10
ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ላዑ ኣሳቱዋባ
(ማር 3፡13-19፤ ሉቅ 6፡12-16)
ዬሱሲ ባሬ ታማኔ ላዑ ካሊያዋንታ ፄሲዴ፥ ኡንቱንቱ ኢታ ኣያና ኬሳና ማላ፥ ቃሲ ሃርጊያ ኡባኔ ሳኩዋ ኡባ ፓꬃና ማላ፥ ኡንቱንቶ ማታ ኢሜዳ። ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ላዓቱዋ ሱንꬃይ፥ ኮይሮዌ ጴፂሮሳ ጌቴቲያ ሲሞናኔ ኣ ኢሻ ኢንዲራሳ፥ ዛቢዲዮሳ ናና፥ ያዪቆባኔ ዮሃኒሳ፥ ፒሊጶሳ፥ ባርታላሞሳ፥ ቶማሳ፥ ቃራፃ ኣኪያ ማቶሳ፥ ኢልፒዮሳ ናዓ ያዪቆባኔ ታዶሳ፤ ባሬ ጋዴው ቃሬቲያ ሲሞናኔ ዬሱሳ ኣꬂ ኢሜዳ ኣስቆሮቱ ዪሁዳ።
ዬሱሲ ኪቴዳ ታማኔ ላዓቱ ታማሪሳናው ኪቴቴዲኖ
(ማር 6፡7-13፤ ሉቅ 9፡1-6)
ዬሱሲ ሃ ታማኔ ላዓቱዋ ሃዋዳን ያጊዴ ኪቴዳ፤ «ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ጋዲያ ቦፒቴ፤ ቃሲ ሳማራቱዋ ካታማካ ጌሎፒቴ፤ ሄዋ ዲራ ባዬዳ ዶርሳኮ፥ ኢስራዔሊያ ኣሳኮ ቢዴ፥ ‹ሳሉዋ ካዉቴꬃይ ማቴዳ› ያጊዴ ኦዲቴ። ሉቅ 10፡4-12 ሃርጋንቻቱዋ ፓꬂቴ፤ ኣኃ ሃይቁዋፔ ዴንꬂቴ፤ ኦሉ ኦይቄዳዋንታ ፓꬂቴ፤ ኢታ ኣያናቱዋካ ኬሲቴ። ሂንቴንቱ ጮ ኣኬዲታ፤ ጮ ኢሚቴ። ዎርቃ ዎይ ቢራ ዎይ ሳንቲሚያ ሂንቴንቱ ኪሲያን ኦይቆፒቴ፤ 10 ዎይ ኦጌው ቃርጪቲያ፥ ዎይ ላዔꬂያ ማዩዋ፥ ዎይ ጫማ ዎይ ፃምዓ ኦይቆፒቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኦሳንቻው ኮሺያባይ ቁማ። 1ቆር 9፡14፤ 1ፂም 5፡18
11 «ሂንቴንቱ ጌሊያ ካታማን ዎይ ቄሪ ካታማ ኡባን ሂንቴና ሞካናው ናሼቲያዌ ኦኔንቶ ኣኬካን ፆሞሲቴ፤ ሂንቴንቱ ሄዋፔ ኬሳና ጋካናው፥ ሄዋን ኡቲቴ። 12 ቃሲ ጎሌ ጌሊዴ ሳሮቲቴ። 13 ሄ ጎሌን ዴዒያ ኣሳይ ሂንቴና ሞኮፔ፥ ሂንቴንቱ ሳሮቴዳ ሳሮታይ ኡንቱንታ ጋኮ። ሺን ኡንቱንቱ ሂንቴና ሞኬናን ኢፆፔ፥ ሂንቴንቱ ሳሮቴዳ ሳሮታይ ሂንቴው ጉዬ ሲሞ። 14 ቃሲ ኢቲ ኢቲ ጎሊ ዎይ ካታማይ ሂንቴና ሞኬናን ዎይ ሂንቴንቱ ኦዲያዋ ሲሴናን ኢፆፔ፥ ሄ ጎሌፔ ዎይ ሄ ካታማፔ ኬሲዴ፥ ሂንቴንቱ ጌዲያፔ ባና ሾጪቴ። 15 ታኒ ሂንቴው ቱሙዋ ኦዳይ፤ ፆሳይ ፒርዲያ ጋላሲ ሄ ካታማ ኣሳፔ፥ ሶዶማ ካታማ ኣሳዉኔ ጋሞራ ካታማ ኣሳው ፒርዳ ካዉሺሳና። ማት 11፡24፤ ዶም 19፡24-28
