3
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ቃላ ኦዴዳ
(ማር 1፡1-8፤ ሉቅ 3፡1-18፤ ዮህ 1፡19-28)
1-2 ሄ ዎዴ ፃማቂያ ዮሃኒሲ ኣሳ፥ «ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ማታቴዳ ዲራው፥ ሂንቴ ናጋራፔ ሲሚቴ» ያጊዴ፥ ዪሁዳ ሜላ ቢታን ኦዲዴ ዬዳ። ማት 4፡17፤ ማር 1፡15 ኣዪሲ ጎፔ፥ ናቢያ ኢሲያሴ፥ ዮሃኒሳባ ኦዲዴ፥
«ኢቱ ሜላ ቢታን ባሬ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ፥
‹ጎዳ ኦጊያ ጊጊሲቴ።
ኢ ሄሜታና ሎሱዋካ
ኣው ሲቲ ኡዲቴ› ጌዳ»
ያጌዳ። ኢሳ 40፡3
ዮሃኒሳው ጋሉዋ ኢስኪያን ዳዴቴዳ ማዩ ዴዔ፤ ቃሲ ባሬ ፄሳን ዳፉዋ ዳንጬዳ፤ ኢ ሚያ ቁማይካ ቦሊያኔ ባዙዋ ኤሳ። 1ካት 1፡8 ኣሳይ ሄ ዎዴ ዬሩሳላሜፔ፥ ዪሁዳ ጋዲያ ኡባ ሳፔኔ ዮርዳኖሳ ሻፋ ሄራን ዴዒያ ጋዲያ ኡባፔ ኣኮ ዪኖ። ባሬንቱ ናጋራ ፓፂና፥ ዮርዳኖሳ ሻፋን ኣሳ ፃማቄዳ።
ሺን ዮሃኒሲ ዳሮ ፓሪሳዋቱኔ * ፓሪሳዋቱዋ፥ ጉሳይ ኣዪሁዳ ኣሳቱዋ ካሌꬂያ ኣሳቱዋ ጊዶፔ ጊዲዴ ጌሻ ቃላን ካሴ ኤጫ ጫቁዋ ጊዶን ዴዒያ ቃላ ዎጋ ኡባን ኣማኒያዋንታ። ሳዱቃዋናቱ ሳዱቃዋናቱዋ፥ ጉሳይ ኣዪሁዳ ኣሳቱዋ ካሌꬂያ ኣሳቱዋ ጊዶፔ ጊዲዴ ጌሻ ቃላን ካሴ ኤጫ ጫቁዋ ጊዶን ዴዒያ ቃላ ዎጋፔ ሙሴ ፃፌዳ ኮይሮ ኢቼሹ ማፃፋቱዋ ጊዶን ዴዒያ ዎጋቱዋ ፃላላን ኣማኒያዋንታ። ፃማቄታናው ባሬኮ ዪያዋንታ ቤዒዴ፥ «ሃ ሾሻቶ፥ ፆሳ ሃንቁ ያና ሃኒያዋፔ ኣታና ማላ፥ ሂንቴው ኦኔ ኦዴዳዌ? ሲሚ ሂንቴ፥ ሂንቴንቱ ናጋራፔ ሲሜዳዋ ኤሪሲያ ኦሱዋ፥ ኦꬂቴ። ሂንቴ ሂንቴንቱ ዎዛናን፥ ‹ኣብራሃሜ ኑ ኣባ› ጊዴ ቆፒያዋ ሂንቴው ማላቶፖ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቱሲ ኦዳይ፤ ፆሳይ ሃ ሹቻቱዋፔ ኣብራሃሞሲ ናና ኡዲ ዴንꬃናው ዳንዳዬ። 10 ቤፂ ሚꬃ ፃጱዋን ቃንፃናው ጊጊ ኡቴዳ፤ ሎዖ ኣይፊያ ኣይፌና ሚꬃ ኡባይ ቃንፄቲዴ፥ ታማን ዬጌታና።
11 «ሂንቴ ሂንቴንቱ ናጋራፔ ሲሚያዋ ቤሳናው፥ ታኒ ሂንቴና ሃꬃን ፃማቃይ፤ ሺን ታፔ ጉዬና ዪያዌ፥ ሂንቴንታ ጌሻ ኣያናኒኔ ታማን ፃማቃና። ጌሻ ኣያናኒኔ ታማን ፃማቃና፥ ጉሳይ ዬሱሲ ዪዴ ኣሳ ጋርሳ ኣያና ኣሳቴꬃ ላሚያዋ ታማሪሲያዋ። ኢ ታፔ ዳሮ ሚኔ፤ ኣ ጫማ ቶካናዉካ ታኒ ቤሲያ ኣሳ ጊዲኬ። 12 ኣ ኩሺያን ካꬃ ሴፂያ ላይዳይ ዴዔ። ኡዱማን ዴዒያ ካꬃ ሎይꬂ ጌሼ፤ ባሬ ዛርጋ ዲዪያን ቆላና፤ ሺን ዳላ ቶዔና ታማን ጉዳና» ያጌዳ።
ዬሱሲ ፃማቄቴዳ
(ማር 1፡9-11፤ ሉቅ 3፡21-22)
13 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ዮሃኒሳን ፃማቄታናው፥ ጋሊላፔ ዮርዳኖሳ ጌቴቲያ ሻፋ ኣኮ ቤዳ። 14 ሺን ዮሃኒሲ፥ «ታኒ ኔናን ፃማቄታናው ቤሲያ ዎዴ፥ ኔኒ ታኮ ያይ?» ያጊዴ፥ ኣ ዲጋናው ኮዬዳ።
15 ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ኑኒ ፂሎቴꬃ ኦሱዋ ኡባ ሃዋዳን ፖላናው ቤሲያ ዲራው፥ ሃዒ ታው ኤኖ ጋ» ያጌዳ። ዮሃኒሲካ ኣው ኤኖ ጌዳ።
16 ዬሱሲ ፃማቄቶዋፔ ጉዪያን፥ ኤሌካ ሃꬃፔ ኬሴዳ፤ ሳሉ ዶዬቲና፥ ፆሳ ኣያናይ ሃራጲያዳን ሳሉዋፔ ዎꬊዴ ባሬ ቦላ ዪያ ዎዴ ቤዔዳ፤ 17 ቃሲ ሳሉዋፔ፥ «ታኒ ሲቂያ፥ ታና ናሼቺያ፥ ታ ናዓይ ሃዋ» ያጊያ ቃላይ ዬዳ። ዶም 22፡2፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማት 12፡18፤ 17፡5፤ ማር 1፡11፤ ሉቅ 9፡35

