8
ዬሱሲ ኦሉ ኦይቄዳ ቢታኒያ ፓꬄዳ
(ማር 1፡40-45፤ ሉቅ 5፡12-16)
ዬሱሲ ዴሪያፔ ዎꬌዳ ዎዴ፥ ጮራ ኣሳይ ኣ ካሌዳ። ሄ ዎዴ ኦሉ * ኦሉ ኦይቄዳ ኣሳ ቦላይ ቦፄ። ሃዌ ሳኪያ ኣሳይ ሄዎዴ ዴዑዋን ኣሳና ዴዒያ ዎጋ ኡባፔ ሻኬቲዴ ዴዔ። ቃይካ ጌሻ ጊዴና ጌቴቲዴ ሃራ ኣሳን ፄሴቴ። ኦይቄዳ ኢቲ ቢታኒ ዬሱሳኮ ዪ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ «ጎዳው፥ ኔ ሼኔ ጊዶፔ፥ ታና ፓꬃዴ ጌሻናው ዳንዳያ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ባሬ ኩሺያ ዬዲ ኣ ቦቺዴ፥ «ታኒ ኮያይ፤ ፓፃዴ ጌያ!» ያጌዳ። ኤሌካ ኦሉ ቢታኒያ ዬዲ ኣጌዳ። ዬሱሲ ኣ፥ «ሲሚ ሃዋ ኦሲኔ ኦዶፓ፤ ሺን ቄሳኮ ባዴ ኔ ፓፃዴ ጌዬዳዋ ኣ ቤሳ፤ ኔ ፓፃዴ ጌዬዳዋ ኣሳ ኤሪሳናው ሙሴ ኣዛዜዳ ያርሹዋ ፆሳው ያርሻ» ያጌዳ። ዎግ 14፡1-32
ዬሱሲ ፄቱዋ ካፑዋ ቆማ ፓꬄዳ
(ሉቅ 7፡1-10)
5-6 ዬሱሲ ቂፊሪናሆማ ካታማ ጌሌዳ ዎዴ፥ ኢቲ ሮማ ጋዴ ፄቱዋ ካፑ ኣኮ ዪዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ታ ቆማ ቦላይ ጉንዲና፥ ዳሮ ሳኬቲዴ፥ ሶዪን ጊሴዳ፤ ሃያጎዶ ታው ፓꬃሪኪ» ያጊ ዎሴዳ።
ዬሱሲ፥ «ታኒ ባዴ ኣ ፓꬃና» ያጌዳ።
ሺን ፄቱዋ ካፑ ዛሪዴ፥ «ታ ጎዳው፥ ኔና ታ ሶይ ጌሊሳናው ታው ቤሴና፤ ሺን ኔኒ ቃላ ፃላላ ሃሳያ፤ ታ ቆማይ ፓፃናዋ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ታፔ ቦላና ዴዒያዋንቶ ኤኖ ጊያ ኣሳ፤ ቃሲ ታፔ ጋርሳና ዎታዳራቱ ዴዒኖ። ታኒ ኢቱዋ፥ ‹ባ!› ጎፔ ቤ፤ ቃሲ ዮኩዋ፥ ‹ሃያ!› ጎፔ ዬ፤ ታ ቆማ፥ ‹ሃዋ ኦꬃ!› ጎፔ ኦꬄ» ያጌዳ።
