4
ዬሱሲ ፓጬቴዳ
(ማር 1፡12-13፤ ሉቅ 4፡1-13)
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፃላሂያን ፓጬታና ማላ፥ ጌሻ ኣያናይ ኣሳይ ዴዔና ሳዓ ዬሱሳ ኣፌዳ። ዬሱሲ ኦይታሙ ጋላሳኔ ኦይታሙ ቃማ ፆሞዋፔ ጉዪያን ኮሻቴዳ። ፃላሂ ዪዴ ኣ፥ «ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዶፔ፥ ኣኔ ሃ ሹቻቱዋ ኡኪꬃ ጊዳና ማላ ጋ» ያጌዳ።
ሺን ዬሱሲ ዛሪዴ፥ «ፆሳ ማፃፋን፥ ‹ኣሳይ ፆሳይ ሃሳዪያ ቃላ ኡባን ዴዓናፔ ኣቲን፥ ኡኪꬃ ፃላላን ዴዔና› ያጌቲ ፃፌቴዳ» ያጌዳ። ዛር 8፡3
ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፃላሂ ዬሱሳ ጌሻ ካታማ ኣፊ ጌሻ ጎሊያ ፄራን ኤሲዴ፥ «ኔኒ ፆሳ ናዓ ጊዶፔ፥ ኣኔ ዱጌ ኩንዳ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋን፥
‹ፆሳይ ባሬ ኪታንቻቱዋ
ኔው ኣዛዛናዋ›
ቃሲ ‹ኡንቱንቱ ኔ ጌዲ ሹቻን ꬉቤቴና ማላ፥
ባሬንቱ ኩሺያን ኔና ዴንꬃናዋንታ›
ያጌቲ ፃፌቴዳ» ያጌዳ። ማዝ 91፡11-12
ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ቃሲካ ፆሳ ማፃፋን፥ ‹ጎዳ ኔ ፆሳ ፓጮፓ› ያጌቲ ፃፌቴዳ» ያጌዳ። ዛር 6፡16
ቃሲ ፃላሂ ዬሱሳ ኢቲ ዳሮ ዎልቃማ ዴሪያ ፄራ ኬሲዴ፥ ሃ ኣላሚያን ዴዒያ ካዉቴꬃ ኡባኔ ኡንቱንቱ ቦንቹዋ ቤሲዴ ኣ፥ «ኔኒ ታው ጉልባታዴ ጎዪኖፔ፥ ታኒ ሃዋ ኡባ ኔው ኢማና» ያጌዳ።
10 ሄ ዎዴ ዬሱሲ ዛሪዴ ኣ፥ «ላ ሃ ሴፃናው ሃካ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋን፥ ‹ጎዳው፥ ኔ ፆሳው ጎዪና፤ ኣ ፃላላ ጎሼታ› ጌቴቲ ፃፌቴዳ» ያጌዳ። ዛር 6፡13
11 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ፃላሂ ዬሱሳ ኣጊና፥ ኪታንቻቱ ዪዴ፥ ኣው ኦꬄዲኖ።
ዬሱሲ ባሬ ታማሪሲያ ኦሱዋ ጋሊላን ዶሜዳ
(ማር 1፡14-15፤ ሉቅ 4፡14-15)
12 ዮሃኒሲ ቃሼቴዳዋ ዬሱሲ ሲሴዳ ዎዴ፥ ጋሊላ ጌቴቲያ ጋዲያ ቤዳ። 13 ናዚሬቴፔ ኬሲዴ፥ ቂፊሪናሆማ ካታማ ቢዴ፥ ያኒ ዴዔዳ፤ ቂፊሪናሆሚ ዛቢሎናኒኔ ኒፍታሌሜ ጋዲያን ዴዒያ ጋሊላ ኣባ ማታን ዴዔ። 14 ሃዌ ሃኔዳዌ ናቢያ ኢሲያሲ፥
15 «ዛቢሎኔ ጋዲያኒኔ ኒፍታሌሜ ጋዲያን፥
ኣባ ኦጊያን ዮርዳኖሳ ሻፋፔ ሄፊንꬃ ባጋን፥
ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ዴዒያ ጋሊላን፥
16 ꬉማኒ ዴዒያ ኣሳይ
ዎልቃማ ፖዑዋ ቤዔዳ።
ቃሲ ሃይቁዋ ኩዋይ ዴዒያ ጋዲያን
ኡቴዳዋንቶ ፖዑ ኬሴዳ»
ያጌዳዌ ፖሌታና ማላሳ። ኢሳ 9፡1-2
17 ሄ ዎዲያፔ ዶሚዴ ዬሱሲ፥
«ሂንቴ ናጋራ ፓፂቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥
ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ማታቴዳ ዲራሳ»
ጊዴ ቃላ ኦዱዋ ዶሜዳ።
ዬሱሲ ባሬና ካሊያ ኦይዳቱዋ ፄጌዳ
(ማር 1፡16-20፤ ሉቅ 5፡1-11)
18 ዬሱሲ ጋሊላ ኣባ ማታና ኣꬊዴ፥ ላዑ ኢሻቱ ጴፂሮሳ ጌቴቲያ ሲሞኒኔ ኣ ኢሻ ኢንዲራሲ፥ ሞሊያ ኦይቂያዋንታ ጊዶ ዲራው፥ ዳባ * ዳባ፡ ሃዋ ጉሳይ ሞሊያ ጲራናው ዎይ ኦይቃናው ሃꬃን ዬጊያ ኣማራꬁዋን ማራቢያ ጊያዋ። ኣባን ዬጊያዋንታ ቤዔዳ። 19 ኡንቱንታ፥ «ታና ካሊቴ፤ ታኒ ሂንቴና ሞሊያ ኦይቂያዋዳን ኣሳ ታኮ ኣሂያ ኦጊያ ታማሪሳና» ያጌዳ። 20 ኡንቱንቱ ኤሌካ ባሬንቱ ዳባ ኣጊዴ፥ ዬሱሳ ካሌዲኖ።
21 ዬሱሲ ሄዋፔ ሲንꬃኮ ቢዴ፥ ሃራ ላዑ ኢሻቱዋ፥ ዛቢዲዮሳ ናና ያዪቆባኔ ኣ ኢሻ ዮሃኒሳ ቤዔዳ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ኣዉዋ ዛቢዲዮሳና ሃꬃ ቦላን ቢያ ዎንጊሪያ ጊዶን ባሬንቱ ዳባ ጊጊሲያዋንታ ቤዒዴ፥ ፄሴዳ። 22 ኡንቱንቱ ኤሌካ ሃꬃን ቢያ ዎንጊሪያኔ ባሬንቱ ኣዉዋ ኣጊዴ፥ ዬሱሳ ካሌዲኖ።
ዬሱሲ ጮራ ኣሳ ታማሪሴዳኔ ፓꬄዳ
(ሉቅ 6፡17-19)
23 ዬሱሲ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋን ታማሪሲዴ፥ ካዉቴꬃ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲዲኔ ቃሲ ሃርጊያ ኡባፔኔ ሳኩዋ ኡባፔ ኣሳ ፓꬂዴ፥ ጋሊላ ጋዲያ ኡባን ዩዬዳ። 24 ኣ ዋሪ ሶሪያ ጋዲያ ኡባ ጋኬዳ፤ ዱማ ዱማ ሃርጊያን ኦይቄቲዴ ሃርጌዳ ኣሳ ኡባ፥ ፃላሃቱዋን ኦይቄቴዳዋንታ፥ ዪጩዋ ሳኩ ዴዒያዋንታ፥ ቃሲ ጉንዴድዳዋንታ ኣሳይ ዬሱሳኮ ኣሄዳ፤ ኢ ኡንቱንታ ፓꬄዳ። 25 ጮራ ኣሳይ ጋሊላፔ፥ ታሙ ካታማቱዋፔ፥ ዬሩሳላሜፔ፥ ዪሁዳፔኔ ዮርዳኖሳፔ ሄፊንꬃን ዴዒያ ጋዲያፔ ዬሱሳ ካሌዲኖ።

4:4 ዛር 8፡3

4:6 ማዝ 91፡11-12

4:7 ዛር 6፡16

4:10 ዛር 6፡13

4:16 ኢሳ 9፡1-2

*4:18 ዳባ፡ ሃዋ ጉሳይ ሞሊያ ጲራናው ዎይ ኦይቃናው ሃꬃን ዬጊያ ኣማራꬁዋን ማራቢያ ጊያዋ።