዴ፥ ኢስራዔሊያ ጋዲያ ሲማ። ናዓ ዎꬋናው ኮዪያዋንቱ ሃይቂዲጌዲኖ» ያጌዳ። 21 ዮሴፎ ዴንዲዴ፥ ናዓኔ ኣ ዳዮ ኣኪዴ፥ ኢስራዔሊያ ሲሜዳ።
22 ሺን ዮሴፎ ኣርኬላዎሲ ባሬ ኣዉዋ ሄሮዲሳ ኦይዲያን ዪሁዳ ጋዲያን ካዉቴዳዋ ሲሴዳ ዎዴ፥ ያ ባናው ያዬዳ፤ ፆሳይ ኣው ኣኩሙዋን ሂንቴና ኤሪቴ ጊና፥ ጋሊላ ጋዲያ ቤዳ። 23 ናባቱ፥ «ኣሳይ ኣ፥ ‹ናዚሬቲያ ኣሳ› ሃዋ ጌዳዌ ኦኔንቶ ኤሬቴና። ጊዴ ፄሳና» ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ናዚሬቴ ጌቴቲያ ካታማ ቢዴ ዴዔዳ። ማር 1፡24፤ ሉቅ 2፡39፤ ዮህ 1፡45

*2:1 ፆሊንቲያ ፓይዲያ ኣሳ ጉሳይ፥ ኤሬቴዳ ማራ ቢሌꬃን ኤራንቻ ኣሳቱዋ ጉሳ።

2:5-6 ሚክ 5፡2

2:11 ኢፃናኔ ካዋራ፡ ኢፃናይ፥ ማዲያ ꬊሊያ ጊዲዴ፥ ታማን ዬጊያ ዎዴ ሳዋናሳ፤ ካዋራይካ ሳዎ ማዲያ ꬊሊያ ጊዲዴ ሺቱዋዳን ማዴ።

2:14-15 ሆስ 11፡1

2:17-18 ኤርም 31፡15

2:23 ሃዋ ጌዳዌ ኦኔንቶ ኤሬቴና።

2:23 ማር 1፡24፤ ሉቅ 2፡39፤ ዮህ 1፡45