10 ዬሱሲ ሄዋ ሲሴዳ ዎዴ ማላሌቲዴ፥ ባሬና ካሊያ ኣሳ፥ «ታኒ ሂንቴው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ታኒ ሃዋ ማላ ኣማኑዋ ሃራይ ኣቶ፥ ኢስራዔሊያ ጋዲያንካ ቤዓቤይኬ። 11 ጮራ ኣሳይ ኣዋይፊ ዶሊያ ባጋፔኔ ዉሊያ ባጋፔ ዪዴ፥ ኣብራሃሞና፥ ዪሳቃናኔ ያዪቆባና ሳሉዋ ካዉቴꬃ ጋዪታን ኢቲፔ ኡታናዋንታ ያጋይ። 12 ሺን ካዉቴꬃን ዴዓናው ቤሲያ ኣሳይ ዎልቃማ ꬉማ ጋርሳ ካሬ ኦሌታና፤ ሄዋን ኡንቱንቱ ዬካናኔ ባሬንቱ ኣቻ ꬋቃናዋንታ» ያጌዳ።
13 ሄዋፔ ካላ ዬሱሲ ፄቱዋ ካፑዋ፥ «ኔ ሶይ ባ፤ ኔኒ ኣማኔዳዋዳን ኔው ሃኖ» ያጌዳ፤ ፄቱዋ ካፑዋ ቆማይ ሄ ሳቲያንካ ፓፂ ኣጌዳ።
ዬሱሲ ጮራ ኣሳቱዋ ኡንቱንቱ ሃርጊያፔ ፓꬄዳ
(ማር 1፡29-34፤ ሉቅ 4፡38-41)
14 ዬሱሲ ጴፂሮሳ ሶይ ቢዴ፥ ኣ ቦሎታታ ቆፁዋ ሃርጋዴ ጊሴዳዉኖ ቤዔዳ። 15 ኢዚ ኩሺያ ዬሱሲ ቦቺና፥ ቆፁ ኢዞ ባሺ ኣጌዳ፤ ኢዛካ ዴንዳዴ ኣው ሚያባ ጊጊሳዱ።
16-17 ሳዓይ ኦማርሴዳ ዎዴ፥ ኣሳይ ኢታ ኣያናቱ ኦይቄዳ ጮራ ኣሳ ዬሱሳኮ ኣሄዳ፤ ናቢያ ኢሲያሲ፥ «ኢ ኑ ዳቡራ ባሬው ኣኬዳ፤ ቃሲ ኑ ሃርጊያካ ቶኬዳ» ያጌዳዌ ፖሌታና ማላ፥ ዬሱሲ ኢታ ኣያናቱዋ ባሬ ቃላን ኬሲዴ፥ ሃርጌዳ ኣሳ ኡባካ ፓꬄዳ። ኢሳ 53፡4
ዬሱሳ ካሊያዋንታ ጋኪያ ሜቱዋ
(ሉቅ 9፡57-62)
18 ዬሱሲ ጮራ ኣሳይ ባሬ ዩሹዋን ዴዒያዋንታ ቤዒዴ፥ ኣባፔ ሄፊንꬃ ፒናና ማላ፥ ባሬና ካሊያዋንታ ኣዛዜዳ። 19 ሄዋፔ ጉዪያን ሙሴ ሂጊያ ታማሪሲያ ኢቱ ኣኮ ዪዴ፥ «ታማሪሲያዎ፥ ኔኒ ቢያሳ ኡባ ታኒ ኔና ካላና» ያጌዳ።
20 ዬሱሲ ኣ፥ «ዎራካናቱዋሲ ኦላይ ዴዔ፤ ካፋቱዋሲካ ኬꬃይ ዴዔ፤ ሺን ታው፥ ኣሳ ናዓው፥ ሼምፓ ኣኪያሳይካ ባዋ» ያጌዳ።
21 ቃሲ ካሊያዋንቱፔ ኢቱ ዬሱሳ፥ «ጎዳው፥ ታኒ ሲንꬃታ ባዴ ታ ኣባ ሞጋናው ባ ያጋሪኪ» ያጌዳ።
22 ሺን ዬሱሲ ኣ፥ «ኔኒ ታና ካላ፤ ሃይቄዳዋንቱ ባሬንቱ ኣኃ ሞጊኖ» ያጌዳ።
ዬሱሲ ጎቱዋኔ ቤታ ጮዑ ኦꬄዳ
(ማር 4፡35-41፤ ሉቅ 8፡22-25)