ጎዳይ ያናፔ ካሴቲዴ፥ ዬዴርሱኔ ሜቱ ሃናና
(ማር 13፡9-13፤ ሉቅ 21፡12-17)
16 «ቤዒቴ! ታኒ ሂንቴና ዶርሳ ዋላቱዋ ጊዶ ዬዲያዋዳን ዬዳይ። ሄዋ ዲራው፥ ሾሻዳን ጪንጫ ጊዲቴ፤ ቃሲ ሃራጲያዳን፥ ኣሺኬ ጊዲቴ። 17 ሺን ኣሳፔ ናጌቲቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣሳይ ሂንቴና ፒርዳ ጎሌው ኣꬂዴ ኢማና፤ ቃሲ ባሬ ኣዪሁዳ ዎሳ ጎሌቱዋኒካ ሂንቴና ሊሱዋን ፔዳና። ማር 13፡9-11፤ ሉቅ 12፡11-12፤ 21፡12-15 18 ጋዲያ ኣዪሲያዋንቱ ሲንꬃኒኔ ካታቱዋ ሲንꬃን ታ ዲራው ሂንቴንቱ ኤቂዴ፥ ኡንቱንቱሲኔ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ሲንꬃን ታው ማርካ ጊዳኒታ። 19 ሺን ኡንቱንቱ ሂንቴና ፒርዳው ኣꬂያ ዎዴ፥ ሂንቴንቱ ሃሳያናባ ሄ ሳቲያን ፆሳይ ሂንቴው ኢሚያ ዲራው፥ ሂንቴንቱ ጋናባዉኔ ዎይ ዋጊዴ ሃሳያኔንቶኔ ሂርጎፒቴ። 20 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱን ኣቂዴ ሃሳዪያዌ ሂንቴንቱ ኣዉዋ ጌሻ ኣያናፔ ኣቲን፥ ሃሳዪያዋንቱ ሂንቴንታ ጊዲኪታ።
21 «ኢሻይ ባሬ ኢሻ፥ ኣዉ ባሬ ናዓ ቦላ ዴንዳና፤ ናናይ ባሬንቱ ኣቲኔ ኣዉዋ ቦላ ዴንዲዴ፥ ኡንቱንታ ዎꬊሳና። 22 ቃሲ ኣሳይ ኡባይ ሂንቴንታ ታ ሱንꬃ ዲራው ኢፃና፤ ሺን ዉርሴꬃይ ጋካናው ጌንጪያዌ ኣታናዋ። 23 ኡንቱንቱ ሂንቴና ኢቲ ካታማፔ ዬዴርሶፔ፥ ሃራ ካታማ ቢቴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴው ቱሙዋ ጋይ፤ ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ያና ጋካናው፥ ሂንቴንቱ ሂንቴ ኦሱዋ ኢስራዔሊያ ካታማ ኡባን ኦꬂዴ ዉርሲኪታ።
24 «ታማሪያዌ ባሬና ታማሪሲያዋፔ ዳሬና፤ ቆማይካ ባሬ ጎዳፔ ዳሬና። 25 ታማሪያዌ ባሬና ታማሪሲያዋ ኬና ጊዲያዌ፥ ቆማይካ ባሬ ጎዳ ኬና ጊዲያዌ ኣው ጊዳና፤ ኡንቱንቱ ጎሌ ጎዳ ቢዔል-ዜቡላ ጊዴ ፄሶፔ፥ ኣ ጎሌ ኣሳ ዋጊ ፄሳኔሻ!
ኦሲ ያያናው ቤሲንቶ
(ሉቅ 12፡2-7)
