9
ዬሱሲ ቦላይ ጉንዴዳ ቢታኒያ ፓꬄዳ
(ማር 2፡1-12፤ ሉቅ 5፡17-26)
ሃዋፔ ካላ ዬሱሲ ዎንጊሪያን ጌሊዴ፥ ኣባ ፒኒዴ፥ ባሬ ካታማ ዬዳ። ኣማሬዳ ኣሳይ ቦላይ ጉንዴድዳ ኢቲ ቢታኒያ ሻንቻማን ቶኪዴ፥ ዬሱሳኮ ኣሄዲኖ፤ ዬሱሲ ኡንቱንቱ ኣማኑዋ ቤዒዴ፥ ቦላይ ጉንዴድዳ ቢታኒያ፥ «ታ ናዓው፥ ያዮፓ፤ ኔ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቴዳ» ያጌዳ።
ሂጊያ ታማሪሲያዋንቱፔ ኢቱ ኢቱ ባሬንቱ ዎዛናን፥ «ላ ሃ ቢታኒ ፆሳ ቦላ ኢታባ ሃሳዬቴ!» ያጊ ቆፔዲኖ።
ዬሱሲ ኡንቱንቱ ቆፋ ኤሪዴ፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ሂንቴንቱ ሂንቴ ዎዛናን ሃዋ ማላ ኢታባ ኣዪሲ ቆፒቴ? ‹ኔ ናጋራይ ኣቶ ጌቴቴዳ› ያጊያዌ ማቴዬ? ዎይ፥ ‹ዴንዳ ኤቃዴ ሃሜታ› ያጊያዌ ማቴ? ሺን ሳዓ ቦላን ናጋራ ኣቶ ጋናው ታው፥ ኣሳ ናዓው፥ ማታይ ዴዒያዋ ታኒ ሂንቴና ኤሪሳና» ያጊዴ፥ ሄዋፔ ጉዬ ኢ ሄ ቦላይ ጉንዴዳ ቢታኒያ፥ «ዴንዳ ኤቃ፤ ያታዴ ኔ ሻንቻማ ቶካዴ፥ ኔ ጎሌ ባ» ያጌዳ።
ጉንዴዳ ቢታኒካ ዴንዲ ኤቂዴ፥ ባሬ ጎሌ ቤዳ። ሺን ዳሮ ኣሳይ ሄዋ ቤዒዴ ያዬዲኖ፤ ኣሳው ሃዋ ማላ ማታ ኢሜዳ ፆሳ ጋላቴዲኖ።
ዬሱሲ ሌዊያ ማቶሳ ፄሴዳ
(ማር 2፡13-17፤ ሉቅ 5፡27-32)
ዬሱሲ ሄዋና ኣꬊዴ፥ ማቶሳ ያጊያዌ ቃራፃ ቃንፂያ ሳን ኡቴዳዋ ዴሚዴ ኣ፥ «ታና ካላ» ያጌዳ።
ማቶሲካ ዴንዲ ኤቂዴ፥ ኣ ካሌዳ።
10 ዬሱሲ ማቶሳ ጎሌን ቁማ ማናው ኡቲ ዴዒሺን፥ ቃራፃ ኣኪያ ጮራ ኣሳይኔ ናጋራንቻቱ ዪዴ፥ ኣናናኔ ኣ ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ጋዪታን ኡቴዲኖ። 11 ኢቲ ኢቲ ፓሪሳዋቱ ሄዋ ቤዒዴ፥ ዬሱሳ ካሊያዋንታ፥ «ሂንቴና ታማሪሲያዌ ቃራፃ ቃንፂያዋንቱናኔ ናጋራንቻቱዋና ቁማ ኣዪሲ ኢቲፔ ሚ?» ያጌዲኖ።
12 ሺን ዬሱሲ ኡንቱንቱ ያጊያዋ ሲሲዴ፥ «ሃርጋንቻቱዋሳፔ ኣቲን፥ ፓፃቱዋሲ ኣኪሚ ኮሼና። 13 ሺን ሂንቴንቱ ቢዴ፥ ፆሳ ማፃፋይ፥ ‹ታኒ ማሮቴꬃ ኮያይፔ ኣቲን፥ ያርሹዋ ኮዪኬ› ያጊያዌ ዋጊያዌንቶ ኤሪቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ናጋራንቻቱዋ ፄሳናው ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ፂላቱዋ ፄሳናው ያቤይኬ» ያጌዳ።