23 ዬሱሲ ዎንጊሪያን ጌሎዴ፥ ኣ ካሊያዋንቱ ኣናና ቤዲኖ። 24 ቤታይ ዎንጊሪያ ሚታና ጋካናው፥ ኣባን ዎልቃማ ሆቢ ዴንዴዳ፤ ሺን ዬሱሲ ጌሚዒሼዳ። 25 ኣ ካሊያዋንቱ ኣኮ ቢዴ፥ ጌሚዒሹዋፔ ዴንꬄዲኖ፤ ሄዋፔ ሲሚዴ ኣ፥ «ጎዳው፥ ኑኒ ꬋዬቶ፤ ኑና ኣሻሪኪ» ያጌዲኖ።
26 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ሃ ኣማኑ ፓጬዳዋንቶ፥ ኣዪሲ ያዪቴ?» ያጌዳ። ሄዋፔ ጉዪያን ዴንዲዴ፥ ጎቱዋኔ ቤታ ኣጊቴ ጊና፥ ጎቱኔ ቤታይ ጮዑ ጌዳ።
27 ኣሳይ ማላሌቲዴ፥ «ሃዌ ላ ሃራይ ኣቶ፥ ጎቱኔ ቤታይ ኣዛዜቲያዌ ኣይባ ኣሴ?» ያጌዲኖ።
ዬሱሲ ኢታ ኣያናይ ኦይቄዳ ላዑ ኣሳቱዋ ፓꬄዳ
(ማር 5፡1-20፤ ሉቅ 8፡26-39)
28 ዬሱሲ ጋሊላ ኣባፔ ሄፊንꬃን ዴዒያ ጌርጌሴኖና ጌቴቲያ ጋዲያ ፒኔዳ፤ ኢታ ኣያናቱ ኦይቄዳ ላዑ ኣሳቱ ሄ ጋዲያን ዴዒያዋንቱ ዱፉዋፔ ኬሲዴ፥ ኣናና ጋኬቴዲኖ። ኡንቱንቱ ዳሮ ኢታ ጊዲያ ዲራው፥ ኦኒኔ ሄ ኦጊያና ኣꬋናው ዳንዳዪቤና። 29 ኡንቱንቱ ባሬንቱ ቃላ ꬎቁ ኦꬂዴ፥ «ፆሳ ናዓው፥ ኑናና ኔው ኣዪ ኣላሊ ዴዒ? ዎዲ ጋኬናን ኑና ሙራናው ያዲ?» ያጌዲኖ።
30 ኡንቱንቱፔ ላፋ ሃኪያሳን ጉዱንꬃ ዉዲ ሄሜቴ። 31 ኢታ ኣያናቱ ዬሱሳ፥ «ኔኒ ኑና ኬሲያዋ ጊዶፔ፥ ሂኒ ጉዱንꬃ ዉዲያ ጊዶ ዬዳርኪ» ያጊዴ ዎሴዲኖ።
32 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ቢቴ!» ጊና ኡንቱንቱ ቢታናቱዋፔ ኬሲ ቢዴ፥ ጉዱንꬃቱዋን ጌሌዲኖ። ጉዱንꬃ ዉዲ ኡባይ ካካ ላንቂያና ካጆቲዴ፥ ኣባን ጌሊዴ፥ ሚቴቲ ኣጌዲኖ።
33 ጉዱንꬃ ዉዲያ ሄሚያዋንቱ ባቃቲዴ ካታማ ቢ ኣጌዲኖ፤ ቤዳሳን ኢታ ኣያናቱ ኦይቄዳ ኣሳቱ ሃኔዳባ ኡባ ኦዴዲኖ። 34 ሄዋ ሲሴዳ ካታማን ዴዒያ ኣሳይ ኡባይ ዬሱሳና ጋኬታናው ኬሴዲኖ፤ ኣ ቤዔዳ ዎዴ፥ ባሬንቱ ጋዲያፔ ባና ማላ ዎሴዲኖ።

*8:2 ኦሉ ኦይቄዳ ኣሳ ቦላይ ቦፄ። ሃዌ ሳኪያ ኣሳይ ሄዎዴ ዴዑዋን ኣሳና ዴዒያ ዎጋ ኡባፔ ሻኬቲዴ ዴዔ። ቃይካ ጌሻ ጊዴና ጌቴቲዴ ሃራ ኣሳን ፄሴቴ።

8:4 ዎግ 14፡1-32

8:16-17 ኢሳ 53፡4