7
ሃራ ኣሳ ቦላ ፒርዳናው ኮሼና
(ሉቅ 6፡37-42)
«ፆሳይ ሂንቴንቱ ቦላ ፒርዴና ማላ፥ ሂንቴካ ሃራቱዋ ቦላ ፒርዶፒቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ሃራቱዋ ቦላ ፒርዲያዋዳን፥ ፆሳይ ሂንቴንቱ ቦላ ፒርዳና፤ ቃሲ ሂንቴንቱ ሃራቱዋሲ ኢማናው ማኪያባን ኢ ሂንቴው ማካና። ኔ ኣይፊያን ዴዒያ ቱሳ ቤዓካ፤ ሺን ኔ ኢሻ ኣይፊያን ዴዒያ ሱላ ኣዪሲ ፄላይ? ዎይ ኔ ኣይፊያን ቱሳይ ዴዒሺን፥ ኔኒ ኔ ኢሻ፥ ‹ታኒ ኔ ኣይፊያፔ ሱላ ኬሶ› ዋናዴ ጋናው ዳንዳያይ? ላ ሃ ሎዑዋ ማላቲያ ኢታው! ካሴታዴ ኔ ኣይፊያፔ ቱሳ ኬሳዲጋ፤ ሄዋፔ ጉዪያን፥ ኔ ኢሻ ኣይፊያፔ ሱላ ኬሳናው ጌሻዴ ፄላናው ዳንዳያ።
«ጌሻባ ካናቱዋሲ ኢሞፒቴ፤ ኡንቱንቱ ጉዬ ሲሚዴ፥ ሂንቴና ሳዓና። ቃሲ ኢንቁዋ ጌቴቲያ ሂንቴንቱ ኣልዖ ሹቻ ጉዱንꬃቱዋ ሲንꬃን ኦሎፒቴ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ጌዲያን ዬꬋና።
ዎሲቴ፥ ኮዪቴ፥ ካሪያኮ ዪዴ ፄሲቴ
(ሉቅ 11፡9-13)
«ዎሲቴ፤ ሂንቴ ኣካና። ኮዪቴ፤ ሂንቴ ዴማና። ካሪያኮ ዪዴ ፄሲቴ፤ ሂንቴው ፔንጊ ዶዬታና። ኣዪሲ ጎፔ፥ ዎሲያ ኡባይ ኣካና፤ ኮዪያ ኡራይ ዴማና፤ ቃሲ ካሪያኮ ዪዴ ፄሲያ ኡራው ፔንጊ ዶዬታና። ዎይ ሂንቴንቱ ጊዶን ባሬ ናዓይ፥ ‹ኡኪꬃ ኢማ› ጎፔ፥ ሹቻ ኢሚያ ኣዉ ዴዒ? 10 ቃሲ፥ ‹ሞሊያ ኢማ› ጎፔ፥ ኣው ሾሻ ኢማናዌ? 11 ሂንቴንቱ ኢታ ጊዲዴ፥ ሂንቴንቱ ናናቱዋሲ ሎዖባ ኢሚያዋ ኤሮፔ፥ ያቲና፥ ሳሉዋን ዴዒያ ሂንቴንቱ ኣዉ ባሬና ዎሲያዋንቱሲ ሎዖባ ዎቲ ዳሪሲ ኢሜኔ!
