11
ፃማቂያ ዮሃኒሳፔ ዬሱሳኮ ኪቴቴዳ ኣሳቱዋ
(ሉቅ 7፡18-35)
ዬሱሲ ባሬ ታማኔ ላዑ ካሊያዋንታ ኣዛዚያዋ ፖሌዳ ዎዴ፥ ሄዋፔ ዴንዲዴ፥ ካታማቱዋን ታማሪሳናዉኔ ኦዳናው ቤዳ።
ፃማቂያ ዮሃኒሲ ቃሾ ጎሌን ዴዒዴ፥ ዬሱሲ ኦꬄዳዋ ሲሲዴ፥ ባሬና ካሊያዋንታ ኣኮ ኪቲዴ፥ «ያናዌ ኔኔዬ? ዎይ ሃራ ናጋኔ?» ያጊ ኦቻናዳን ኡዴዳ።
ዬሱሲ ዛሪዴ፥ ኡንቱንቶ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ቢዴ ሂንቴንቱ ቤዒያዋኔ ሲሲያዋ ዮሃኒሳው ኦዲቴ፤ ቆቃቱ ፄሊኖ፤ ዎባቱ ሃሜቲኖ፤ ኦሉ ኦይቄዳዋንቱ ፓፂዴ ጌዪኖ፤ * ፓፂዴ ጌዪኖ ጊያዋ ሎይꬂ ኣኬካናው 8፡2 ፃዴና ዴዒያ ቢሌꬃን ፃፌቴዳዋ ቤዓና ዳንዳዬቴ። ቱላቱ ሲሲኖ፤ ሃይቄዳዋንቱ ዴንዲኖ፤ ሂዬሳቱ ዎንጋላ ሚሺራቹዋ ሲሲኖ። ኢሳ 35፡5-6፤ 61፡1 ታባ ሲꬌና ኡራይ ኣንጄቴዳዋ» ያጌዳ።
ዮሃኒሳ ካሊያዋንቱ ሲሚ ቤዳ ዎዴ፥ ዬሱሲ ዮሃኒሳባ ሺቄዳ ኣሳሲ ሃዋዳን ያጊ ሃሳዬዳ፤ «ኣያ ቤዓናው ኣሳይ ዴዔና ሜላ ቢታ ኬሴዲቴ? ጫርኩ ቃꬂያ ማቃ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ያቲና፥ ኣያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ሎዒያ ማዩዋ ማዬዳ ቢታኒያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ሎዒያ ማዩዋ ማዬዳዋንቱ ካታቱዋ ጎሌን ዴዒኖ። ያቲና፥ ኣያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ናቢያ ቤዓናው ኬሴዲቴ? ኤ፥ ታኒ ሂንቴው ኦዳይ፤ ናቢያፔካ ኣꬊያዋ ቤዔዲታ። 10 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋን፥
‹ፆሳይ፥ «ቤዓ፥ ታኒ ኪቲያዋ
ኔፔ ሲንꬃው ዬዳና።
ኢ ኔው ኦጊያ ጊጊሳናዋ» ያጌዳ›
ጌቴቲዴ ዮሃኒሳባይ ፃፌቴዳ። ሚል 3፡1 11 ታኒ ሂንቴንቶ ቱሙዋ ኦዳይ፤ ኣቲ ኡሉዋፔ ዬሌቴዳ ኣሳ ኡባን ፃማቂያ ዮሃኒሳፔ ኣꬊያዌ ኦኒኔ ዴንዲቤና፤ ሺን ሳሉዋ ካዉቴꬃን ኡባፔ ላፊያዌ ኣፔ ኣꬋና። 12 ፃማቂያ ዮሃኒሳ ዎዲያፔ ዶሚዴ፥ ሃቼ ጋካናው፥ ሳሉዋ ካዉቴꬃታ ዳሮ ናቄታው፤ ሚኒ ባፄቲያዋንቱ ኢዞ ዴሚኖ። 13 ኣዪሲ ጎፔ፥ ናባቱ ኡባቱኔ ሙሴ ሂጊ ዮሃኒሳ ዎዲ ጋካናው፥ ቲምቢቲያ ሃሳዬዲኖ፤ 14 ሲሚ ሂንቴንቱ ኡንቱንቱ ሃሳዮዋ ኣማናናዋ ጊዶፔ፥ ያናዋ ጌቴቴዳ ኤላስ ሃ ዮሃኒሳ። ሚል 4፡5፤ ማት 17፡10-13፤ ማር 9፡11-13 15 ሲሲያ ሃይꬃይ ዴዒያዌ ሲሶ!
16 «ሺን ታኒ ሃ ዎዲያ ኣሳ ኣያና ሌሚሶ? ኡንቱንቱ ቆጫን ኡቲያ ናና ማላቲኖ፤ ኡንቱንቱ ባሬንቱ ላጌꬃቱዋ ፄሲዴ፥ 17 ‹ኑኒ ሂንቴንቶ ሂፂፂያ ፑኔዶ፤ ሺን ዱሪቤይኪታ፤ ዬኩዋ ዬꬃካ ኬሴዶ፤ ሺን ዬኪቤይኪታ› ያጊኖ። 18 ኣዪሲ ጎፔ፥ ዮሃኒሲ ፆሚዲኔ ዎዪኒያ ኤሳ ኡሼናን ዪና ኡንቱንቱ፥ ‹ኣ ቦላ ኢታ ኣያናይ ዴዔ› ያጌዲኖ። 19 ታኒ፥ ኣሳ ናዓይ፥ ማዴኔ ኡሻዴ ዪና፥ ኡንቱንቱ ታና፥ ‹ሃ ናፊሳማኔ ዎዪኒያ ኤሳ ኡሺያዋ ቤዒቴ፤ ቃራፃ ቃንፂያዋንቱናኔ ናጋራንቻቱዋና ሲቄቴ› ያጊኖ፤ ሺን ፆሳ ኣꬌዳ ኤራቴꬃይ ባሬ ኦሱዋን ቱማ ጊዲዴ ቤቴ» ያጌዳ።