ፆማባ ኦቼዳ ኦሻ
(ማር 2፡18-22፤ ሉቅ 5፡33-39)
14 ሄ ዎዴ ዮሃኒሳ ካሊያዋንቱ ዬሱሳኮ ዪዴ፥ «ኑኒኔ ፓሪሳዋቱ ኡባ ዎዴ ፆሜቶ፤ ሺን ኔና ካሊያዋንቱ ኣዪሲ ፆሚኪኖ?» ያጊዴ ኣ ኦቼዲኖ።
15 ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ቡላቻ ዬዳ ኣሳይ ማቻቶ ኣኪያዌ ባሬንቱና ዴዒሺን፥ ካዮታናው ዳንዳዪኖ? ዳንዳዪኪኖ፤ ሺን ማቻቶ ኣኪያዋ ኡንቱንቱ ማታፔ ኣፋና ዎዲ ያና፤ ኡንቱንቱ ሄ ዎዴ ፆማናዋንታ» ያጌዳ።
16 «ኤጫ ማዩዋ ቦላ ኦራꬃ ꬌፊያ ዎꬂዴ ሲኪያ ኣሳይ ባዋ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኦራꬃ ꬌፊ ኤጫ ማዩዋ ፔꬌሬꬃና፤ ፔꬌꬃይካ ካሴዋፔ ዳራናዋ። 17 ሆዖ ዎዪኒያ ኤሳ ኤጫ ኦጎሩዋን ናዒያ ኣሳይ ባዋ። ሺን ናዖፔ፥ ሄ ዎዪኒያ ኤሳይ ኦጎሩዋ ዳካና፤ ባሬዉካ ዎፌታና፤ ኦጎሩካ ባያናዋ። ሺን፥ ሆዖ ዎዪኒያ ኤሳ ኦራꬃ ኦጎሩዋን ናዓናው ቤሴ፤ ላዑካ ባይኪኖ» ያጌዳ።
ያዒሮሳ ናቲባኔ ዬሱሳ ማዩዋ ቦቼዳ ሚሺራቲባ
(ማር 5፡21-43፤ ሉቅ 8፡40-56)
18 ዬሱሲ ኡንቱንቶ ሄዋ ኦዲሺን፥ ኣዪሁዴ ዎሳ ጎሌ ካፓቱዋፔ ኢቱ ኣኮ ዪ ኣ ሲንꬃን ጉልባቲዴ፥ «ታ ናታ ሃዒ ሃይቃዱ፤ ሺን ኔኒ ያዴ ኔ ኩሺያ ኢዚ ቦላ ዎꬃሪኪ፤ ኢዛ ዴዑዋን ዴዓናዉኑ» ያጌዳ።
19 ዬሱሲ ዴንዲዴ፥ ባሬና ካሊያዋንቱና ኢቲፔ ቢታኒያ ካሊዴ ቤዳ። 20 ሄ ዎዴ ታማኔ ላዑ ላይꬃ ኩሜንꬃ፥ ኢዚ ቦላፔ ሱꬃይ ጎጊያ ኢቲ ሚሺራታ ጉዬና ሺቃዴ፥ ዬሱሳ ማዩዋ ማጫራ ቦቻዱ። 21 ሃዋ ኢዛ ኡዶዌ፥ ኢዛ ባሬ ዎዛናን፥ «ታኒ ኣ ማዩዋ ፃላላ ቦቻንቶ ፓፃና» ያጋዴ ቆፓዱ።
22 ሺን ዬሱሲ ዩዪ ኢዞ ፄሊዴ፥ «ታ ናቴ፥ ያዮፓ፤ ኔና ኔ ኣማኑ ፓꬄዳ» ያጌዳ። ሄ ማንዒያንካ ሚሺራታ ፓፃ ኣጋዱ።
23 ዬሱሲ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌ ካፑዋ ሶይ ጋኬዳ ዎዴ፥ ዬኩዋን ዲንካ ፑኒያ ኣሳኔ ዬኪያ ኣሳ ቤዒዴ፥ 24 «ካሬ ኬሲቴ፤ ጉꬃ ናታ ጌሚዒሻዱፔ ኣቲን፥ ሃይቃቤይኩ» ያጌዳ። ሄዋፔ ጉዪያን ኣሳይ ኣ ቦላ ዳሪ ሚጬዳ። 25 ሺን ጮራ ኣሳ ካሬ ኢ ኬሴዳዋፔ ጉዪያን፥ ጎሌ ጌሊዴ፥ ናቲ ኩሺያ ኦይቄዳ፤ ናታካ ዴንዳ ኣጋዱ። 26 ሄ ዋሪ፥ ሄ ማንዒያንካ ሄ ጋዲያን ኡባን ሲሴቴዳ።