12 «ሄዋ ዲራው፥ ሃራ ኣሳይ ሂንቴው ኦꬃናው ኮዪያ ኡባባ ሂንቴካ ኣሳው ኦꬂቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሙሴ ሂጊያ ቢሌꬃይኔ ናባቱ ታማሪሲያዌ ሃዋ።
ኡንዓ ፔንጊያባ
(ሉቅ 13፡24)
13 «ኡንዓ ፔንጊያና ጌሊቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ባዬꬃው ኣፊያ ፔንጊ ኣኩዋ፤ ኦጊካ ዎጋ። ሄዋና ጌሊያ ኣሳይካ ጮራ።
14 «ሺን፥ ዴዖ ኣፊያ ፔንጊ ኡንዓ፤ ኦጊካ ፁንꬃ። ቃሲ ሄዋ ዴሚያዋንቱካ ጉꬃ።
ሚꬃይ ባሬ ኣይፊያን ኤሬቴ
(ሉቅ 6፡43-44)
15 «ቦላ ባጋና ዶርሳ ማላቲዴ፥ ሂንቴኮ ዪያ ዎርዶ ናባቱዋፔ ናጌቲቴ፤ ሺን ኡንቱንቱ ጋርሳ ባጋና ዋላቱዋ ማላ። 16 ኡንቱንቱ ኣይፊያ ኣይፊያዋን ሂንቴ ኡንቱንታ ኤራና፤ ኣጉንꬃይ ዎዴንꬃ ኣይፊያ ኣይፌና፤ ጎሚዖሪካ ኮኪያ ኣይፊያ ኣይፌና። 17 ሄዋዳንካ፥ ሎዖ ሚꬃ ኡባይ ሎዖ ኣይፊያ ኣይፌ፤ ሺን ኢታ ሚꬃይ ኢታ ኣይፊያ ኣይፌ። 18 ሎዖ ሚꬃይ ኢታ ኣይፊያ ኣይፋናው ዳንዳዬና፤ ቃሲ ኢታ ሚꬃይካ ሎዖ ኣይፊያ ኣይፋናው ዳንዳዬና። 19 ሎዖ ኣይፊያ ኣይፌና ሚꬃ ኡባይ ቃንፄቲዴ፥ ታማን ዬጌታና። 20 ሄዋ ዲራው፥ ሂንቴ ኡንቱንቱ ኣይፊያ ኣይፊያዋን ኡንቱንታ ኤራኒታ።
21 «ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ጌዳዋ ኦꬂያ ኡራይ ሳሉዋ ካዉቴꬃ ጌላናፔ ኣቲን፥ ‹ጎዳው፥ ጎዳው› ጊያ ኡባይ ጌሌና። 22 ፒርዳ ጋላሲ ዳሮ ኣሳይ ታና፥ ‹ጎዳው፥ ጎዳው፥ ኑኒ ኔ ሱንꬃን ፆሳይ ኪቶዋ ኦዲቤይኮ? ኔ ሱንꬃን ፃላሃቱዋ ኬሲቤይኮ? ቃሲ ኑኒ ፆሳይ ኦꬂያ ማላሊሲያባ ኔ ሱንꬃን ኦꬂቤይኮ?› ያጋናዋንታ። 23 ታኒ ሄ ዎዴ ኡንቱንታ፥ ‹ታኒ ሂንቴና ኡባካ ኤሪኬ፤ ኢታባ ኦꬂያዋንቱ ሂንቴ ታ ማታፔ ሃኪቴ› ያጋና። ማዝ 6፡8
ላዑ ማላ ጎላቱዋ
(ሉቅ 6፡47-49)
24 «ሄዋ ዲራው፥ ሃዋ ታ ቃላ ሲሲዴ ኦꬂያ ኡባይ ሚኖ ዛላ ቦላ ባሬ ጎሊያ ኬፄዳ ዎዛናማ ኣሳ ማላ። 25 ኢራይ ቡኪዴ፥ ዲዑ ዲዔዳ፤ ጫርኩካ ጫርኪዴ፥ ሄ ጎሊያ ሱጌዳ። ሺን ጎሊ ሚኖ ዛላ ቦላ ኬፄቴዳ ዲራው፥ ኩንዲቤና።
26 «ሃዋ ታ ቃላ ሲሲዴ ኦꬄና ኣሳይ ኡባይ፥ ባሬ ጎሊያ ሻፊያ ቦላ ኬፄዳ ቦዛ ኣሳ ማላ። 27 ኢራይ ቡኪዴ፥ ዲዑ ዲዔዳ፤ ጫርኩካ ጫርኪዴ፥ ሄ ጎሊያ ሱጊና፥ ጎሊ ኤሌካ ኩንዴዳ። ሄ ጎሊ ዎልቃማ ኩንዴꬃ ኩንዴዳ።»
28 ዬሱሲ ባሬ ሃሳዪያዋ ዉርሴዳ ዎዴ፥ ኣሳይ ኢ ታማሪሲያዋን ማላሌቴዲኖ። 29 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢ ኡንቱንታ ታማሪሲዴ፥ ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱዳን ጊዴናን፥ ማታይ ዴዒያ ኣሳዳን ታማሪሶ ዲራሳ።

7:23 ማዝ 6፡8