ኣማኔናን ኢፄዳ ዲራው ቶሼቴዳ ካታማቱዋ
(ሉቅ 10፡13-15)
20 ሄዋፔ ጉዪያን፥ ዬሱሲ ባሬ ማላታፔ ዳሪያ ባጋ ኦꬄዳ ካታማቱዋን ዴዒያ ኣሳይ ባሬንቱ ናጋራፔ ሲሚቤና ዲራው፥ ኡንቱንታ ሃዋዳን ያጊዴ፥ ቶሺያ ዶሜዳ፤ 21 «ኮራዚኔ ካታማው፥ ኔው ኣዬሮ፤ ቤቴሳይዳ ካታማው፥ ኔዉካ ኣዬሮ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ቦላ ፆሳይ ኦꬄዳ ማላታይ ፂሮሳ ካታማኒኔ ሲዶና ካታማን ኦሴቶዋ ጊዲንቶ፥ ኡንቱንቱ ማቂያ ማዪዴ፥ ቢዲንꬃ ኦኬቲዴ፥ ቤኒ ባሬንቱ ናጋራፔ ሲማናዋንታሺን። ኢሳ 23፡1-18፤ ሂዝ 26፡1-28፡26፤ ኢዩ 3፡4-8፤ ኣሞ 1፡9-10፤ ዛክ 9፡2-4 22 ታኒ ሂንቴው ኦዳይ፤ ፒርዳ ጋላሲ ፆሳይ ሂንቴፔ ፂሮሳ ካታማዉኔ ሲዶና ካታማው ፒርዳ ካዉሺሳና። 23 ቃሲ ቂፊሪናሆማ ካታማው፥ ኔኒ ሳሉዋ ፑዴ ꬎቁ ጋናው ኮያዲ? ኔኒ ሲዖሊያ ዱጌ ዬጌታና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ኔ ቦላ ፆሳይ ኦꬄዳ ማላታይ ሶዶማ ካታማን ኦሴቶዋ ጊዲንቶ፥ ሶዶማ ካታማይ ሃቼ ጋካናሲካ ዴዓናዋሺን። ኢሳ 14፡13-15፤ ዶም 19፡24-28 24 ታኒ ሂንቴው ኦዳይ፤ ፒርዳ ጋላሲ ፆሳይ ኔፔ ሶዶማው ፒርዳ ካዉሺሳና» ያጌዳ።
ዬሱሳን ሼምፑዋ ዴሚያዋ
(ሉቅ 10፡21-22)
25 ዬሱሲ ሄ ዎዴ ዛሪዴ፥ ሃዋዳን ያጌዳ፤ «ታ ኣቦ፥ ሳሉዋ ሳዓ ጎዳው፥ ኔኒ ሃዋ ኣꬌዳ ኤራንቻቱዋፔኔ ኣኬካንቻቱዋፔ ጌንꬃዴ፥ ኤሬና ናናቱዋሲ ቆንጪሴዳ ዲራው፥ ኔና ጋላታይ፤ 26 ኤ ታ ኣቦ፥ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃዌ ኔ ሼኒያዳን ኦሴቴዳ።
27 «ታ ኣቡ ታው ኡባባ ኢሜዳ፤ ኣዉዋፔ ሃራይ ናዓ ኤሬና፤ ናዓፔኔ ናዓይ ኣዉዋ ቆንጪሳናው ኮዪያ ኣሳፔ ኣቲን፥ ሃራይ ኣዉዋ ኤሬና።
28 «ዳቡራንቻቶ፥ ዴፁዋ ቶኮዋንቶ ኡባቶ፥ ታኮ ሃ ዪቴ፤ ታኒ ሂንቴንታ ሼምፒሳና። 29 ታኒ ጋራኔ ታ ዎዛናን ኣሺኬ ጊዶ ዲራው፥ ታ ሞርጌ ሚꬃን ዋፄቲቴ፤ ታፔ ታማሪቴ፤ ሂንቴንቱ ሼምፑዋሲካ ሂንቴ ሼምፑዋ ዴማና። ኤርም 6፡16 30 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታ ሞርጌ ሚꬃይ ጊጋ፤ ቃሲ ታኒ ሂንቴንታ ቶሴዳዌካ ካዉሻ» ያጌዳ።

*11:5 ፓፂዴ ጌዪኖ ጊያዋ ሎይꬂ ኣኬካናው 8፡2 ፃዴና ዴዒያ ቢሌꬃን ፃፌቴዳዋ ቤዓና ዳንዳዬቴ።

11:5 ኢሳ 35፡5-6፤ 61፡1

11:10 ሚል 3፡1

11:14 ሚል 4፡5፤ ማት 17፡10-13፤ ማር 9፡11-13

11:21 ኢሳ 23፡1-18፤ ሂዝ 26፡1-28፡26፤ ኢዩ 3፡4-8፤ ኣሞ 1፡9-10፤ ዛክ 9፡2-4

11:23 ኢሳ 14፡13-15፤ ዶም 19፡24-28

11:29 ኤርም 6፡16