6
ሂዬሳው ኢሚያ ማራ ታማሪሱዋ
«ሂንቴ ሎዖ ኦሱዋ ኣሳ ቤሳናው ኣሳ ሲንꬃን ኦꬄና ማላ ናጌቲቴ፤ ሄዌ ꬋዮፔ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴ ኣዉ ሂንቴው ጋቲያ ኢሜና።
«ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ኣዉዴኔ ሂዬሳው ኢሚያ ዎዴ፥ ሎዓ ማላቲያ ኢታቱ ባሬንታ ቦንቺሳናው፥ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌኒኔ ኦጊያን ሃራኒ ቤዔታናው ኡዲያዋዳን ኡዶፒቴ፤ ታኒ ሂንቴው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጋቲያ ኣኪዲጌዲኖ። 3-4  * ኡሼቻ ኩሺ ኦꬄዳዋ ሃዲርሳ ኩሺካ ኤሮፖ፥ ጉሳይ ፆሳፔ ኣቲን፥ ኦኒኔ ኤሮፖ ጉሳ። ሺን ኔኒ ሂዬሳው ኢሚያ ዎዴ፥ ጌማን ኢማናዳን፥ ኔ ኡሼቻ ኩሺ ኦꬂያዋ ሃዲርሳ ኩሺ ኤሮፖ። ጌማን ኦꬄዳዋ ቤዒያ ኔ ኣቡ፥ ኔ ሎዖ ኦሱዋ ጋቲያ ዛራናዋ።
ዎሳባ
(ሉቅ 11፡2-4)
«ፆሳ ዎሲዴ፥ ሎዓ ማላቲያ ኢታቱዋዳን ሃኖፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ባሬንታ ኣሳይ ቤዓና ማላ፥ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌኒኔ ኦጊያ ዶናን ኤቂዴ፥ ፆሳ ዎሲያዋ ዶሲኖ፤ ታኒ ሂንቴው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጋቲያ ኡባካ ኣኬዲኖ። ሺን ኔኒ ፆሳ ዎሲያ ዎዴ፥ ኔ ጎሌ ጌላ፤ ኢፒꬃ ቃቻዴ፥ ቤቴና ኔ ኣዉዋ ዎሳ፤ ጌማን ኦሴቶዋ ቤዒያ ኔ ኣቡ ኔው ኢማናዋ።
«ፆሳ ሂንቴ ዎሲያ ዎዴ፥ ፆሳ ኣማኔና ኣሳዳን፥ ጮ ሜላ ዛሬꬁዋ ዳሪሶፒቴ፤ ኡንቱንቱ ሃሳያ ዳሩዋን ሲሴቴ ጊዴ ቆፒኖ። ሄዋ ዲራው፥ ሄ ኣሳዳን ሃኖፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ኣቡ ሂንቴና ኮሺያዋ ሂንቴንቱ ዎሳናፔ ካሴቲዴ ኤሬ። ሲሚ ሂንቴንቱ ሃዋ ማላ ዎሳ ዎሲቴ፤
‹ሳሉዋን ዴዒያ ኑ ኣቦ፥
ኔ ጌሻ ሱንꬃይ ኣንጄቶ።
10 ኔ ካዉቴꬃይ ዮ፤
ኔ ሼኒ ሳሉዋን ሃኔዳዋዳን፥
ሳዓንካ ሃኖ።
11 ጋላሳን ጋላሳን ኮሺያ ቁማ
ኑሲ ሃቼ ኢማ።
12 ኑኒ ኑና ናቆዋንቱሲ
ኣቶ ያጊያዋዳን፥
ኔኒካ ኑ ናቁዋ ኣቶ ጋ።
13 ኑና ኢታባፔ ኣሻፔ ኣቲን፥
ፓጪያን ጌሊሶፓ።
ካዉቴꬃይ፥ ዎልቃይኔ ቦንቹ
ሜꬊናዉካ ኔሳ።
ኣሜንዒ›
14 «ሂንቴንቱ ሂንቴና ናቄዳ ሃራ ኣሳ ናቁዋ ኣቶ ጎፔ፥ ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣዉካ ሂንቴው ኣቶ ጋና።
15 «ሺን ሂንቴንቱ ሂንቴና ናቄዳ ሃራ ኣሳ ናቁዋ ኣቶ ጋና ꬋዮፔ፥ ሂንቴንቱ ኣዉካ ሂንቴ ናቁዋ ኣቶ ጌና። ማር 11፡25-26
ፆማባ
16 «ቃሲ ሂንቴንቱ ፆሚያ ዎዴ፥ ሎዓ ማላቲያ ኢታቱዋዳን፥ ካዮቲያዋ ማላቶፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ፆሚያዋ ኣሳይ ቤዓና ማላ፥ ባሬንቱ ሶምዒያ ቡላሊሲኖ፤ ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጋቲያ ኣኬዲኖ።