3:1-2 ማት 4፡17፤ ማር 1፡15

3:3 ኢሳ 40፡3

3:4 1ካት 1፡8

*3:7 ፓሪሳዋቱዋ፥ ጉሳይ ኣዪሁዳ ኣሳቱዋ ካሌꬂያ ኣሳቱዋ ጊዶፔ ጊዲዴ ጌሻ ቃላን ካሴ ኤጫ ጫቁዋ ጊዶን ዴዒያ ቃላ ዎጋ ኡባን ኣማኒያዋንታ።

3:7 ሳዱቃዋናቱዋ፥ ጉሳይ ኣዪሁዳ ኣሳቱዋ ካሌꬂያ ኣሳቱዋ ጊዶፔ ጊዲዴ ጌሻ ቃላን ካሴ ኤጫ ጫቁዋ ጊዶን ዴዒያ ቃላ ዎጋፔ ሙሴ ፃፌዳ ኮይሮ ኢቼሹ ማፃፋቱዋ ጊዶን ዴዒያ ዎጋቱዋ ፃላላን ኣማኒያዋንታ።

3:11 ጌሻ ኣያናኒኔ ታማን ፃማቃና፥ ጉሳይ ዬሱሲ ዪዴ ኣሳ ጋርሳ ኣያና ኣሳቴꬃ ላሚያዋ ታማሪሲያዋ።

3:17 ዶም 22፡2፤ ማዝ 2፡7፤ ኢሳ 42፡1፤ ማት 12፡18፤ 17፡5፤ ማር 1፡11፤ ሉቅ 9፡35