26 «ሲሚ ኣሳሲ ያዮፒቴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ጌንꬂ ዎꬄዳባይ ቆንጪያ ኬሴናን ኣቴና፤ ቆሴዳባይካ ኤሬቴናን ኣቴና። 27 ታኒ ሂንቴንቶ ꬉማኒ ኦዲያባ ፖዑዋን ሃሳዪቴ፤ ሂንቴው ሃይꬃን ሳሱኪዴ ኦዴዳዋ፥ ꬎቃ ሳን ኣዋዪቴ። 28 ኣሹዋ ዎꬊያዋንቶ ያዮፒቴ፤ ኡንቱንቱ፥ ሼምፑዋ ዎꬋናው ዳንዳይኪኖ። ሺን ሼምፑዋኔ ኣሹዋ ጋናሚያን ꬋዪሳናው ዳንዳዪያ ፆሳሲ ያዪቴ። 29 ላዑ ሱኒያ ካፋቱ ሳንቲሚያን ዛሊዔቲኪኖ? ሂንቴንቱ ኣዉዋ ሼኒያ ጊዳና ꬋዮፔ፥ ሄ ሱኒያ ካፋቱዋፔ ኢቲናካ ሳዓን ዎꬋዴ ባዩኩ። 30 ሺን ሃራይ ኣቶ፥ ሂንቴንቱ ሁጲያን ዴዒያ ቢናናይ ኡባይካ ፓይዱዋን ዴዔ። 31 ሲሚ ያዮፒቴ፤ ዳሮ ሱኒያ ካፋቱዋፔ ሂንቴንቱ ኣꬊታ።
ኪሪስቶሳባ ማርካታናው ቤሴ
(ሉቅ 12፡8-9)
32 «ሄዋ ዲራው፥ ኣሳ ሲንꬃን ታባ ማርካቲያ ኦሲ ጊዶፔኔ፥ ታኒካ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ሲንꬃን ማርካታና፤ 33 ሺን ኣሳ ሲንꬃን ታና ካዲያ ኦናኔ ታኒካ ቃሲ ሳሉዋን ዴዒያ ታ ኣቡ ሲንꬃን ኣ ካዳና። 2ፂም 2፡12
34 «ታኒ ሳዓሲ ሳሮቴꬃ ኣሃናው ዬዳዋ ሂንቴሲ ማላቶፖ፤ ታኒ ቶራ ኣሃናው ዬዳዋፔ ኣቲን፥ ሳሮቴꬃ ኣሃናው ያቤይኬ። 35 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ናዓ ኣ ኣቡፔ፥ ናቶ ኢዚ ዳዪፔ፥ ናዓ ማቻቶካ ኢዚ ቦሎታቲፔ ሻካናው ያዲ፤ ሚክ 7፡6 36 ኣሳሲ ሞርኬቱ ኣ ጎሌ ኣሳቱዋ ጊዳናዋንታ።
37 «ባሬ ኣባ ዎይ ባሬ ዳዮ ታፔ ኣꬂዴ ሲቂያዌ ታዋ ጊዳናው ቤሴና፤ ባሬ ኣቱማ ናዓ ዎይ ባሬ ማጫ ናቶ ታፔ ኣꬂዴ ሲቂያዌ ታዋ ጊዳናው ቤሴና። 38 ባሬ ማስቃሊያ ቶኪዴ፥ ታ ጌዱዋ ካሌናዌ ታዋ ጊዳናው ቤሴና። 39 ባሬ ሼምፑዋ ኣሺያዌ ባዪዛናዋ፤ ሺን ታ ዲራው ባሬ ሼምፑዋ ባዪዚያዌ ኣሻናዋ።
40 «ሂንቴንታ ሞኪያዌ ታና ሞኬ፤ ቃሲ ታና ሞኪያዌ ታና ኪቴዳዋ ሞኬ። 41 ናቢያ፥ ናቢያ ሱንꬃን ሞኪያዌ፥ ናቢያ ጋቲያ ኣናና ጊሼታናዋ፤ ቃሲ ፂሉዋ፥ ፂሉዋ ሱንꬃን ሞኪያዌ፥ ፂሉዋ ጋቲያ ኣናና ጊሼታናዋ። 42 ኦኒኔ ሃ ታና ካሊያዋንቱፔ ጉፂያ ኢቶ፥ ሃራይ ኣቶ ቡሊያ ሃꬃ ፃላላ ኡሻናው ኢሞፔካ፥ ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ጋይ፤ ኢ ባሬ ጋቲያ ኣካና» ያጌዳ።

10:7 ሉቅ 10፡4-12

10:10 1ቆር 9፡14፤ 1ፂም 5፡18

10:15 ማት 11፡24፤ ዶም 19፡24-28

10:17 ማር 13፡9-11፤ ሉቅ 12፡11-12፤ 21፡12-15

10:33 2ፂም 2፡12

10:35 ሚክ 7፡6