17-18 «ሺን ሂንቴንቱ ፆሚያ ዎዴ፥ ሂንቴንቱ ኣቡ ሂንቴ ፆሚያዋ ኤሮፔ ኣቲን፥ ኣሳይ ኤሬና ማላ፥ ሂንቴ ሶምዒያ ሜጬቲቴ፤ ሂንቴ ሁጲያካ ኦኬቲቴ፤ ያቶፔ፥ ቤቴና ሂንቴ ኣዉ ሂንቴንቱ ኦꬂያዋ ጌማን ቤዒዴ፥ ሂንቴ ጋቲያ ኢማናዋ።
ሳሉዋን ዴዒያ ሚሻባ
(ሉቅ 12፡33-34)
19 «ሚሻ ቢልዓይ ሚያሳኒኔ ቢራታይ ሺዒዴ ባዪዚያሳን፥ ካዪሱካ ቦኪዴ ዉዒያሳን፥ ሃ ሳዓን ሂንቴንቱ ሁጲያሲ ዳጋዮፒቴ። ኢያ 5፡2-3 20 ሺን ቢልዓይ ሜናሳኒኔ ሺዔና ሳን፥ ካዪሱካ ቦኪዴ ዉዔና ሳን ሂንቴንቱ ሁጲያሲ ሳሉዋን ሚሻ ዳጋዪቴ። 21 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኔ ዎዛናይ ኔ ሚሻይ ዴዒያሳን ዴዓና።
ቦላ ፖዑዋባ
(ሉቅ 11፡34-36)
22 «ቦላ ፖዑ ኣይፊያ፤ ሄዋ ዲራው፥ ኔ ኣይፊ ፓፃ ጊዶፔ፥ ኔ ቦላ ኡባይ ፖዖ ጊዳና። 23 ሺን ኔ ኣይፊ ፓፃ ጊዳና ꬋዮፔ፥ ኔ ቦላ ኡባይ ꬉማና፤ ሲሚ ኔናን ዴዒያ ፖዑ ꬉሞፔ፥ ꬉማይ ኣይ ኬና ዳራኔ!
ዴዑዋሲ ሂርጋናው ቤሴና
(ሉቅ 16፡13፤ 12፡22-31)
24 «ላዑ ጎዳቱዋሲ ሞዴታናው ዳንዳዪያዌ ኦኒኔ ባዋ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቱዋ ኢፂዴ፥ ዮኩዋ ሲቄ፤ ዎይ ኢቱዋ ቦንቺዴ፥ ዮኩዋ ካꬌ፤ ኢቲ ኣሳይ ፆሳሲኔ ሻሉዋሲ ሞዴታናው ዳንዳዬና።
25 «ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ሂንቴ ዴዖ ማናባዉኔ ኡሻናባው፥ ዎይ ሂንቴ ቦላው ማያናባው ሂርጎፒቴ፤ ሼምፑ ቁማፔ ኣꬌኔ? ቃሲ ቦላይ ማዩዋፔ ኣꬌኔ? 26 ፓሊያ ካፋቱዋ ፄሊቴ፤ ኡንቱንቱ ዜሪኪኖ፤ ጫኪኪኖ፤ ዲዪያንካ ቆሊኪኖ፤ ሺን ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣዉ ኡንቱንታ ሚዜ፤ ሂንቴንቱ ኡንቱንቱፔ ሎይꬂ ዳርኪቴ? 27 ሂንቴንቱ ጊዶን ዳሪሲ ሂርጊዴ፥ ባሬ ጌሳ ቦላ ኢቲ ዋꬋ ጉጃናው ዳንዳዪያዌ ኦኔ?
28 «ኣዪሲ ማዩዋሲ ሂርጊቴ? ዴምባን ዴዒያ ጪሻቱ ዎቲ ዲጪኖንቶ፥ ኣኬኪ ፄሊቴ፤ ኡንቱንቱ ዳቡሪኪኖ ዎይ ፑቱዋ ሱቂኪኖ። 1ካት 10፡4-7፤ 2ኦድ 9፡3-6 29 ሺን ታኒ ሂንቴንቶ ኦዳይ፤ ሃራይ ኣቶ፥ ሶሎሞኔ ሄዋ ኬና ቦንቼቴዳዋ ጊዲዴ፥ ሄ ጪሻቱዋፔ ኢቱዋ ማላካ ማዪቤና። 30 ሺን ላፋ ኣማኑ ዴዒያዋንቶ፥ ፆሳይ፥ ሃቼ ዴዒዴ፥ ዎንቲ ታማን ኤፂያ ዴምባ ማታ ማዪዚያዌ፥ ሂንቴና ኡንቱዋፔ ኣꬂዴ ዎቲ ማዪዜኔ? 31 ሲሚ፥ ‹ኑኒ ኣያ ማኔ? ዎይ ኣያ ኡሻኔ? ዎይ ኣያ ማያኔ?› ያጊዴ ሂርጎፒቴ። 32 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሄ ኡባባ ፆሳ ኣማኔናዋንቱ ዳሪሲዴ ኮዪኖ፤ ሄ ኡባይ ሂንቴና ኮሺያዋ ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣዉ ኤሬ። 33 ሺን ካሴቲዴ፥ ፆሳ ካዉቴꬃኔ ኣ ፂሎቴꬃ ኮዪቴ፤ ኢ ሂንቴንቶ ሄ ኡባባ ኢማና። 34 ሄዋ ዲራው፥ ዎንቲባሲ ሂርጎፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ዎንቲ ጋላሳይ ባሬው ሂርጋና፤ ጋላሳ ኡባዉካ ኣ ሁጴው ጊዲያ ዋዪ ዴዔ።

*6:3-4 ኡሼቻ ኩሺ ኦꬄዳዋ ሃዲርሳ ኩሺካ ኤሮፖ፥ ጉሳይ ፆሳፔ ኣቲን፥ ኦኒኔ ኤሮፖ ጉሳ።

6:15 ማር 11፡25-26

6:19 ኢያ 5፡2-3

6:28 1ካት 10፡4-7፤ 2ኦድ 9፡3-6