ዬሱሲ ላዑ ቆቃቱዋ ፓꬄዳ
27 ዬሱሲ ሄዋና ኣꬊዴ ቢያ ዎዴ፥ ላዑ ቆቃቱ ባሬንቱ ቃላ ꬎቁ ኡዲዴ፥ «ዳዊቴ ናዓው፥ ኑና ማራሪኪ» ያጊዴ ኣ ካሌዲኖ።
28 ዬሱሲ ጎሌ ጌሌዳ ዎዴ፥ ቆቃቱ ኣኮ ዬዲኖ፤ ዬሱሲ ኡንቱንታ፥ «ታኒ ሃዋ ኦꬃናው ዳንዳዪያዋ ኣማኒቴ?» ያጌዳ።
ኡንቱንቱ፥ «ኤ ጎዳው» ያጊ ዛሬዲኖ።
29 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ኡንቱንቱ ኣይፊያ ባሬ ኩሺያን ቦቺዴ ኡንቱንታ፥ «ሂንቴው ሂንቴንቱ ኣማኑዋዳን ሃኖ» ያጌዳ። 30 ኡንቱንቱ ኣይፊ ዶዬቲ ኣጌዳ፤ ዬሱሲ ኡንቱንቶ፥ «ሃዋ ኦሲኔ ኦዶፒቴ» ያጊዴ ሚኒሲዴ ኦዴዳ። 31 ሺን ኡንቱንቱ ቢዴ፥ ሄ ጋዲያ ኡባን ዬሱሳባ ኦዴዲኖ።
ዬሱሲ ኢቲ ዱዲያ ፓꬄዳ
32 ኡንቱንቱ ኬሲዴ ቢያ ዎዴ፥ ኣማሬዳ ኣሳይ ኢታ ኣያናይ ኦይቂና ዱዴዳ ቢታኒያ ዬሱሳኮ ኣሄዲኖ። 33 ዬሱሲ ኢታ ኣያና ኬሴዳዋፔ ጉዪያን፥ ዱዴ ቢታኒ ሃሳዬዳ። ኣሳይ፥ «ሃዌ ኦራꬃባ፤ ሃዋ ማላባይ ኢስራዔሊያ ጋዲያን ኡባካ ሃኒቤና» ያጊ ማላሌቴዲኖ።
34 ሺን ፓሪሳዋቱ፥ «ኢ ኢታ ኣያናቱዋ ካፑዋ ዎልቃን ፃላሃቱዋ ኬሴ» ያጌዲኖ። 10፡25፤ 12፡24፤ ማር 3፡22፤ ሉቅ 11፡15
ዬሱሲ ኣሳሲ ቃሬቴዳ
35 ዬሱሲ ኡንቱንታ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋን ታማሪሲዴኔ ካዉቴꬃ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ኦዲዴ፥ ቃሲ ሃርጊያ ኡባፔኔ ሳኩዋ ኡባፔ ኣሳ ፓꬂዴ፥ ዎጋ ካታማቱዋኒኔ ቄሪ ካታማቱዋ ኡባን ዩዬዳ። ማት 4፡23፤ ማር 1፡39፤ ሉቅ 4፡44 36 ጮራ ኣሳ ቤዒዴ፥ ሄሚያ ኣሳይ ባይና ዶርሳዳን ኣሳይ ሂርጌቲያ ዲራዉኔ ኣሳ ማዲያባይ ባይና ዲራው፥ ኣሳው ቃሬቴዳ። ፓይ 27፡17፤ 1ካት 22፡17፤ 2ኦድ 18፡16፤ ሂዝ 34፡5፤ ማር 6፡34 37 ያቲዴ ባሬና ካሊያዋንታ፥ «ቆይቻው ጋካ ካꬃይ ዳራ፤ ሺን ጫኪያ ኣሳይ ጉꬃ። 38 ሲሚ ካꬃ ጎዳይ ካꬃ ጫካናው ኦሳንቻቱዋ ዬዳና ማላ፥ ኣ ዎሲቴ» ያጌዳ።

9:34 10፡25፤ 12፡24፤ ማር 3፡22፤ ሉቅ 11፡15

9:35 ማት 4፡23፤ ማር 1፡39፤ ሉቅ 4፡44

9:36 ፓይ 27፡17፤ 1ካት 22፡17፤ 2ኦድ 18፡16፤ ሂዝ 34፡5፤ ማር 6፡34